Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska Komisia

Tlačová správa

V Bruseli 28. mája 2013

Elektronická verejná správa sa zlepšuje, ale občania vyžadujú viac

Takmer polovica občanov EÚ (46 %) sa v súčasnosti pripája online s cieľom hľadať prácu, používať verejnú knižnicu, podať daňové priznanie, zaregistrovať narodenie, požiadať o cestovný pas alebo použiť iné služby elektronickej verejnej správy. 80% ľudí hovorí, že elektronické verejné služby im ušetria čas, 76 % ľuďom sa páči pružnosť a 62 % hovorí, že takto ušetria peniaze. Títo používatelia sú však viac spokojní s elektronickým bankovníctvom (úroveň spokojnosti 8,5 v rebríčku od 0 do 10) a elektronickým nakupovaním (7,6) ako s elektronickými verejnými službami (6,5).

Podpredsedníčka Európskej komisie Neelie Kroes reagovala na výsledky takto: „Pre elektronickú verejnú správu v Európe je to sľubný vývoj. Ak sú však používatelia viac spokojní s elektronickým bankovníctvom ako s elektronickými verejnými službami, svedčí to o tom, že verejné správy sa musia zlepšiť v prispôsobovaní služieb elektronickej verejnej správy potrebám používateľov. A musíme sa viac snažiť, aby elektronická verejná správa fungovala cezhranične.“

Cieľom Digitálnej agendy pre Európu je zvýšiť do roku 2015 používanie služieb elektronickej verejnej správy na 50 % občanov EÚ.

Porovnávacou štúdiou týkajúcou sa elektronickej verejnej správy za rok 2013 (The eGovernment Benchmark 2012 study) sa uskutočnil prieskum medzi 28 000 používateľmi v 32 krajinách. Hlavnými zisteniami štúdie sú:

  1. Najpopulárnejšími službami bolo priznanie daní z príjmu (73 % požívateľov priznáva dane elektronicky), sťahovanie alebo zmena adresy (57 %) a prihlasovanie sa do vyššieho vzdelávania a/alebo žiadosti o študentské štipendiá (56 %).

  2. Zatiaľ čo 54 % opýtaných stále uprednostňovalo osobný kontakt alebo iné tradičné spôsoby, prinajmenšom 30 % z nich naznačilo, že by mohli byť stálymi používateľmi elektronickej verejnej správy, ak by boli poskytované relevantnejšie služby.

  3. 47 % používateľov elektronickej verejnej správy získalo od elektronických služieb, čo potrebovali, 46 % získalo želané výsledky iba čiastočne.

V správe sa tiež signalizuje, že sú potrebné zlepšenia elektronických služieb v prípade dôležitých životných udalostí ako strata alebo získanie pracovného miesta, založenie spoločnosti a registrácia na štúdium.

  1. V prípade ľudí, ktorí žijú vo svojej vlastnej krajine, sa v priemere viac ako polovica administratívnych krokov súvisiacich s týmito dôležitými životnými udalosťami môže vykonať elektronicky. Webové stránky poskytujú informácie o zostávajúcich krokoch. Aby sa však občanom poskytli lepšie možnosti, je potrebná väčšia transparentnosť a interakcia s používateľmi.

  2. Situácia je menej priaznivá pre takmer 2 milióny ľudí, ktorí sa sťahujú alebo dochádzajú medzi členskými štátmi EÚ. Zatiaľ čo väčšina členských štátov poskytuje určité informácie o štúdiu alebo založení spoločnosť zo zahraničia, elektronická registrácia je menej bežná. Iba 9 krajín umožňuje občanom z iného členského štátu EÚ zaregistrovať sa na štúdium elektronicky, a iba 17 krajín im umožňuje založiť takýmto spôsobom spoločnosť.

Súvislosti

O týchto a ďalších záležitostiach budú diskutovať vysokí predstavitelia z EÚ a iných krajín (vrátane rozvojových krajín) na konferencii na tému „Na čele rozvoja elektronickej verejnej správy (Leading the way in eGovernment development Conference), ktorá sa uskutoční v Helsinkách v dňoch 28 – 30. mája.

Toto je 10. porovnávacia štúdia elektronickej verejnej správy od roku 2001. Tohtoročný prieskum sa zameral na situáciu v 27 členských štátoch EÚ a v Chorvátsku, na Islande, v Nórsku, vo Švajčiarsku a v Turecku. Po prvý raz sa prieskum zameral na stránku ponuky elektronickej verejnej správy a dopytu po nej vrátane prieskumu používateľov elektronickej verejnej správy. Správa sa zamerala na použiteľnosť, transparentnosť a kľúčové prostriedky. V správe sa napokon posúdili elektronické služby spojené s tromi dôležitými životnými udalosťami: strata/získanie pracovného miesta, založenie spoločnosti a štúdium.

Komisia a verejné orgány členských štátov sa od decembra 2010 snažia o rozšírenie a zlepšenie služieb, ktoré poskytujú prostredníctvom internetu. Akčný plán elektronickej verejnej správy (eGovernment Action Plan) obsahuje štyridsať špecifinkých opatrení s cieľom umožniť občanom a podnikom používať elektronické vybavenie (pozri IP/10/1718). Komisia teraz posudzuje pokrok a na konci roku 2013 podá správu.

Komisia je zaviazaná podporovať rozvoj a používanie elektronických verejných služieb, ktoré fungujú cezhranične. Komisia predovšetkým pomohla financovať pilotné projekty veľkého rozsahu (Large Scale Pilot Projects), ktoré spájajú rôzne vnútroštátne elektronické systémy a predstavujú základ pre európske cezhraničné verejné služby. Práca prebieha v oblasti elektronickej totožnosti – eID (STORK 2.0), elektronického zdravotníctva – eHealth (epSOS) a elektronickej justície – eJustice (e-CODEX). Skoršie pilotné projekty pre elektronické podnikanie – eBusiness (SPOCS) a elektronické obstarávanie –eProcurement (PEPPOL, teraz Open PEPPOL ASBL) úspešne dokončili svoju činnosť. Komisia zamýšľa pokračovať v podpore prepojených infraštruktúr digitálnych služieb ako elektronická identifikácia (eIdentification) a elektronické obstarávanie (eProcurement) v rokoch 2014 – 2020 z nového Nástroja na prepojenie Európy.

Návrh pravidiel EÚ týkajúcich sa elektronickej identifikácie, autentifikácie a podpisov, predložený v minulom roku (IP/12/558), je zameraný na zabezpečenie, aby ľudia a podniky mohli používať svoje vlastné elektronické ID na prístup k verejným službám v iných krajinách EÚ. Tiež vytvoria vnútorný trh na elektronické podpisy a súvisiace elektronické trustové služby.

Užitočné odkazy

Úplné znenie správy a analýza krajín

Časopis Build Connect Grow magazine na tému pilotných projektov veľkého rozsahu (Large Scale Pilots)

@EU_eGov

Webová stránka Digitálnej agendy (Digital Agenda website)

Webová stránka Neelie Kroesovej (Neelie Kroes' website)

Neelie Kroesová na Twitteri

Kontaktné osoby:

Ryan Heath (+32 2 296 17 16), Twitter: @RyanHeathEU

Linda Cain (+32 2 299 90 19)


Side Bar