Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 30 mei 2013

Teruggave bevorderen van illegaal uitgevoerd nationaal bezit

De Europese Commissie neemt nieuwe maatregelen om lidstaten te helpen nationaal bezit terug te krijgen dat onrechtmatig buiten hun grondgebied is gebracht. Antonio Tajani, vicevoorzitter van de Europese Commissie, heeft vandaag voorstellen gedaan om de lidstaten meer mogelijkheden te bieden om dit bezit terug te krijgen, aangezien de huidige wetgeving op dit vlak niet voldoende effectief blijkt. De wijzigingen moeten ervoor zorgen dat de lidstaten meer cultuurgoederen terugkrijgen en dat eisen tot teruggave langer mogen worden ingediend. Verder zullen bezitters van cultuurgoederen die schadeloosstelling voor de terugkeer van de goederen eisen, moeten bewijzen dat zij deze niet willens en wetens illegaal hebben verkregen. Ten slotte zal tussen de nationale overheden de informatie-uitwisseling over het verkeer van belangrijke cultuurgoederen worden verbeterd. Het verlies van cultuurgoederen die worden beschouwd als "nationaal artistiek, historisch of archeologisch bezit", is een heel ernstige vorm van illegale handel in cultuurgoederen. Die ontneemt de burgers hun geschiedenis en identiteit en brengt het behoud van het cultureel erfgoed van de lidstaten in gevaar.

Vicevoorzitter Antonio Tajani, verantwoordelijk voor industrie en ondernemerschap, zei hierover het volgende: "Het cultuurbezit van alle lidstaten beschermen is van groot belang voor de Europese Unie. Ons voorstel is dan ook nodig om de strijd nog doeltreffender te kunnen aangaan met de illegale handel in cultuurgoederen. De schadelijke gevolgen voor ons nationaal bezit vormen een ernstige bedreiging voor het behoud van de oorsprong en geschiedenis van onze beschaving."

Commissaris Androulla Vassiliou, bevoegd voor Onderwijs, Cultuur, Meertaligheid en Jeugdzaken, zei in dit verband: "Wij zijn het allemaal eens over de hoge waarde van het Europese erfgoed en de noodzaak om het te beschermen met alle beschikbare middelen, inclusief EU-maatregelen. Naar mijn mening moet informatie over illegaal uitgevoerde goederen sneller en op bredere schaal worden verspreid en is intensievere samenwerking tussen de verantwoordelijke instanties van de lidstaten nodig."

Huidige richtlijn betreffende de teruggave van cultuurgoederen die op onrechtmatige wijze buiten het grondgebied van een lidstaat zijn gebracht

Meer informatie

Voorstellen met het oog op de teruggave van onrechtmatig uitgevoerde cultuurgoederen

De voorgestelde wijzigingen zijn van toepassing op cultuurgoederen die als "nationaal bezit" worden beschouwd, na 1993 op onrechtmatige wijze buiten een lidstaat zijn gebracht en zich nu op het grondgebied van een andere lidstaat bevinden.

De huidige EU-wetgeving zou als volgt moeten worden verbeterd:

  • Verruimde definitie van het begrip "cultuurgoederen". Zij zou alle cultuurgoederen moeten omvatten die volgens de wetgeving of administratieve procedures van de EU-landen als "nationaal artistiek, historisch of archeologisch bezit" worden beschouwd.

  • Langere termijn om een vordering tot teruggave in te leiden bij de rechtbanken van het land waar het eigendom zich nu bevindt: bestemd voor lidstaten die verlies van eigendom hebben geleden.

  • Het Informatiesysteem interne markt gebruiken voor betere administratieve samenwerking en informatie-uitwisseling tussen nationale overheden.

  • De bewijslast bij de bezitter leggen (als schadeloosstelling wordt geëist). Als de nationale rechtbank teruggave van het goed gelast en de bezitters hiervoor schadeloosstelling eisen, zullen zij moeten moeten bewijzen dat zij bij de verwerving de nodige zorgvuldigheid hebben betracht om zich van de legale oorsprong van het goed te verzekeren.

Volgende stappen

Het voorstel om de richtlijn bij te werken zal nu worden besproken door het Europees Parlement en de Raad. Na goedkeuring beschikken de lidstaten over een jaar om aan de nieuwe bepalingen te voldoen.

Achtergrond

De illegale handel in cultuurgoederen omvat een breed scala van activiteiten, van het onrechtmatig en zonder toestemming uitvoeren van cultuurgoederen tot de handel in gestolen goederen. Vaak vloeit hij voort uit de georganiseerde misdaad, bij uitstek in een interne markt zonder grenzen met belangrijk cultureel en historisch erfgoed.

De huidige Richtlijn 93/7/EEG van de Raad werd goedgekeurd om de teruggave te verzekeren van cultuurgoederen die worden beschouwd als "nationaal artistiek, historisch of archeologisch bezit" en die behoren tot de categorieën in de bijlage bij die richtlijn of een integrerend deel vormen van openbare collecties of inventarissen van kerkelijke instellingen. De bijlage bevat een lijst met uiteenlopende categorieën van cultuurgoederen die aan hun lidstaat van oorsprong kunnen worden teruggegeven, met vermelding van de ouderdom en een bepaalde waarde of financiëlewaardedrempel (bijvoorbeeld oudheidkundige voorwerpen, ouder dan 100 jaar; afbeeldingen en schilderijen die met de hand zijn vervaardigd, ouder dan 50 jaar en met een waarde van 150 000 EUR).

Uit verslagen van de lidstaten en evaluaties van de Commissie blijkt dat de richtlijn slechts zelden wordt gebruikt en dat het effect ervan beperkt is. Momenteel schrikt ze misdadigers die zich specifiek op cultuurgoederen richten, onvoldoende af en voorkomt ze de handel in cultuurgoederen van onbekende oorsprong niet.

Contact:

Carlo Corazza +32 22951752 Twitter: @ECspokesCorazza

Sara Tironi +32 22990403


Side Bar