Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

Tlačová správa

Brusel 29. mája 2013

Cesta pre Európu z krízy: odporúčania pre jednotlivé krajiny na rok 2013

Brusel 29. mája 2013 – Európska komisia dnes prijala odporúčania pre členské štáty EÚ. Ich cieľom je vytýčiť cestu Európy von z krízy a posilniť základy pre rast. Tieto odporúčania sa zakladajú na podrobných analýzach situácie v každej jednej krajine a jednotlivým vládam poskytujú usmernenia zamerané na posilnenie ich potenciálu rastu, zvýšenie konkurencieschopnosti a tvorbu pracovných miest v rokoch 2013 až 2014. Spoločne predstavujú ambiciózny súbor reforiem pre hospodárstvo EÚ. Ako súčasť dnešného balíka, ktorý predstavuje vyvrcholenie tretieho európskeho semestra na koordináciu politík, Komisia schválila aj niekoľko rozhodnutí v rámci postupu pri nadmernom deficite.

Predseda Barroso vyhlásil: Teraz je ten správny čas na zintenzívnenie základných hospodárskych reforiem, ktorými sa dosiahne rast a tvorba pracovných miest. Naši občania, a najmä naši mladí, ich už úzkostlivo očakávajú. Je to jediná cesta na odstránenie dvoch pretrvávajúcich následkov tejto krízy – značnej straty konkurencieschopnosti v mnohých z našich členských štátov a stálej nezamestnanosti so všetkými jej sociálnymi dôsledkami. Odporúčania, ktoré dnes vydala Komisia, sú súčasťou našej komplexnej stratégie na vytýčenie cesty pre Európu von z krízy. Sú to konkrétne a realistické odporúčania, prispôsobené individuálnej situácii každého členského štátu.

Z tohtoročných odporúčaní pre jednotlivé krajiny vyplynulo niekoľko kľúčových zistení. Analýza Komisie poukázala na skutočnosť, že v EÚ prebieha opätovné nastoľovanie rovnováhy. Väčšina členských štátov napreduje v oblasti fiškálnej konsolidácie a vykonáva reformy s cieľom zvýšiť svoju konkurencieschopnosť. Rýchlosť a účinky tohto úsilia sa však líšia. Niektoré členské štáty musia reformy urýchliť alebo ich vykonávať s väčšou naliehavosťou.

Hlavnou výzvou je riešenie rastúcej nezamestnanosti, a to najmä nezamestnanosti mladých, prostredníctvom väčšieho využívania aktívnych politík trhu práce alebo reformovaním systémov vzdelávania a odbornej prípravy, aby sa zabezpečilo, že uchádzači o zamestnanie majú zručnosti potrebné pre dostupné pracovné príležitosti. Takisto sú rezervy v oblasti vytvárania podmienok pre podniky, aby tieto investovali a vytvárali pracovné miesta, a to vrátane zvýšenia konkurencieschopnosti na trhoch s výrobkami a službami a podpory investovania do výskumu, inovácií a efektívneho využívania zdrojov. Okrem toho by mala pokračovať aj fiškálna konsolidácia, hoci iným tempom, a zároveň treba riešiť pretrvávajúce oblasti zraniteľnosti v bankovom sektore.

Dnešný balík:

Tento balík obsahuje:

  • Oznámenie, v ktorom sa opisujú hlavné zistenia z analýzy Komisie podľa jednotlivých krajín a ako sa tieto zistenia dajú využiť na posilnenie rastu a tvorby pracovných miest v EÚ ako celku.

  • 24 súborov odporúčaní, jeden súbor pre každý členský štát (okrem Grécka, Írska, Portugalska a Cypru), a osobitný súbor odporúčaní pre eurozónu. Tieto odporúčania v sebe nesú usmernenia pre jednotlivé krajiny pre oblasti rozpočtovej, hospodárskej a sociálnej politiky, pričom sa v nich zohľadňuje individuálna situácia každého členského štátu.

  • Podrobné analýzy, ktoré sú základom odporúčaní, sú zverejnené v 29 pracovných dokumentoch útvarov Komisie (jeden pre každý členský štát, jeden pre eurozónu a jeden pre Chorvátsko).

  • Zároveň s odporúčaniami európskeho semestra Komisia schválila aj početné rozhodnutia v rámci postupu pri nadmernom deficite. V týchto rozhodnutiach sa odráža najnovší vývoj v členských štátoch, od ktorých sa očakáva zníženie ich deficitu verejnej správy pod hranicu stanovenú EÚ vo výške 3 % HDP. 1

  1. Odporúčania pre jednotlivé krajiny na rok 2013 (pozri MEMO/13/458)

Odporúčania pre jednotlivé krajiny poskytujú politické poradenstvo na mieru, ktoré je každoročne základom pre vnútroštátne politiky. Odporúčania vychádzajú z preskúmania hospodárskej a sociálnej výkonnosti každého členského štátu v predchádzajúcom roku a z celoeurópskych priorít pre zamestnanosť a rast, ktoré sa uvádzajú v ročnom prieskume rastu Komisie (MEMO/12/910).

V marci členské štáty schválili päť priorít navrhovaných Komisiou na rok 2013: vykonávanie diferencovanej fiškálnej konsolidácie podporujúcej rast; obnovenie obvyklého poskytovania úverov hospodárstvu; podpora rastu a konkurencieschopnosti; riešenie nezamestnanosti a sociálnych dôsledkov krízy; a modernizácia verejnej správy.

Odporúčania vypracúvajú útvary Komisie a prijíma ich kolégium komisárov. Vypracúvajú sa po dôkladnom posúdení vykonávania minuloročných odporúčaní pre jednotlivé krajiny v kombinácii s podrobnou analýzou národných programov reforiem a programov stability a konvergenčných programov2, ktoré členské štáty predložili v apríli. Táto analýza sa uvádza v pracovných dokumentoch útvarov Komisie, ktoré sprevádzajú návrhy.

Odporúčania sa vzťahujú na širokú škálu otázok vrátane verejných financií a štrukturálnych reforiem v takých oblastiach, ako sú dane, dôchodky, verejná správa, služby a pracovný trh, a to najmä nezamestnanosť mladých. Pre krajiny zapojené do programu (Grécko, Portugalsko a Cyprus) sa nevydávajú žiadne odporúčania pre jednotlivé krajiny, keďže plnenie ich programov makroekonomických úprav sa monitoruje v rámci osobitného a prísnejšieho postupu.

Ďalej nasleduje prehľad odporúčaní pre jednotlivé krajiny.

  1. Rozhodnutia prijaté v rámci postupu nadmerného deficitu (pozri MEMO/13/463)

Komisia dnes odporučila, aby Rada zrušila postup pri nadmernom deficite pre päť krajín: Maďarsko, Taliansko, Lotyšsko, Litvu a Rumunsko.

Komisia takisto odporučila, aby Rada začala postup pri nadmernom deficite pre Maltu.

Okrem toho Komisia prijala odporúčania Rade s cieľom predĺžiť lehoty na odstránenie nadmerného deficitu v šiestich krajinách: v Španielsku, Francúzsku, Holandsku, Poľsku, Portugalsku a Slovinsku.

Ďalej Komisia Rade odporučila, aby vydala rozhodnutie o tom, že Belgicko nepodniklo žiadne účinné kroky na ukončenie nadmerného deficitu, a aby Belgicku oznámila, že na odstránenie nadmerného deficitu má prijať opatrenia.

Ďalšie informácie

Odporúčania pre jednotlivé krajiny:

http://ec.europa.eu/europe2020/index_sk.htm

Postup pri nadmernom deficite:

http://ec.europa.eu/economy_finance/economic_governance/sgp/corrective_arm/index_en.htm

MEMO/13/458 Odporúčania pre jednotlivé krajiny na rok 2013: často kladené otázky

MEMO/13/463 Komisia prijíma opatrenia v rámci postupu pri nadmernom deficite

Kontaktné osoby:

Pia Ahrenkilde Hansen (+32 2 295 30 70)

Olivier Bailly (+32 2 296 87 17)

Sarah Collins (+32 2 296 80 76)

Simon O'Connor (+32 2 296 73 59)

Vandna Kalia (+32 2 299 58 24)

Audrey Augier (+32 2 297 16 07)

1 :

Maďarsko, Taliansko, Lotyšsko, Litva, Rumunsko, Malta, Španielsko, Francúzsko, Holandsko, Poľsko, Portugalsko, Slovinsko a Belgicko.

2 :

Programy stability predkladajú členské štáty eurozóny a konvergenčné programy predkladajú ostatné členské štáty EÚ. Sú v nich vytýčené plány na udržateľné verejné financie. Národné programy reforiem obsahujú kľúčové politické opatrenia na zvýšenie rastu a tvorby pracovných miest a na dosiahnutie cieľov stratégie Európa 2020.


Side Bar