Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

Sporočilo za medije

Bruselj, 30. maja 2013

Lažje vračanje protipravno odstranjenega nacionalnega bogastva

Evropska komisija je sprejela nov ukrep, ki bo državam članicam omogočil, da bodo lažje zahtevale vračilo nacionalnega bogastva, protipravno odstranjenega z njihovih ozemelj. Podpredsednik Komisije Antonio Tajani je danes predlagal, da se državam članicam zagotovi boljše možnosti za zahtevanje vračila protipravno odstranjenega nacionalnega bogastva, saj veljavna zakonodaja na tem področju ni dovolj učinkovita. Spremembe bodo zagotovile, da bo vrnjenih več predmetov kulturne dediščine, podaljšal se bo rok za zahteve po vračilu, vsi imetniki predmetov, za katere se zahteva vračilo, bodo morali dokazati, da jih niso zavestno pridobili nezakonito, izboljšala pa se bo tudi izmenjava podatkov med nacionalnimi organi o premikih kulturno pomembnih predmetov. Izguba predmetov kulturne dediščine, ki so opredeljeni kot „nacionalno bogastvo z umetniško, zgodovinsko ali arheološko vrednostjo“, je posebno huda oblika nezakonite trgovine s kulturnimi dobrinami. Državljane oropa njihove zgodovine in identitete ter ogroža ohranjevanje kulturne dediščine držav članic.

Podpredsednik Antonio Tajani, pristojen za industrijo in podjetništvo, je dejal: „Varstvo kulturne dediščine vseh držav članic je za Evropsko unijo izredno pomembno. Naš predlog je nujen za učinkovitejši boj proti nezakoniti trgovini s kulturnimi dobrinami. Škodljivi vplivi na naša nacionalna bogastva resno ogrožajo ohranjanje izvora in zgodovine naše civilizacije.“

Evropska komisarka za izobraževanje, kulturo, večjezičnost in mlade Androulla Vassiliou je dejala: Vsi se strinjamo, da je evropska dediščina neprecenljiva in jo je treba zaščititi z vsemi razpoložljivimi sredstvi, tudi z ukrepi EU. Prepričana sem, da morajo informacije o nezakonito odstranjenem bogastvu hitreje zaokrožiti, zato potrebujemo široko in tesnejše sodelovanje pristojnih organov držav članic.

Veljavna direktiva o vračanju predmetov kulturne dediščine, ki so bili protipravno odstranjeni

Dodatne informacije

Predlogi za učinkovitejše vračanje protipravno odstranjenih predmetov kulturne dediščine

Predlagane spremembe bi veljale za predmete kulturne dediščine, opredeljene kot „nacionalno bogastvo“, ki so bili protipravno odstranjeni po letu 1993, zdaj pa se nahajajo na ozemlju druge države članice.

Veljavno zakonodajo EU bi bilo treba okrepiti z naslednjimi ukrepi:

  • razširitev opredelitve predmetov kulturne dediščine. Mednje bi morali spadati vsi predmeti kulturne dediščine, ki so po zakonih in upravnih postopkih držav članic opredeljeni kot „nacionalno bogastvo z umetniško, zgodovinsko ali arheološko vrednostjo“;

  • podaljšanje roka, v katerem lahko države članice, ki jim je bila odvzeta lastnina, na sodišču držav, kjer se predmeti zdaj nahajajo, zahtevajo vračilo;

  • uporaba informacijskega sistema notranjega trga za lažje upravno sodelovanje in izmenjavo informacij med nacionalnimi organi;

  • preložitev dokaznega bremena na imetnika (če se zahteva odškodnina). Če nacionalno sodišče zahteva vračilo predmeta in če imetniki zahtevajo odškodnino za vračilo tega predmeta, morajo imetniki dokazati, da so se o zakonitem izvoru pridobljenega predmeta prepričali s primerno skrbnostjo in pazljivostjo.

Naslednji koraki

O predlogu za posodobitev direktive bodo zdaj razpravljali v Evropskem parlamentu in Svetu. Ko bo sprejet, bodo imele države članice eno leto, da izpolnijo njegove določbe.

Ozadje

Nezakonita trgovina s predmeti kulturne dediščine zajema najrazličnejše dejavnosti, od nezakonite odstranitve kulturnih dobrin brez obveznega dovoljenja do trgovanja z ukradenim blagom. Pogosto je v ozadju organiziran kriminal, zlasti na notranjem trgu brez meja ter z bogato kulturno in zgodovinsko dediščino.

Veljavna Direktiva Sveta 93/7/EGS je bila sprejeta za zagotavljanje vračila predmetov kulturne dediščine, opredeljenih kot „nacionalno bogastvo z umetniško, zgodovinsko ali arheološko vrednostjo“, ki spadajo v kategorije iz priloge k direktivi ali so sestavni del javnih zbirk ali inventarjev cerkvenih institucij. V prilogi je seznam različnih kategorij predmetov kulturne dediščine, ki pridejo v poštev za vračilo v države članice izvora. Predmeti so razvrščeni po starosti in svoji vrednosti (npr. arheološki predmeti, ki so starejši od 100 let, ali slike ročne izdelave, starejše od 50 let z vrednostjo 150 000 evrov).

Nacionalna poročila in ocene Komisije kažejo, da se direktiva uporablja redko in ima omejen učinek. Trenutno ne zadostuje niti za odvračanje kriminalcev, specializiranih za kulturne dobrine, niti za preprečevanje nezakonite trgovine s predmeti kulturne dediščine z neznanim poreklom.

Kontakta:

Carlo Corazza (+32 22951752), Twitter: @ECspokesCorazza

Sara Tironi (+32 22990403)


Side Bar