Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

Brusel 30. května 2013

Protiprávně vyvezené národní kulturní poklady bude snazší navracet

Evropská komise přijímá nové kroky s cílem pomoci členským státům získávat zpět národní kulturní poklady, které byly neoprávněně vyvezeny z jejich území. Pokud jde o úspěšnost vymáhání navrácení neoprávněně vyvezených národních kulturních pokladů, nejsou stávající právní předpisy dostatečně účinné. Proto místopředseda Evropské komise Antonio Tajani dnes navrhl posílit možnosti členských států v této věci. Díky těmto změnám bude vráceno zpět více kulturních statků, lhůta pro žádosti o navracení se prodlouží, každý vlastník předmětu požadující kompenzaci za jeho vrácení bude muset prokázat, že daného předmětu nenabyl vědomě protiprávně, a zlepší se sdílení informací mezi vnitrostátními orgány ohledně pohybu kulturně významných předmětu. Ztráta kulturních statků označených jako „národní kulturní poklad umělecké, historické nebo archeologické hodnoty“ je zvláště závažným důsledkem nezákonného obchodování s kulturními statky. Občany připravuje o jejich dějiny a identitu a ohrožuje zachování kulturního dědictví členských států.

Místopředseda Evropské komise Antonio Tajani, odpovědný za průmysl a podnikání, k tomu uvedl: „Ochrana kulturního dědictví všech členských států má pro Evropskou unii zásadní význam. Náš návrh je proto nezbytný, aby se dále zvýšila účinnost boje proti nezákonnému obchodování s kulturními statky. Škodlivý dopad této nezákonné činnosti na naše národní kulturní poklady představuje vážnou hrozbu pro zachování povědomí o počátcích a historii naší civilizace.“

Komisařka pro vzdělávání, kulturu, mnohojazyčnost a mládež, Androulla Vassiliou, uvedla: „Všichni se shodneme na tom, že evropské dědictví má vysokou hodnotou a je zapotřebí využívat všech dostupných prostředků k jeho ochraně, a to včetně opatření EU. Domnívám se, že informace týkající se protiprávně vyvezených předmětů musí být k dispozici rychleji a pro větší okruh osob. Také je nutná větší spolupráce mezi odpovědnými orgány členských států.

Stávající směrnice o navracení neoprávněně vyvezených kulturních statků

Další informace

Návrhy na posílení vymáhání navrácení neoprávněně vyvezených kulturních statků

Navrhované změny by se měly vztahovat na kulturní statky označené jako „národní kulturní poklady“, které byly neoprávněně vyvezeny po roce 1993 a které se nyní nacházejí na území jiného členského státu.

Stávající právní předpisy EU by měly být posíleny tím, že se:

  • rozšíří oblast působnosti definice kulturních statků. Nová definice by měla zahrnovat všechny kulturní statky označené jako „národní kulturní poklad umělecké, historické nebo archeologické hodnoty“ v souladu se zákony nebo správními postupy členských států EU,

  • prodlouží lhůta pro zahájení řízení o navrácení u soudů v zemi, ve které se majetek nachází. Toto prodloužení lhůty je určeno členským státům, které utrpěly ztrátu majetku,

  • bude používat systém pro výměnu informací o vnitřním trhu za účelem usnadnění správní spolupráce a výměny informací mezi vnitrostátními orgány,

  • důkazní břemeno přenese na vlastníka (pokud je žádána náhrada). Je-li navrácení kulturního předmětu nařízeno vnitrostátním soudem a jestliže jeho vlastník požaduje náhradu za to, že se předmětu vzdá, bude muset prokázat, že v momentě jeho pořízení věnoval náležitou péči a pozornost tomu, aby se ujistil o legálním původu kulturního statku.

Další kroky

Návrh na aktualizaci směrnice bude nyní projednávat Evropský parlament a Rada. Jakmile bude přijat, budou mít členské státy jeden rok na dosažení souladu s novými podmínkami.

Souvislosti

Nezákonné obchodování s kulturními statky se týká celé řady činností počínaje neoprávněným vyvezením kulturních statků bez povinného povolení až po obchod s odcizenými statky. Je často výsledkem organizovanému zločinu, jehož činnost se dotýká zejména vnitřního trhu, který představuje prostor bez hranic a s významným kulturním a historickým dědictvím.

Současná směrnice Rady 93/7/EHS byla přijata s cílem zajistit navracení kulturních statků, označených jako „národní kulturní poklad umělecké, historické nebo archeologické hodnoty" a které patří do kategorií uvedených v příloze nebo tvoří nedílnou část veřejných sbírek či inventářů církevních institucí. Příloha obsahuje seznam různých kategorií kulturních statků, které jsou způsobilé pro návrat do členského státu původu a jež jsou seřazeny podle stáří a určité hodnoty nebo finančního limitu (např. archeologické předměty starší 100 let, obrazy a malby provedené ručně více než 50 let staré a s hodnotou ve výši 150 000 EUR).

Z vnitrostátních zpráv a hodnocení Komise vyplývá, že se směrnice využívá jen zřídka a má omezený účinek. Ve své současné podobě není směrnice schopna dostatečně odrazovat pachatele, kteří se konkrétně zaměřují na kulturní statky, ani bránit obchodování s kulturními předměty neznámého původu.

Kontaktní osoby:

Carlo Corazza (+32 22951752), Twitter: @ECspokesCorazza

Sara Tironi (+32 22990403)


Side Bar