Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 29 maj 2013

Europa ut ur krisen: Landsspecifika rekommendationer 2013

Bryssel den 29 maj 2013 – EU-kommissionen har idag antagit rekommendationer för EU:s medlemsstater för att ta Europa ut ur krisen och stärka förutsättningarna för tillväxt. Dessa rekommendationer är baserade på detaljerade analyser av varje lands situation och ger regeringarna vägledning om hur de ska öka sin tillväxtpotential, öka konkurrenskraften och skapa arbetstillfällen 2013-2014. Tillsammans utgör de en ambitiös uppsättning reformer för EU-ekonomin. Som en del av dagens paket, som är slutet på den tredje europeiska terminen för samordning av politiken, har kommissionen även antagit flera beslut i enlighet med förfarandet vid alltför stora underskott.

Tiden har nu kommit för att öka takten på de grundläggande ekonomiska reformer som kommer att leverera tillväxt och arbetstillfällen, vilket våra medborgare, särskilt de unga, förväntar sig. Detta är det enda sättet att ta itu med två av de bestående följderna av krisen – den kraftigt minskade konkurrenskraften i många av våra medlemsstater och den envisa arbetslösheten, med alla dess sociala följder. De rekommendationer som utfärdas av kommissionen idag är en del av vår övergripande strategi för att få Europa ut ur krisen. De är konkreta, realistiska och anpassade för situationen i varje medlemsstat, säger EU-kommissionens ordförande José Manuel Barroso.

Ett antal nyckelbudskap har kommit från dessa landsspecifika rekommendationer. Kommissionens analys visar att balansen är på väg tillbaka i EU. De flesta medlemsstaterna gör framsteg med konsolideringen av de offentliga finanserna och genomför reformer för att öka konkurrenskraften. Takten på och inverkan av dessa ansträngningar varierar emellertid. En del medlemsstater behöver skynda på reformerna eller genomföra dem snabbare.

En viktig utmaning är att ta itu med den ökande arbetslösheten, särskilt ungdomsarbetslösheten, genom att öka användningen av aktiv arbetsmarknadspolitik eller genom att reformera utbildningssystemen så att de arbetssökande får de rätta färdigheterna för de arbeten som finns. Mer kan också göras för att skapa de rätta villkoren så att företagen kan investera och skapa arbeten, bland annat genom att förbättra konkurrenskraften på produkt- och tjänstemarknaderna och främja investeringar i forskning, innovation och resurseffektivitet. Konsolideringen av de offentliga finanserna bör dessutom fortsätta, även om det sker i en annan takt, och återstående svaga punkter i banksektorn måste åtgärdas.

Paketet

I paketet ingår följande:

Ett meddelande som beskriver de viktigaste resultaten i kommissionens landsspecifika analys och hur tillväxten och sysselsättningen kan ökas i EU som helhet.

24 rekommendationer, en för varje medlemsstat – utom Grekland, Irland, Portugal och Cypern – och en separat för euroområdet som helhet. Rekommendationerna innehåller landsspecifik vägledning om budgetpolitiken och den ekonomiska och sociala politiken och den tar hänsyn till varje medlemsstats specifika situation.

De detaljerade analyserna som ligger till grund för rekommendationerna redovisas i 29 arbetsdokument (ett för varje EU-land, ett för euroområdet som helhet och ett för Kroatien).

Parallellt med rekommendationerna om den europeiska terminen har kommissionen även antagit ett antal beslut i enlighet med förfarandet vid alltför stora underskott som speglar den senaste utvecklingen i medlemsstater som förväntas få ner sina offentliga underskott under EU:s gränsvärde för underskott på 3 % av BNP. 1

  1. 2013 års landsspecifika rekommendationer (se MEMO/13/458)

De landsspecifika rekommendationerna erbjuder skräddarsydda råd som ger årlig vägledning för den nationella politiken. Detta görs på grundval av en granskning av varje medlemsstats ekonomiska och sociala resultat under det föregående året och de EU-omfattande prioriteringar för sysselsättning och tillväxt som fastställs i kommissionens årliga tillväxtöversikt (MEMO/12/910). I mars kom medlemsstaterna överens om de fem prioriteringar som kommissionen föreslagit för 2013: fortsätta konsolideringen av de offentliga finanserna på ett differentierat och tillväxtfrämjande sätt, återupprätta normal utlåning till näringslivet, främja tillväxt och konkurrenskraft, tackla arbetslösheten och de sociala konsekvenserna av krisen och modernisera de offentliga förvaltningarna.

Rekommendationerna utformas av kommissionen och antas av kommissionskollegiet. De utformas efter en ingående bedömning av genomförandet av förra årets landsspecifika rekommendationer, kombinerat med en noggrann analys av de nationella reformprogram och stabilitets- eller konvergensprogram2 som medlemsländerna lade fram i april. Denna analys återges i arbetsdokument som medföljer förslagen.

Rekommendationerna täcker ett brett spektrum av frågor, inbegripet offentliga finanser och strukturreformer på sådana områden som beskattning, pensioner, offentlig förvaltning, tjänstesektor och arbetsmarknaden, i synnerhet problemet med ungdomsarbetslöshet. Programländerna (Grekland, Portugal, Irland och Cypern) får inte landsspecifika rekommendationer eftersom deras efterlevnad av deras makroekonomiska anpassningsprogram övervakas i enlighet med ett separat, mer intensivt förfarande.

Se nedan för en översikt av rekommendationerna per land.

  1. Förslag som gäller förfarandet vid alltför stora underskott (se MEMO/13/463)

Kommissionen har idag rekommenderat rådet att upphäva förfarandet vid alltför stora underskott för fem länder: Ungern, Italien, Lettland, Litauen och Rumänien.

Kommissionen har också rekommenderat att rådet inleder ett förfarande vid alltför stora underskott för Malta.

Kommissionen har även antagit rekommendationer för rådet i syfte att förlänga tidsfristerna för att korrigera det alltför stora underskottet i sex länder: Spanien, Frankrike, Nederländerna, Polen , Portugal och Slovenien.

Dessutom har kommissionen rekommenderat att rådet beslutar att Belgien inte har vidtagit effektiva åtgärder för att få det alltför stora underskottet att upphöra och att rådet uppmanar Belgien att vidta åtgärder för att korrigera det alltför stora underskottet.

Närmare upplysningar:

Landsspecifika rekommendationer:

http://ec.europa.eu/europe2020/index_sv.htm

Förfarande vid alltför stora underskott:

http://ec.europa.eu/economy_finance/economic_governance/sgp/corrective_arm/index_en.htm

MEMO/13/458 Landsspecifika rekommendationer 2013: Vanliga frågor

MEMO/13/463 Kommissionen vidtar åtgärder i enlighet med förfarande vid alltför stora underskott

Kontaktpersoner:

Pia Ahrenkilde Hansen (+32 2 295 30 70)

Olivier Bailly (+32 2 296 87 17)

Sarah Collins (+32 2 296 80 76)

Simon O'Connor (+32 2 296 73 59)

Vandna Kalia (+32 2 299 58 24)

Audrey Augier (+32 2 297 16 07)

1 :

Ungern, Italien, Lettland, Litauen, Rumänien, Malta, Spanien, Frankrike, Nederländerna, Polen, Portugal, Slovenien och Belgien.

2 :

Stabilitetsprogram läggs fram av EU-länder i euroområdet, konvergensprogram av EU-länder utanför euroområdet. I dessa program redovisas deras planer för hållbara offentliga finanser. I de nationella reformprogrammen redogör de berörda länderna för sina viktigaste politiska insatser för att främja tillväxt och sysselsättning och uppnå målen för Europa 2020-strategin.


Side Bar