Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

Sporočilo za javnost

Bruselj, 29. maja 2013

Izhod Evrope iz krize in njeno okrevanje: priporočila za posamezne države članice za leto 2013

Bruselj, 29. maja 2013 – Evropska komisija je danes sprejela priporočila za države članice EU, namenjena izhodu Evrope iz krize in krepitvi temeljev za rast. Priporočila temeljijo na podrobni analizi razmer v posameznih državah in vladam nudijo smernice za povečanje možnosti za rast, spodbujanje konkurenčnosti in ustvarjanje delovnih mest v letih 2013 in 2014. Skupaj predstavljajo ambiciozen niz reform za gospodarstvo Evropske unije. Komisija je v sklopu današnjega svežnja, ki je rezultat tretjega evropskega semestra usklajevanja politik, sprejela tudi več sklepov v okviru postopka v zvezi s čezmernim primanjkljajem.

Predsednik Barroso je dejal: „Nastopil je čas za pospešitev temeljnih gospodarskih reform, ki bodo prinesle rast in delovna mesta, ki jih naši državljani, zlasti mladi, tako težko pričakujejo. To je edini način za odpravo dveh trajnih posledic krize – hude izgube konkurenčnosti v številnih državah članicah in trdovratne brezposelnosti z vsemi njenimi družbenimi posledicami. Priporočila, ki jih je danes objavila Komisija, so del celostne strategije, s katero želimo Evropo popeljati iz krize. To so konkretna in realistična priporočila, prilagojena razmeram vsake posamezne države članice.“

Iz tega svežnja priporočil za posamezne države izhaja vrsta ključnih sporočil. Analiza Komisije kaže, da se razmere v EU ponovno uravnotežajo. Večina držav članic dosega napredek pri fiskalni konsolidaciji in izvaja reforme za povečanje konkurenčnosti, vendar sta hitrost in učinek teh naporov različna. Nekatere države članice morajo pospešiti izvajanje reform ali pa se bolj osredotočiti nanje.

Glavni izziv je zajeziti naraščajočo brezposelnost, zlasti med mladimi, in sicer z večjo uporabo politik aktivnega zaposlovanja ali reformami izobraževalnih sistemov, s katerimi bi se poskrbelo, da so iskalci zaposlitve opremljeni z ustreznimi znanji in spretnostmi za delovna mesta, ki so na voljo. Prav tako bi bilo mogoče storiti več, da se za podjetja ustvarijo pogoji za naložbe in ustvarjanje delovnih mest, tudi z izboljšanjem konkurenčnosti na proizvodnem trgu in trgu dela ter spodbujanjem naložb v raziskave, inovacije in učinkovito rabo virov. Poleg tega bi se morala nadaljevati fiskalna konsolidacija, četudi v drugačnem ritmu, in odpraviti preostale ranljive točke bančnega sektorja.

Sveženj

Sveženj zajema:

  • sporočilo, v katerem so opisane glavne ugotovitve analiz, ki jih je Komisija pripravila za vse države članice, ter možnosti za spodbuditev rasti in ustvarjanje delovnih mest v EU kot celoti;

  • 24 nizov priporočil, in sicer po en niz za vsako državo članico, razen Grčije, Irske, Portugalske in Cipra, ter poseben niz za euroobmočje. Priporočila vsebujejo smernice za posamezne države glede proračunskih, ekonomskih in socialnih politik ob upoštevanju specifičnih razmer v vsaki državi članici;

  • podrobne analize, na podlagi katerih so bila pripravljena priporočila, so predstavljene v 29 delovnih dokumentih služb Komisije (po en za vsako državo članico EU, euroobmočje in Hrvaško);

  • poleg priporočil evropskega semestra je Komisija sprejela tudi več sklepov v okviru postopka v zvezi s čezmernim primanjkljajem, ki odražajo najnovejše dogajanje v državah članicah, ki naj bi po pričakovanjih zmanjšalo njihove javnofinančne primanjkljaje pod 3 % BDP, kar je meja, določena na ravni EU1.

  1. Priporočila posameznim državam iz leta 2013 (glej MEMO/13/458)

Priporočila za posamezne države vsebujejo posebej prilagojene nasvete, ki se vsako leto upoštevajo pri oblikovanju nacionalnih politik. Pripravijo se na podlagi pregleda gospodarske in socialne uspešnosti vsake države članice v prejšnjem letu ter prednostnih nalog na področju zaposlovanja in rasti, določenih na ravni EU v letnem pregledu rasti, ki ga pripravi Komisija (MEMO/12/910).

Države članice so se marca dogovorile o petih prednostnih nalogah, ki jih je Komisija predlagala za leto 2013: izvajanju diferencirane in rasti prijazne fiskalne konsolidacije, ponovni vzpostavitvi dodeljevanja posojil gospodarstvu, spodbujanju rasti in konkurenčnosti, zmanjševanju brezposelnosti in družbenih posledic krize ter posodobitvi javne uprave.

Priporočila pripravijo službe Komisije, sprejme pa jih kolegij komisarjev. Pripravljena so po temeljiti oceni izvajanja priporočil za posamezne države iz prejšnjega leta ter ob upoštevanju podrobne analize nacionalnih reformnih programov in programov za stabilnost ali konvergenco2, ki so jih države članice predložile aprila. Ta analiza je predstavljena v delovnih dokumentih služb Komisije, ki spremljajo predloge.

Priporočila se nanašajo na širok razpon vprašanj, vključno z javnimi financami in strukturnimi reformami na področjih, kot so davki, pokojnine, javna uprava, storitve in trg dela, zlasti glede brezposelnosti mladih. Za države z dogovorjenim programom (Grčija, Portugalska, Irska in Ciper) se priporočila ne pripravijo, saj se njihovo izvajanje programov za makroekonomsko prilagoditev spremlja z ločenim, intenzivnejšim procesom.

Za pregled priporočil za posamezne države glej spodaj.

  1. Sklepi v okviru postopka v zvezi s čezmernim primanjkljajem (glej MEMO/13/463)

Komisija je danes Svetu priporočila ukinitev postopka v zvezi s čezmernim primanjkljajem za pet držav: Madžarsko, Italijo, Latvijo, Litvo in Romunijo.

Priporočila mu je tudi uvedbo postopka v zvezi s čezmernim primanjkljajem za Malto.

Poleg tega je sprejela priporočila Svetu za podaljšanje rokov za odpravo čezmernega primanjkljaja za šest držav: Španijo, Francijo, Nizozemsko, Poljsko, Portugalsko in Slovenijo.

Svetu je tudi priporočila, naj sprejme sklep, da Belgija ni sprejela nobenih učinkovitih ukrepov za odpravo čezmernega primanjkljaja, in naj državo opozori, da jih mora sprejeti.

Več informacij:

Priporočila za posamezne države:

http://ec.europa.eu/europe2020/index_en.htm

Postopek v zvezi s čezmernim primanjkljajem:

http://ec.europa.eu/economy_finance/economic_governance/sgp/deficit/index_en.htm

MEMO/13/458 2013 Priporočila za posamezne države za leto 2013: najpogostejša vprašanja

MEMO/13/463 Ukrepi Komisije v okviru postopka v zvezi s čezmernim primanjkljajem

Kontakti:

Pia Ahrenkilde Hansen (+32 22953070)

Olivier Bailly (+32 22968717)

Sarah Collins (+32 22968076)

Simon O'Connor (+32 22967359)

Vandna Kalia (+32 22995824)

Audrey Augier (+32 22971607)

1 :

Madžarska, Italija, Latvija, Litva, Romunija, Malta, Španija, Francija, Nizozemska, Poljska, Portugalska, Slovenija in Belgija.

2 :

Programe stabilnosti predložijo države članice euroobmočja, konvergenčne programe pa države članice zunaj euroobmočja. V njih so opisani načrti za vzdržnost javnih financ. Nacionalni reformni programi vsebujejo ključne strateške ukrepe za spodbujanje rasti, ustvarjanje delovnih mest in doseganje ciljev strategije Evropa 2020.


Side Bar