Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană

Comunicat de presă

Bruxelles, 29 mai 2013

Depășirea crizei în Europa: recomandările specifice fiecărei țări pentru 2013

Bruxelles, 29 mai 2013 – Comisia Europeană a adoptat astăzi o serie de recomandări adresate statelor membre ale UE, menite să scoată Europa din criză și să consolideze bazele creșterii economice. Recomandările au la bază analiza detaliată a situației din fiecare țară și oferă guvernelor orientări privind modalitățile de dezvoltare a potențialului lor de creștere, de sporire a competitivității și de creare de locuri de muncă în perioada 2013-2014. Luate în ansamblu, acestea reprezintă un set ambițios de reforme pentru economia UE. În cadrul pachetului de recomandări prezentat astăzi, care marchează punctul culminant al celui de al treilea semestru european de coordonare a politicilor economice, Comisia a adoptat și o serie de decizii în temeiul procedurii aplicabile deficitelor excesive.

Președintele Barroso a declarat: „Acum este momentul să intensificăm reformele economice fundamentale generatoare de creștere economică și locuri de muncă. Este exact ceea ce așteaptă cu nerăbdare cetățenii europeni, în special tinerii. Este singura modalitate de a aborda problemele cauzate de cele două moșteniri de durată ale crizei – scăderea semnificativă a competitivității în multe state membre ale UE și persistența șomajului, cu toate consecințele sociale aferente. Recomandările prezentate astăzi de Comisie fac parte din strategia noastră globală de ieșire a Europei din criză. Acestea sunt concrete, realiste și adaptate situației din fiecare state membru al UE.”

Setul actual de recomandări specifice fiecărei țări transmite o serie de mesaje-cheie. Analiza Comisiei arată că procesul de reechilibrare este în desfășurare în UE. Majoritatea statelor membre înregistrează progrese în ceea ce privește consolidarea fiscală și pun în aplicare reforme menite să sporească gradul de competitivitate. Cu toate acestea, ritmul și impactul acestor eforturi au un caracter diferit. Unele state membre trebuie să accelereze reformele sau să le pună în aplicare mai rapid.

O provocare majoră este combaterea șomajului în creștere, în special a șomajului în rândul tinerilor, prin utilizarea sporită a politicilor active în domeniul pieței forței de muncă sau prin reformarea sistemelor de educație și formare profesională pentru a garanta dobândirea competențelor necesare pentru ocuparea locurilor de muncă disponibile de către persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă. Pot fi depuse mai multe eforturi pentru crearea unor condiții favorabile antreprenoriatului din punctul de vedere al investițiilor și al creării de noi locuri de muncă, inclusiv prin îmbunătățirea concurenței pe piețele de produse și servicii și prin promovarea investițiilor în cercetare, inovare și utilizarea eficientă a resurselor. În plus, trebuie continuată consolidarea bugetară, chiar dacă într-un ritm diferit. În același timp, este necesar să se rezolve problemele de vulnerabilitate care persistă în sectorul bancar.

Pachetul:

Pachetul conține:

  • o comunicare în care sunt prezentate principalele concluzii ale analizei specifice fiecărei țări efectuate de Comisie, precum și modul în care se poate stimula creșterea economică și crearea de locuri de muncă la nivelul UE;

  • 24 de seturi de recomandări, câte un set pentru fiecare stat membru – cu excepția Greciei, a Irlandei, a Portugaliei și a Ciprului – și un set distinct pentru zona euro în ansamblu. Recomandările conțin orientări specifice fiecărei țări în materie de politici bugetare, economice și sociale, luând în considerare situația existentă în fiecare stat membru;

  • analize detaliate care stau la baza recomandărilor, prezentate în 29 de documente de lucru ale serviciilor Comisiei (câte unul pentru fiecare stat membru al UE, unul pentru zona euro și unul pentru Croația);

  • în paralel cu recomandările prezentate în cadrul semestrului european, Comisia a adoptat, de asemenea, o serie de decizii în temeiul procedurii aplicabile deficitelor excesive. Deciziile respective reflectă ultimele evoluții din statele membre care trebuie să își reducă deficitul public, astfel încât acesta să ajungă sub pragul de 3 % din PIB-ul UE. 1

  1. Recomandările specifice fiecărei țări pentru 2013 (a se vedea MEMO/13/458)

Recomandările specifice fiecărei țări oferă în fiecare an consiliere strategică direcționată, menită să furnizeze orientări pentru politicile naționale. La baza recomandărilor se află analiza performanțelor economice și sociale înregistrate de fiecare stat membru în anul precedent, precum și analiza priorităților la nivelul UE privind ocuparea forței de muncă și creșterea economică, prezentate în Analiza anuală a creșterii elaborată de Comisie (MEMO/12/910).

În luna martie, statele membre au convenit asupra celor cinci priorități propuse de Comisie pentru 2013: continuarea unei consolidări fiscale diferențiate și favorabile creșterii economice, reluarea activității normale de creditare a economiei, promovarea creșterii economice și a competitivității, abordarea aspectelor legate de șomaj și a consecințelor sociale ale crizei și modernizarea administrației publice.

Recomandările sunt întocmite de serviciile Comisiei și adoptate de colegiul comisarilor. Acestea sunt elaborate în urma efectuării unei evaluări temeinice a gradului de punere în aplicare a recomandărilor specifice fiecărei țări prezentate cu un an în urmă, precum și a unei analize detaliate a programelor naționale de reformă și a programelor de stabilitate sau de convergență2 prezentate de statele membre în luna aprilie. Această analiză este inclusă în documentele de lucru ale serviciilor Comisiei care însoțesc propunerile.

Recomandările acoperă o gamă largă de aspecte, inclusiv finanțele publice și reformele structurale în domenii precum impozitarea, pensiile, administrația publică, serviciile și piața forței de muncă, în special șomajul în rândul tinerilor. În cazul țărilor care fac obiectul unui program (Grecia, Portugalia, Irlanda și Cipru) nu se formulează recomandări specifice, deoarece conformitatea acestora cu programele de ajustare macroeconomică este monitorizată în cadrul unui proces distinct, mai intens.

Pentru o prezentare generală a recomandărilor specifice fiecărei țări, a se vedea cele de mai jos.

  1. Decizii în temeiul procedurii aplicabile deficitelor excesive (a se vedea MEMO/13/463)

Comisia a recomandat astăzi Consiliului să abroge procedura aplicabilă deficitelor excesive în cazul a cinci țări: Ungaria, Italia, Letonia, Lituania și România.

De asemenea, Comisia a recomandat Consiliului să inițieze o procedură aplicabilă deficitelor excesive în cazul Maltei.

În plus, Comisia a adoptat recomandări către Consiliu în vederea prelungirii termenelor de corectare a deficitelor excesive în cazul a șase țări: Spania, Franța, Țările de Jos, Polonia, Portugalia și Slovenia.

De asemenea, Comisia a recomandat Consiliului să decidă că Belgia nu a întreprins acțiuni concrete pentru corectarea deficitului excesiv și să notifice statului membru respectiv că este necesar să ia măsuri în acest domeniu.

Pentru informații suplimentare:

Recomandările specifice fiecărei țări:

http://ec.europa.eu/europe2020/index_ro.htm

Procedura aplicabilă deficitelor excesive:

http://ec.europa.eu/economy_finance/economic_governance/sgp/corrective_arm/index_en.htm

MEMO/13/458 2013 Recomandări specifice fiecărei țări: întrebări frecvente

MEMO/13/463 Comisia ia măsuri în temeiul procedurii aplicabile deficitelor excesive

Persoane de contact:

Pia Ahrenkilde Hansen (+32 2 295 30 70)

Olivier Bailly (+32 2 296 87 17)

Sarah Collins (+32 2 296 80 76)

Simon O'Connor (+32 2 296 73 59)

Vandna Kalia (+32 2 299 58 24)

Audrey Augier (+32 2 297 16 07)

1 :

Ungaria, Italia, Letonia, Lituania, România, Malta. Spania, Franța, Țările de Jos, Polania, Portugalia, Slovenia și Belgia.

2 :

Programele de stabilitate sunt înaintate de statele membre care fac parte din zona euro, iar programele de convergență sunt prezentate de statele membre care nu fac parte din zona euro. Programele respective stabilesc planurile în materie de finanțe publice sustenabile. Programele naționale de reformă prezintă principalele măsuri de politică pentru stimularea creșterii economice și a creării de locuri de muncă, precum și pentru atingerea obiectivelor prevăzute în Strategia Europa 2020.


Side Bar