Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия

Съобщение за медиите

Брюксел, 30 май 2013 г.

По-лесно връщане на незаконно изнесените национални паметници на културата

Европейската комисия предприема нови мерки за подпомагане на държавите членки при връщането на паметници на културата, които са национално богатство и са незаконно изнесени от тяхната територия. Заместник-председателят на Европейската комисия Антонио Таяни предложи днес увеличаване на възможностите за връщане, с които разполагат държавите членки, тъй като настоящото законодателство не е достатъчно ефективно за гарантиране връщането на тяхна територия на незаконно изнесените паметници на културата — национално богатство. Промените ще доведат до увеличаване на броя на случаите на връщане на паметници на културата, удължаване на срока за предявяване на иск за връщане, задължаване на владелеца на паметника да докаже, че не е знаел, че го придобива незаконно, за да може да получи обезщетение при връщането на паметника, както и подобряване на обмена на информация между националните органи относно движението на паметници на културата. Загубата на паметници на културата, класифицирани като „национално богатство с художествена, историческа или археологическа стойност“ е особено тежка форма на незаконен трафик на културни ценности. Това лишава гражданите от тяхната история и идентичност и заплашва опазването на културното наследство на държавите членки.

Заместник-председателят на Европейската комисия Антонио Таяни, който отговаря за политиката в областта на предприемачеството и промишлеността, заяви: „Опазването на културното наследство на всички държави членки е от изключително значение за Европейския съюз и нашето предложение има за цел да повиши ефективността на борбата с незаконния трафик на паметници на културата. Негативните последици от този трафик върху нашето национално богатство представляват сериозна заплаха за опазването на корените и историята на нашата цивилизация.“

Комисарят по въпросите на образованието, културата, многоезичието и младежта, г-жа Андрула Василиу, заяви: „Всички ние признаваме високата стойност на европейското наследство и необходимостта да използваме всички налични средства за неговото опазване, в това число и предприемането на мерки на равнището на ЕС. Смятам, че информацията за незаконно изнесените предмети трябва да се разпространява по-бързо и да достига до по-голям брой хора и че е налице необходимост от задълбочаване на сътрудничеството между отговорните органи в отделните държави членки.“

Настоящата директива относно връщането на паметници на културата, които са незаконно изнесени от територията на държава членка

Допълнителна информация

Предложения, които имат за цел да улеснят връщането на паметници на културата, които са незаконно изнесени от територията на държава членка

Предложените изменения се отнасят за паметници на културата, класифицирани като „национално богатство“, които са незаконно изнесени от територията на държава членка след 1993 г. и които се намират понастоящем на територията на друга държава членка.

Настоящата нормативна уредба на ЕС следва да бъде подобрена посредством:

  • Разширяване на обхвата на определението за паметници на културата. То следва да обхваща всички паметници на културата, класифицирани като „национално богатство с художествена, историческа или археологическа стойност“ в съответствие със законодателството или административните процедури на държавите — членки на ЕС;

  • Удължаване на срока за предявяване на иск за връщане пред съдилищата в държавата, в която се намира към съответния момент паметникът, в интерес на държавите членки, от които е изнесен;

  • Използване на информационната система за вътрешния пазар за улесняване на административното сътрудничество и обмена на информация между националните органи;

  • Задължаване на владелеца да приведе доказателства (ако желае да бъде обезщетен). Когато национален съд постанови връщане на паметника, владелецът трябва да докаже, че при придобиването на паметника на култура е положил надлежна грижа и внимание да установи неговия законен произход, за да може да получи обезщетение при връщането на въпросния паметник.

Следващи стъпки

Понастоящем предложението за актуализиране на Директивата ще бъде разгледано от Европейския парламент и от Съвета. След като бъде прието, държавите членки ще разполагат с една година да се съобразят с новите разпоредби.

Контекст

Незаконният трафик на паметници на културата обхваща широк спектър от дейности — от незаконното изнасяне на културни ценности без изрично разрешение, до търговията с крадени паметници. Той е често резултат от организираната престъпност, особено в рамките на вътрешен пазар без граници и със значително културно и историческо наследство.

Настоящата Директива 93/7/ЕИО на Съвета бе приета, за да гарантира връщането на паметници на културата, класифицирани като „национално богатство с художествена, историческа или археологическа стойност“, които принадлежат към категориите, посочени в приложението към Директивата, или съставляват неразделна част от обществени колекции или инвентари на църковни институции. Приложението съдържа списък на отделните категории паметници на културата, които отговарят на условията да бъдат върнати в държавата членка на произход, класифицирани по критерии за старинност или финансови прагове (т.напр. археологически артефакти на възраст над 100 години, картини, рисувани на ръка на възраст над 50 години и на стойност 150 000 EUR).

Националните доклади и извършените от Комисията оценки сочат, че Директивата се използва рядко и че ефективността ѝ е ограничена. Понастоящем тя няма значителен възпиращ ефект за престъпниците, които насочват своето внимание към паметниците на културата, нито възпрепятства трафика на паметници на културата с неизвестен произход.

За контакти:

Carlo Corazza (+32 2 295 17 52) Twitter: @ECspokesCorazza

Sara Tironi (+32 2 299 04 03)


Side Bar