Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2013. gada 30. maijā

Nelikumīgi izvesto nacionālo kultūras vērtību vieglāka atgūšana

Eiropas Komisija veic jaunus pasākumus, lai palīdzētu dalībvalstīm atgūt nacionālās kultūras vērtības, kas nelikumīgi izvestas no to teritorijas. Eiropas Komisijas priekšsēdētāja vietnieks Antonio Tajāni šodien ierosināja nostiprināt dalībvalstīm pieejamās atgūšanas iespējas, jo spēkā esošie tiesību akti nav pietiekami efektīvi, lai panāktu nelikumīgi izvestu nacionālo kultūras vērtību atgūšanu. Izmaiņas nodrošinās to, ka tiks atgūts lielāks skaits kultūras priekšmetu, tiks pagarināts termiņš tiesas procesa ierosināšanai nolūkā nodrošināt priekšmeta atgriešanu, katram priekšmeta valdītājam, kurš pieprasīs kompensāciju par priekšmeta atgriešanu, būs jāpierāda, ka tas šo priekšmetu nav apzināti iegādājies nelikumīgi, un starp valstu iestādēm tiks uzlabota informācijas apmaiņa par nozīmīgu kultūras priekšmetu pārvietošanu. Kultūras priekšmetu nelikumīgās tirdzniecības īpaši smagas sekas ir to kultūras priekšmetu zaudējums, kuri klasificēti kā nacionālās kultūras bagātības ar māksliniecisku, vēsturisku vai arheoloģisku vērtību. Tas atņem iedzīvotājiem vēstures un identitātes liecības un apdraud dalībvalstu kultūras mantojuma saglabāšanu.

Par rūpniecību un uzņēmējdarbību atbildīgais priekšsēdētāja vietnieks Antonio Tajāni sacīja: “Eiropas Savienībai ir būtiski saglabāt visu dalībvalstu kultūras mantojumu. Tādēļ mūsu priekšlikums ir nepieciešams, lai efektīvāk apkarotu kultūras priekšmetu nelikumīgo tirdzniecību. Mūsu nacionālajām kultūras vērtībām nodarītais kaitējums nopietni apdraud mūsu civilizācijas aizsākumu un vēstures saglabāšanu.”

Izglītības, kultūras, daudzvalodības un jaunatnes lietu komisāre A. Vasiliu sacīja: "Mēs visi esam vienisprātis par to, ka Eiropas mantojums ir ļoti vērtīgs un par to, ka jāliek lietā visi pieejamie līdzekļi ‑ tostarp ES pasākumi ‑, lai to aizsargātu. Es uzskatu, ka informācijai par nelikumīgi izvestajiem priekšmetiem jāizplatās ātrāk un plašāk un ir nepieciešama ciešāka dalībvalstu atbildīgo iestāžu sadarbība."

Pašreizējā direktīva par nelikumīgi izvestu kultūras priekšmetu atgriešanu

Papildu informācija

Priekšlikumi nostiprināt nelikumīgi izvestu kultūras priekšmetu atgriešanu

Ierosinātos grozījumus piemēros kultūras priekšmetiem, kuri klasificēti kā nacionālās kultūras vērtības, kuri nelikumīgi izvesti pēc 1993. gada un tagad atrodas citas dalībvalsts teritorijā.

Spēkā esošie ES tiesību akti būtu jāuzlabo šādi:

  • paplašinot kultūras priekšmetu definīciju. Tajā būtu jāiekļauj visi kultūras priekšmeti, kuri klasificēti kā nacionālās kultūras bagātības ar māksliniecisku, vēsturisku vai arheoloģisku vērtību saskaņā ar ES dalībvalstu tiesību aktiem vai administratīvajām procedūrām;

  • pagarinot termiņu, kurā dalībvalsts, no kuras priekšmets ir izvests, varēs ierosināt tiesas procesu nolūkā panākt priekšmeta atgriešanu tās valsts tiesās, kurā priekšmets atrodas;

  • izmantojot iekšējā tirgus informācijas sistēmu, lai atvieglotu administratīvo sadarbību un informācijas apmaiņu starp valstu iestādēm;

  • nosakot pierādījuma pienākumu valdītājam (ja tiek pieprasīta kompensācija). Ja valsts tiesa norīko priekšmeta atgriešanu un valdītāji par attiecīgā priekšmeta atdošanu pieprasa kompensāciju, valdītājiem būs jāpierāda, ka, iegādājoties priekšmetu, tie ir rīkojušies ar pienācīgo piesardzību, lai pārliecinātos par kultūras priekšmeta likumīgo izcelsmi.

Turpmākie pasākumi

Priekšlikumu atjaunināt direktīvu tagad apspriedīs Eiropas Parlaments un Padome. Pēc direktīvas pieņemšanas dalībvalstīm būs viens gads, lai panāktu atbilstību jaunajiem noteikumiem.

Vispārīga informācija

Kultūras priekšmetu nelikumīga tirdzniecība aptver plašu darbību klāstu, sākot ar kultūras īpašuma nelikumīgu izvešanu bez nepieciešamo atļauju saņemšanas, līdz pat zagtu priekšmetu tirdzniecībai. Tas bieži ir organizētās noziedzības rezultāts, jo īpaši iekšējā tirgū bez robežām un ar ievērojamu kultūras un vēsturisko mantojumu.

Spēkā esošā Padomes Direktīva 93/7/EEK tika pieņemta, lai nodrošinātu, ka tiek atgriezti kultūras priekšmeti, kas klasificēti kā nacionālās kultūras vērtības ar māksliniecisku, vēsturisku vai arheoloģisku vērtību un kas pieder direktīvas pielikumā minētajām kategorijām vai ir neatņemama sastāvdaļa publiskajās kolekcijās vai baznīcas institūciju inventāros. Pielikumā ietverts saraksts ar dažādām kultūras priekšmetu kategorijām, pie kurām priekšmetiem jāpieder, lai tos varētu atgriezt to izcelsmes valstī, attiecinot uz tiem noteiktas finansiālās un senuma robežvērtības (piemēram, vairāk nekā 100 gadus veci arheoloģiskie objekti, vairāk nekā 50 gadus veci ar roku veidoti zīmējumi un gleznas, kuru vērtība ir EUR 150 000).

Valstu ziņojumi un Komisijas novērtējumi liecina, ka direktīva tiek reti izmantota un ka tās efektivitāte ir ierobežota. Pašlaik tā ne pietiekami attur noziedzniekus, kuri īpaši pievērsušies kultūras priekšmetiem, ne arī novērš nezināmas izcelsmes kultūras priekšmetu tirdzniecību.

Kontaktpersonas :

Carlo Corazza (+32 2 295 17 52) Twitter: @ECspokesCorazza

Sara Tironi (+32 2 299 04 03)


Side Bar