Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 30. toukokuuta 2013

Laittomasti maasta vietyjen kansallisaarteiden saaminen takaisin helpottuu

Euroopan komissio valmistelee uusia toimia, joilla autetaan jäsenvaltioita saamaan takaisin niiden alueelta laittomasti vietyjä kansallisaarteita. Euroopan komission varapuheenjohtaja Antonio Tajani ehdotti tänään jäsenvaltioiden käytettävissä olevan palauttamismenettelyn tehostamista, koska laittomasti vietyjä kansallisaarteita ei nykyisen lainsäädännön avulla ole saatu riittävän tehokkaasti palautettua. Tehtävillä muutoksilla varmistettaisiin, että kulttuuriesineitä saadaan enemmän takaisin, ja pidennettäisiin palautuskanteiden esittämisen määräaikaa. Lisäksi esineen palauttamisesta korvausta vaativilta omistajilta edellytettäisiin todistusta siitä, että he eivät ole olleet tietoisia esineen hankinnan laittomuudesta. Myös kansallisten viranomaisten välistä tiedonvaihtoa kulttuurisesti merkittävien esineiden liikkuvuudesta on määrä parantaa. Kulttuuriomaisuuden laiton vienti on erityisen vakavaa silloin, kun se koskee taiteellisiksi, historiallisiksi tai arkeologisiksi kansallisaarteiksi luokiteltuja kulttuuriesineitä. Se vie kansalaisilta osan heidän historiaansa ja identiteettiänsä ja vaarantaa jäsenvaltioiden kulttuuriperinnön säilymisen.

Yritys- ja teollisuustoiminnasta vastaavan komission varapuheenjohtajan Antonio Tajanin mukaan kaikkien jäsenvaltioiden kulttuuriperinnön suojelulla on suuri merkitys Euroopan unionille. ”Näin ollen ehdotuksemme on tarpeen, jotta kulttuuriesineiden laittoman kaupankäynnin torjunnasta saadaan entistä tehokkaampaa. Kansallisomaisuutemme vahingoittuminen on vakava uhka eurooppalaisen kulttuurin alkuperän ja historian säilymiselle", Tajani totesi.

Koulutuksesta, kulttuurista, monikielisyydestä ja nuorisoasioista vastaava komissaari Androulla Vassiliou totesi kaikkien olevan yhtä mieltä siitä, että eurooppalaisella perinnöllä on suuri arvo. ”Perintöämme on tarpeen suojata kaikin mahdollisin keinoin, myös EU:n toimilla. Laittomasti vietyjä tavaroita koskevia tietoja on levitettävä nopeammin ja laajemmalle, ja jäsenvaltioiden vastuuviranomaisten on tiivistettävä yhteistyötään”, Vassiliou sanoi.

Nykyinen direktiivi laittomasti vietyjen kulttuuriesineiden palauttamisesta

Lisätietoja

Ehdotukset laittomasti vietyjen kulttuuriesineiden palauttamisen tehostamiseksi

Ehdotetut muutokset koskisivat ”kansallisaarteiksi” luokiteltuja kulttuuriesineitä, jotka on viety laittomasti vuoden 1993 jälkeen ja jotka ovat nyt toisen jäsenvaltion alueella.

EU:n nykyistä lainsäädäntöä olisi vahvistettava

  • laajentamalla kulttuuriesineiden määritelmän kattavuutta; määritelmään olisi sisällyttävä kaikki kulttuuriesineet, jotka on luokiteltu ”taiteellisiksi, historiallisiksi tai arkeologisiksi kansallisaarteiksi” EU-maiden lakien tai hallinnollisten menettelyjen mukaisesti,

  • pidentämällä määräaikaa, jonka kuluessa omaisuuttaan menettäneet jäsenvaltiot voivat nostaa palauttamiskanteen esineiden sijaintimaan tuomioistuimissa,

  • käyttämällä sisämarkkinoiden tietojenvaihtojärjestelmää helpottamaan kansallisten viranomaisten välistä hallinnollista yhteistyötä ja tietojenvaihtoa,

  • asettamalla todistustaakka esineen omistajalle (jos haetaan korvausta); jos kansallinen tuomioistuin määrää esineen palautettavaksi ja omistaja vaatii korvausta kyseisen esineen luovuttamisesta, omistajan on pystyttävä osoittamaan, että hän on kulttuuriesineen hankkiessaan noudattanut tarvittavaa huolellisuutta sen laillisen alkuperän varmistamiseksi.

Seuraavat vaiheet

Seuraavaksi Euroopan parlamentti ja neuvosto keskustelevat direktiivin ajantasaistamista koskevasta ehdotuksesta. Sen jälkeen kun ehdotus on hyväksytty, jäsenvaltioilla on vuosi aikaa alkaa noudattaa uusia säännöksiä.

Tausta

Kulttuuriesineiden laiton kaupankäynti pitää sisällään monenlaista toimintaa, joka vaihtelee kulttuuriomaisuuden viennistä ilman vaadittavaa lupaa aina varastetun tavaran kauppaan. Se on usein osa järjestäytynyttä rikollisuutta etenkin alueella, joka muodostaa sisämarkkinat ilman valtioiden välisiä rajoja ja jonka historiallinen ja kulttuuriperintö on merkittävä.

Nykyisen neuvoston direktiivin 93/7/ETY tarkoituksena oli varmistaa sellaisten taiteellisesti, historiallisesti tai arkeologisesti arvokkaiksi kansallisaarteiksi luokiteltujen kulttuuriesineiden palauttaminen, jotka kuuluvat asetuksen liitteessä tarkoitettuihin luokkiin tai jotka ovat olennainen osa julkisia kokoelmia tai kirkollisten laitosten tavaraluetteloita. Liitteessä luetellaan kulttuuriesineiden ne eri luokat, joita palauttaminen kotijäsenvaltioon koskee. Luettelo perustuu esineiden ikään ja tiettyyn arvoon tai rahalliseen kynnykseen (esim. yli 100 vuotta vanhat arkeologiset esineet taikka käsin tehdyt taulut ja maalaukset, jotka ovat yli 50 vuotta vanhoja ja joiden arvo on vähintään 150 000 euroa).

Jäsenvaltioiden kertomukset ja komission tekemät arvioinnit osoittavat, että direktiiviä käytetään harvoin ja sen vaikutukset ovat vähäisiä. Nykyisellään se ei riittävästi ehkäise nimenomaan kulttuuriomaisuuteen kohdistuvaa rikollista toimintaa eikä estä laitonta kaupankäyntiä tuntematonta alkuperää olevilla kulttuuriesineillä.

Yhteyshenkilöt:

Carlo Corazza (+32 2 295 17 52) Twitter: @ECspokesCorazza

Sara Tironi (+32 2 299 04 03)


Side Bar