Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 30. mai 2013

Riigist ebaseaduslikult väljaviidud rahvuslike rikkuste tagasitoomine muutub lihtsamaks

Euroopa Komisjon võtab uusi meetmeid, et aidata liikmesriikidel tagasi saada rahvuslikke rikkusi, mis on nende territooriumilt ebaseaduslikult välja viidud. Euroopa Komisjoni asepresident Antonio Tajani tegi täna ettepaneku parandada liikmesriikide käsutuses olevaid võimalusi riigist ebaseaduslikult väljaviidud rahvuslike rikkuste tagasisaamiseks, sest praegu kehtivad õigusaktid ei ole selleks piisavalt tõhusad. Muudatused tagaksid, et saadakse tagasi rohkem kultuuriväärtusi, pikendatakse tagastamisnõuete esitamise tähtaega ning eseme tagastamise eest hüvitist nõudev omanik peaks tõendama, et ta ei omandanud seda teadlikult ebaseaduslikult. Samuti paraneks kultuurilist tähtsust omavate esemete liikumist käsitlev teabevahetus liikmesriikide ametiasutuste vahel. Ebaseaduslik kauplemine kultuuriomandiga on eriti tõsine siis, kui tegemist on kunstilise, ajaloolise või arheoloogilise väärtusega rahvuslikuks rikkuseks peetavate kultuuriesemetega. See röövib inimestelt nende ajaloo ja identiteedi ning seab ohtu liikmesriigi kultuuripärandi säilimise.

Tööstuse ja ettevõtluse eest vastutav Euroopa Komisjoni asepresident Antonio Tajani märkis: „Kõikide liikmesriikide kultuuripärandi hoidmine on Euroopa Liidu jaoks väga oluline. Meie ettepanek on seega vajalik, et veelgi tõhustada võitlust kultuuriväärtustega ebaseadusliku kauplemise vastu. Meie rahvuslike rikkuste kahjustamine seab tõsisesse ohtu Euroopa kultuuri juurte ja ajaloo säilitamise.”

„Me kõik oleme ühte meelt, et Euroopa kultuuripärand on väärus omaette ning seda tuleb kaitsta igal võimalikul moelt,” sõnas Euroopa Komisjoni hariduse, kultuuri, mitmekeelsuse ja noorte volinik Androulla Vassiliou. „Usun, et teave ebaseaduslikult väljaviidud kaupade kohta peab liikuma kiiremini ja laialdasemalt ning liikmesriikide vastutavad asutused peavad tegema tihedamat koostööd,” lisas ta.

Praegu kehtiv direktiiv ebaseaduslikult väljaviidud kultuuriväärtuste tagastamise kohta

Lisateave

Ettepanekud ebaseaduslikult väljaviidud kultuuriväärtuste tagasisaamise tõhustamiseks

Kavandatud muudatusi kohaldataks kultuuriväärtuste suhtes, mille puhul on tegemist pärast 1993. aastat ebaseaduslikult väljaviidud rahvuslike rikkustega, mis asuvad nüüd mõne muu liikmesriigi territooriumil.

Kehtivaid ELi õigusakte tuleks tõhustada järgmiselt:

  • laiendada kultuuriväärtuse määratlust. See peaks hõlmama kõiki kultuuriväärtusi, mida klassifitseeritakse „kunstilise, ajaloolise või arheoloogilise väärtusega rahvuslike rikkustena” vastavalt ELi liikmesriikide õigusaktidele või haldusmenetlustele;

  • pikendada kultuuriväärtusest ilma jäänud liikmesriigi jaoks tagastamisnõude esitamise tähtaega selle riigi kohtus, kus on nüüd kultuuriväärtuse asukoht;

  • kasutada siseturu teabesüsteemi, et parandada liikmesriikide asutuste halduskoostööd ja teabevahetust;

  • tõendamiskohustus peab olema omanikul (kui nõutakse hüvitist). Kui liikmesriigi kohus otsustab, et kultuuriväärtus tuleb tagastada, ja omanik nõuab kõnealuse eseme eest hüvitist, peab ta tõendama, et oli kõnealust kultuuriväärtust omandades nõuetekohaselt hoolikas, tehes kindlaks kõnealuse eseme seadusliku päritolu.

Edasised sammud

Direktiivi ajakohastamise ettepanek tuleb nüüd arutlusele Euroopa Parlamendis ja nõukogus. Kui see vastu võetakse, peavad liikmesriigid uued sätted ühe aasta jooksul oma õigusesse üle võtma.

Taust

Ebaseaduslik kauplemine kultuuriväärtustega hõlmab mitmesuguseid tegevusi alates kultuuriväärtuse ebaseaduslikust väljaviimisest ilma vajaliku loata kuni varastatud esemetega kauplemiseni. Sageli on see seotud organiseeritud kuritegevusega, eelkõige just piirideta siseturul, millel on märkimisväärne kultuuriline ja ajalooline pärand.

Nõukogu direktiiv 93/7/EMÜ võeti vastu selleks, et tagada „kunstilise, ajaloolise või arheoloogilise väärtusega rahvusliku rikkusena” klassifitseeritud ning direktiivi lisas osutatud kategooriatesse kuuluvate või riiklike kogude või vaimulike asutuste varade lahutamatuks osaks peetavate kultuuriväärtuste tagastamine. Lisas on esitatud nimekiri, mis sisaldab selliste kultuuriväärtuste kategooriaid, mille suhtes saaks kohaldada päritoluliikmesriigile tagastamist. Nimekirjas on esemed jagatud rühmadesse vanuse ja rahalise väärtuse järgi (nt rohkem kui 100 aastat vanad arheoloogilise väärtusega esemed, käsitsi maalitud pildid, mis on üle 50 aasta vanad ja mille väärtus on 150 000 eurot).

Liikmesriikide aruannetest ja komisjoni hindamistest selgub, et direktiivi kasutatakse harva ja selle mõju on piiratud. See ei heiduta kurjategijaid, kelle eesmärgiks on kultuuriväärtused, ega aita ära hoida tundmatu päritoluga kultuuriväärtustega kauplemist.

Kontaktisikud:

Carlo Corazza (+32 2 295 17 52) Twitter: @ECspokesCorazza

Sara Tironi (+32 2 299 04 03)


Side Bar