Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

Brusel, 30. května 2013

Komise přivítala dosažení „historické“ dohody o nové transevropské dopravní síti

Místopředseda Evropské komise Siim Kallas, komisař pro dopravu, dnes přivítal dohodu, jíž se Komisi, Radě a Parlamentu podařilo dosáhnout ohledně návrhu přeměnit stávající nesourodý systém evropských silnic, železnic, letišť a kanálů v ucelenou dopravní síť (TEN-T).

Místopředseda Kallas uvedl: „Jedná se o dohodu historického významu, díky níž se vytvoří silná evropská dopravní síť spojující všech 28 členských států. Doprava má pro evropské hospodářství zásadní význam. Bez dobrého spojení nemůže Evropa růst ani prosperovat. Touto dohodou se propojí východ se západem a současný nesourodý dopravní systém nahradí síť skutečně evropská. Jedná se o zásadní krok směrem k vytvoření dopravní sítě, která bude páteří hospodářského růstu a konkurenceschopnosti na evropském jednotném trhu."

Na základě dnešní dohody by do roku 2030 měla vzniknout hlavní dopravní síť, která vytvoří nosnou konstrukci pro dopravu v rámci jednotného trhu. Financování dopravy v rámci Nástroje pro propojení Evropy (na období 2014–2020) by se mělo zaměřit zejména na uvedenou hlavní dopravní síť, překlenutí chybějících spojů přes hranice, odstranění míst se sníženou průchodností a na optimalizaci fungování sítě.

Novou hlavní síť TEN-T bude podporovat komplexní síť tras, které na hlavní síť budou navazovat na úrovni regionů a členských států. Z velké části ji budou hradit členské státy za přispění EU, která vyčlenila prostředky na podporu dopravy a regionů, včetně nových inovačních nástrojů financování. Cílem je zajistit, aby se do roku 2050 převážná většina evropských občanů a podniků nacházela ve vzdálenosti maximálně 30 minut cesty od této komplexní dopravní sítě.

Jako celek nová síť umožní:

  • bezpečnější a méně zatížené dopravní cesty,

  • a také méně problémové a rychlejší cestování.

Dohody bylo dosaženo v rámci trialogu mezi Evropským parlamentem, Radou a Evropskou komisí a musí být ještě formálně schválena Radou a Evropským parlamentem v rámci plenárního zasedání.

Dohoda:

Tato opatření EU v oblasti infrastruktury mají za cíl vytvořit skutečnou celoevropskou dopravní síť a nesoustředit se pouze na izolované projekty, jak tomu bylo doposud. Související pokyny obsahují přesné plány této sítě vycházející z výsledků zjištěných na základě objektivní metodologie.

V novém nařízení jsou stanoveny lhůty, jimiž se zajistí, že všechny projekty, na jejichž základě se bude hlavní dopravní síť budovat, se realizují prioritně. V nařízení jsou rovněž uvedeny normy zajišťující, že vlaky, lodě, letadla i automobily budou moci danou dopravní infrastrukturu používat bezpečně a bez jakýchkoli technických problémů. Hlavní síť má být dokončena do roku 2030.

Hlavní železniční síť bude do roku 2030 vybavena signalizačním systémem ERTMS (evropský systém řízení železničního provozu), což by mělo umožnit bezpečnější a snadnější přeshraniční provoz železnic. V okolí hlavní silniční sítě budou muset členské státy zajistit dostatek parkovacích míst pro komerční uživatele sítě. V hlavních dopravních uzlech plánované sítě by měly být rovněž k dispozici čerpací stanice na alternativní ekologická paliva.

Rovněž budou vybudovány koridory hlavní sítě, které napomohou koordinovanému rozvoji infrastruktury a efektivnímu využívání zdrojů. Nová politika se zaměřuje na ty nejpodstatnější otázky: přeshraniční projekty, interoperabilitu a na zajištění kombinovatelnosti dopravních prostředků (tzv. intermodalita). Evropští koordinátoři budou členským státům a navrhovatelům projektů pomáhat, aby se zajistilo optimální využití všech investic.

Další informace: http://ec.europa.eu/transport/themes/infrastructure/index_en.htm

Kontaktní osoby:

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)


Side Bar