Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 30 maj 2013

Det ska bli lättare att återfå nationella kulturskatter som olagligen förts bort

Europeiska kommissionen går vidare i sina insatser för att hjälpa medlemsstaterna att få tillbaka nationella kulturskatter som olagligen förts bort till andra länder. Europeiska kommissionens vice ordförande Antonio Tajani lägger i dag fram ett förslag som syftar till att göra det lättare för medlemsstaterna att få dessa skatter återlämnade, eftersom den nuvarande lagstiftningen inte har visat sig fungera tillräckligt väl. Ändringarna innebär att fler kulturföremål kommer att återfås, att tidsfristerna för krav på återlämnande förlängs, att den innehavare som kräver ersättning för ett föremål måste bevisa att han eller hon inte uppsåtligen förvärvat föremålet olagligen samt att man förbättrar informationsutbytet mellan de nationella myndigheterna om hur kulturellt betydelsefulla föremål förflyttas. Bortförande av kulturföremål som klassas som tillhörande ”nationella skatter av konstnärligt, historiskt eller arkeologiskt värde” är en särskilt allvarlig form av olaglig handel med kulturföremål. Denna verksamhet berövar befolkningen i ett land dess historia och identitet och kan äventyra bevarandet av medlemsstaternas kulturarv.

Att bevara kulturarvet i alla medlemsstater är av stor vikt för EU, säger näringskommissionär Antonio Tajani. Det är meningen att detta förslag ska ge förbättrade möjligheter att bekämpa den olagliga handeln med kulturföremål. Skadeverkningarna vad gäller våra nationella kulturskatter utgör ett allvarligt hot mot bevarandet av vår civilisations ursprung och historia.

– Vi är alla överens om att det europeiska kulturarvet har ett högt värde och måste skyddas på alla tillgängliga sätt, inbegripet på EU-nivå, säger kulturkommissionär Androulla Vassiliou. Jag är övertygad om vi måste ha snabbare utbyte av information om kulturskatter som förts bort olagligen och ett bättre samarbete mellan de ansvariga myndigheterna i EU-länderna.

Det nuvarande direktivet om återlämnande av kulturföremål som olagligen förts bort

Mer information

Förslag för att göra det lättare att återfå nationella kulturskatter som olagligen förts bort

De föreslagna ändringarna avser kulturföremål klassade som nationella kulturskatter, som först bort olagligen efter 1993 och som i dagsläget befinner sig i en annan medlemsstat.

Den nuvarande EU-lagstiftningen bör förbättras på följande sätt:

  • Definitionen av vad som anses vara ett kulturföremål utvidgas så att den omfattar alla kulturföremål som klassas som ”nationella skatter av konstnärligt, historiskt eller arkeologiskt värde” i enlighet med EU-ländernas lagar eller administrativa förfaranden.

  • Man förbättrar situationen för de medlemsstater som förlorat kulturföremål genom att ge dem en förlängd tidsfrist för att inleda ett återlämnandeförfarande i rättssystemet i det land där kulturföremålet befinner sig.

  • Informationssystemet för den inre marknaden används för att underlätta det administrativa samarbetet och informationsutbytet mellan de nationella myndigheterna.

  • Bevisbördan läggs på innehavaren (om ersättning söks). När en nationell domstol beordrar att ett föremål ska återlämnas och innehavaren ansöker om ersättning för att lämna ifrån sig föremålet i fråga åligger det innehavaren att bevisa att han eller hon vid anskaffandet av föremålet visat vederbörlig omsorg och uppmärksamhet för att ta reda på kulturföremålets ursprung.

Vad händer nu?

Förslaget om en uppdatering av direktivet kommer nu att diskuteras i Europaparlamentet och rådet. Efter det att direktivet har antagits kommer medlemsstaterna att ha ett år på sig för att genomföra de nya bestämmelserna.

Bakgrund

Olaglig handel med kulturföremål är ett brett begrepp som täcker in allt från olagligt bortförande av kulturell egendom utan obligatoriskt tillstånd till handel med stulna föremål. Det handlar ofta om organiserad brottslighet, särskilt på en inre marknad utan gränser som har ett betydande kulturellt och historiskt arv.

Det nuvarande direktivet (rådets direktiv 93/7/EEG) antogs för att se till att sådana kulturföremål återlämnas som klassas som ”nationella skatter av konstnärligt, historiskt eller arkeologiskt värde” och tillhör någon av de kategorier som anges i direktivets bilaga eller ingår i offentliga samlingar eller inventarier i kyrkliga institutioner. Bilagan innehåller en förteckning över olika kategorier av kulturföremål som kan komma ifråga för återlämnande till sin ursprungliga medlemsstat. De är klassificerade enligt ålder och värde eller ekonomiskt gränsvärde (t.ex. arkeologiska föremål som är äldre än 100 år eller målningar som utförts helt för hand, är äldre än 50 år och har ett värde av 150 000 euro).

Det framgår av nationella rapporter och kommissionens egna bedömningar att direktivet mycket sällan kommer till användning och endast har en begränsad verkan. I sin nuvarande utformning räcker det således varken till för att avskräcka brottslingar som är specialinriktade på kulturell egendom eller för att hindra olaglig handel med kulturföremål av okänt ursprung.

Kontaktpersoner :

Carlo Corazza (+32 2 295 17 52) Twitter: @ECspokesCorazza

Sara Tironi (+32 2 299 04 03)


Side Bar