Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

Briuselis, 2013 m. gegužės 30 d.

Valstybėms narėms bus lengviau susigrąžinti neteisėtai išvežtas nacionalines vertybes

Europos Komisija imasi naujų veiksmų, kuriais siekiama padėti valstybėms narėms susigrąžinti neteisėtai iš jų teritorijos išvežtas nacionalines vertybes. Šiandien Europos Komisijos pirmininko pavaduotojas Antonio Tajani pasiūlė sustiprinti valstybių narių, siekiančių susigrąžinti neteisėtai išvežtas nacionalines vertybes, padėtį, nes dabartiniai šios srities teisės aktai yra nepakankamai veiksmingi. Priėmus siūlomus pakeitimus bus grąžinta daugiau kultūros objektų, pailgintas grąžinimo prašymų teikimo laikotarpis, objekto turėtojas, siekiantis kompensacijos už objekto grąžinimą, privalės įrodyti, kad nežinojo jį įsigijęs neteisėtai, ir bus pagerintas nacionalinių valdžios institucijų keitimasis informacija apie svarbių kultūros objektų judėjimą. Prie nacionalinių meno, istorijos ar archeologijos vertybių priskirtų kultūros objektų išvežimas yra itin sunki neteisėtos prekybos kultūros vertybėmis forma. Ji atima iš piliečių istorijos ir tapatybės įrodymus ir kelia grėsmę valstybių narių kultūros paveldo apsaugai.

Už pramonę ir verslumą atsakingas Komisijos pirmininko pavaduotojas Antonio Tajani sakė: „Europos Sąjungai labai svarbi visų valstybių narių kultūros paveldo apsauga. Taigi šis pasiūlymas yra būtinas, kad kova su neteisėta prekyba kultūros objektais taptų dar veiksmingesnė. Nacionalinėms vertybėms padaryta žala kelia didelę grėsmę mūsų civilizacijos atsiradimo ir istorijos įrodymų išsaugojimui.“

Už švietimą, kultūrą, daugiakalbystę ir jaunimą atsakinga Europos Komisijos narė Androulla Vassiliou sakė: „Mes visi sutinkame su tuo, kad Europos paveldas labai vertingas ir būtina jį saugoti visomis įmanomomis priemonėmis, taip pat ir ES lygmens priemonėmis. Manau, kad informacija apie neteisėtai išvežtas vertybes turėtų būti skleidžiama greičiau ir plačiau, o atsakingos valstybių narių institucijos turėtų glaudžiau bendradarbiauti.“

Dabartinė direktyva dėl neteisėtai išvežtų kultūros objektų grąžinimo

Daugiau informacijos

Pasiūlymai, kuriais siekiama palengvinti neteisėtai išvežtų kultūros objektų grąžinimą

Pasiūlyti pakeitimai bus taikomi prie nacionalinių vertybių priskiriamiems kultūros objektams, neteisėtai išvežtiems nuo 1993 m. ir šiuo metu esantiems kitos valstybės narės teritorijoje.

Dabartiniai ES teisės aktai būtų pagerinti šiais elementais:

  • išplečiama kultūros objektų apibrėžties taikymo sritis. Ji turėtų apimti visus kultūros objektus, pagal ES šalių įstatymus ar administracine tvarka priskirtus prie „nacionalinių meno, istorijos ar archeologijos vertybių“;

  • pailginamas grąžinimo procedūrų inicijavimo šalies, kurioje šiuo metu yra objektas, teismuose laikotarpis, nustatytas tą objektą praradusiai valstybei narei;

  • nacionalinių valdžios institucijų administraciniam bendradarbiavimui ir keitimuisi informacija palengvinti siūloma naudoti vidaus rinkos informacinę sistemą;

  • objekto turėtojui (jei jis siekia gauti kompensaciją) nustatoma įrodymo prievolė. Jei nacionalinio teismo sprendimu objektą teks grąžinti ir jo turėtojai sieks kompensacijos už tai, kad grąžina objektą, jie privalės įrodyti, kad įsigydami kultūros objektą ir nustatydami teisėtą jo kilmę buvo pakankamai apdairūs.

Tolesni veiksmai

Dabar pasiūlymas atnaujinti direktyvą bus svarstomas Europos Parlamente ir Taryboje. Ją priėmus valstybės narės naujas nuostatas turės pradėti taikyti per vienus metus.

Pagrindiniai faktai

Neteisėta prekyba kultūros objektais apima įvairias veiklos rūšis – nuo neteisėto jų išvežimo be privalomo leidimo iki prekybos vogtais objektais. Dažnai tokia prekyba susijusi su organizuotu nusikalstamumu – visų pirma reikšmingą kultūrinį ir istorinį paveldą turinčioje vidaus rinkoje be sienų.

Galiojanti Tarybos direktyva 93/7/EEB buvo priimta siekiant užtikrinti prie „nacionalinių meno, istorijos ar archeologijos vertybių“ priskirtų kultūros objektų, kurie priklauso jos priede išvardytoms kategorijoms arba yra neatsiejama visuomeninių kolekcijų ar bažnytinių institucijų inventoriaus dalis, grąžinimą. Priede pateiktas įvairių kategorijų, kurioms priklausantys kultūros objektai gali būti grąžinti jų kilmės valstybei narei, sąrašas: objektai suskirstyti pagal amžių ir vertę arba piniginę ribinę vertę (pvz., archeologijos objektai, senesni kaip 100 metų; rankų darbo piešiniai ir paveikslai, senesni kaip 50 metų ir ne mažesnės kaip 150 000 eurų vertės).

Nacionalinės ataskaitos ir Komisijos vertinimai parodė, kad Direktyva taikyta retai, o jos poveikis ribotas. Šiuo metu ji nei pakankamai atgraso asmenis, vykdančius nusikalstamą veiklą, susijusią su kultūros objektais, nei užkerta kelią neteisėtai prekybai nežinomos kilmės kultūros objektais.

Asmenys ryšiams:

Carlo Corazza, tel. +32 2 295 17 52, Twitter @ECspokesCorazza

Sara Tironi, tel. +32 2 299 04 03


Side Bar