Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

Európska komisia

Tlačová správa

Brusel 30. mája 2013

Dávky v invalidite: Komisia podáva podnet na začatie konania na Súdnom dvore proti Slovensku za to, že diskriminuje osoby s ťažkým zdravotným postihnutím žijúce v zahraničí

Európska komisia podala na Súdnom dvore EÚ podnet na začatie konania proti Slovenskej republike za to, že neplatí dávky v invalidite osobám s ťažkým zdravotným postihnutím žijúcim v iných členských štátoch, na Islande, v Lichtenštajnsku, Nórsku alebo vo Švajčiarsku, čím porušuje právne predpisy EÚ o koordinácii sociálneho zabezpečenia.

Podľa slovenského práva sa tri slovenské dávky starostlivosti pre osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, konkrétne peňažný príspevok na opatrovanie, peňažný príspevok na osobnú asistenciu a peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov pre osoby s ťažkým zdravotným postihnutím poskytujú iba tým osobám, ktoré žijú na Slovensku.

Podľa judikatúry Súdneho dvora EÚ sa peňažné dávky dlhodobej starostlivosti na zlepšenie kvality života osôb vyžadujúcich opateru a na kompenzáciu zvýšených výdavkov zapríčinených ich stavom musia pokladať za nemocenskú dávku v zmysle nariadenia (ES) č. 883/2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia. Nárok na tieto peňažné dávky nemôže byť podmienený tým, že osoba musí žiť v tom členskom štáte, v ktorom o túto dávku žiada. Toto pravidlo umožňuje osobám, ktoré sú odkázané na opateru, presťahovať sa do iného členského štátu, pričom im zostáva nárok na peňažné dávky dlhodobej starostlivosti z krajiny, kde sú poistené.

Komisia sa domnieva, že tri slovenské dávky (peňažný príspevok na opatrovanie, peňažný príspevok na osobnú asistenciu a peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov pre osoby s ťažkým zdravotným postihnutím) by sa mali vzhľadom na svoj účel a zákonom vymedzené kritériá nárokovateľnosti poskytovať aj osobám, ktoré sú poistené na Slovensku a žijú v inom členskom štáte EÚ, na Islande, v Lichtenštajnsku, Nórsku alebo vo Švajčiarsku. Obmedzenie exportu týchto dávok je v rozpore s právnymi predpismi EÚ.

Komisia bola na predmetné porušenie upozornená prostredníctvom mnohých sťažností, ktoré dostala od slovenských dôchodcov a ich rodinných príslušníkov s bydliskom v zahraničí.

V októbri 2012 Komisia požiadala Slovenskú republiku, aby túto diskrimináciu osôb žijúcich v zahraničí ukončila, ale Komisii neboli oznámené žiadne opatrenia sledujúce tento účel (MEMO/12/794). Naopak, slovenské orgány vo svojej oficiálnej odpovedi Komisii potvrdili, že tieto dávky sa nevyplácajú osobám s ťažkým zdravotným postihnutím žijúcim v inom členskom štáte, ako je Slovensko. Slovensko uviedlo, že tieto dávky sú dávkami sociálnej pomoci, ktoré nepatria do rozsahu pôsobnosti nariadenia (ES) č. 883/2004 a že tieto dávky nie sú žiadnym spôsobom spojené s rizikom, na ktoré sa vzťahuje uvedené nariadenie. Na základe judikatúry Súdneho dvora EÚ však Komisia s názorom slovenských orgánov nesúhlasí.

Ďalšie informácie

Ďalšie informácie o konaniach vo veci porušenia právnych predpisov:

http://ec.europa.eu/eu_law/infringements/infringements_sk.htmMEMO/12/12

Rozhodnutia z májového súboru prípadov porušenia právnych predpisov: MEMO/13/470

Ďalšie informácie o koordinácii sociálnych systémov EÚ:

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=sk&catId=849

Domovská stránka Lászlóa Andora, komisára EÚ pre zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie: http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/andor/index_en.htm

László Andor na Twitteri: https://twitter.com/LaszloAndorEU

Ak si želáte bezplatne dostávať elektronický bulletin Európskej komisie o zamestnanosti, sociálnych záležitostiach a začlenení, zaregistrujte sa na stránke: http://ec.europa.eu/social/e-newsletter

Kontaktné osoby:

Jonathan Todd (+32 2 299 4107)

Cécile Dubois (+32 2 295 1883)


Side Bar