Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska

Komunikat prasowy

Bruksela, 29 maja 2013 r.

Wyjście Europy z kryzysu: zalecenia dla poszczególnych krajów na 2013 r.

Bruksela, dnia 29 May 2013 r. – Komisja Europejska przyjęła dziś skierowane do państw członkowskich UE zalecenia, które mają na celu wyprowadzenie Europy z kryzysu i wzmocnienie podstaw wzrostu. Zalecenia te, które opierają się na szczegółowej analizie sytuacji każdego z państw, stanowią wytyczne dla rządów, w jaki sposób pobudzić potencjał wzrostu, zwiększyć konkurencyjność i tworzyć nowe miejsca pracy w latach 2013-2014. Łącznie stanowią one zestaw ambitnych reform dla gospodarki UE. W ramach dzisiejszego pakietu, który jest etapem kulminacyjnym trzeciego europejskiego semestru koordynacji polityki gospodarczej, Komisja przyjęła również kilka decyzji w ramach procedury nadmiernego deficytu.

Przewodniczący Barroso powiedział: „Nadszedł czas, by zintensyfikować podstawowe reformy gospodarcze, które przyniosą wzrost i nowe miejsca pracy, tak oczekiwane przez obywateli, a szczególnie ludzi młodych. Jest to jedyny sposób na poradzenie sobie ze skutkami kryzysu: trwałą utratą konkurencyjności przez wiele państw członkowskich i utrzymującym się bezrobociem wraz z jego wszystkimi skutkami społecznymi. Zalecenia wydane dziś przez Komisję są częścią spójnej strategii, która ma wyprowadzić Europę z kryzysu. Zalecenia te są konkretne, realistyczne i dostosowane do sytuacji każdego z państw członkowskich.”

Z obecnej rundy zaleceń dla poszczególnych krajów wyłonił się szereg ważnych przesłań. Z analizy Komisji wynika, że w UE trwa proces przywracania równowagi gospodarczej. Większość państw członkowskich robi postępy w zakresie konsolidacji fiskalnej i realizacji reform zmierzających do zwiększenia konkurencyjności. Jednakże tempo i skutki tych działań są różne: niektóre państwa członkowskie powinny przyspieszyć reformy lub uznać ich wdrożenie za priorytet.

Głównym wyzwaniem jest rozwiązanie problemu rosnącego bezrobocia, w szczególności bezrobocia ludzi młodych, za pomocą zwiększonego wykorzystania aktywnej polityki rynku pracy lub reform systemów kształcenia i szkoleń w celu zagwarantowania osobom poszukującym pracy właściwych umiejętności odpowiadających zapotrzebowaniom rynku pracy. Można też uczynić więcej, aby stworzyć warunki umożliwiające firmom inwestowanie i tworzenie miejsc pracy, w tym przez zwiększanie konkurencji na rynkach produktów i usług oraz promowanie inwestycji w dziedzinie badań naukowych, innowacji i efektywnego korzystania z zasobów. Ponadto należy – w różnym tempie ‑ kontynuować konsolidację fiskalną oraz zadbać o rozwiązanie kwestii najsłabszych elementów sektora bankowego.

Pakiet ustawodawczy

Pakiet obejmuje:

  • Komunikat przedstawiający główne ustalenia Komisji dotyczące sytuacji poszczególnych krajów oraz konkretne środki na rzecz pobudzenia wzrostu gospodarczego i tworzenia miejsc pracy w całej UE.

  • 24 zestawy zaleceń – po jednym dla każdego państwa członkowskiego, z wyjątkiem Grecji, Irlandii, Portugalii i Cypru, oraz osobny zestaw dla całej strefy euro. Zalecenia zawierają wytyczne dla poszczególnych państw dotyczące polityki budżetowej, gospodarczej i społecznej, uwzględniające indywidualną sytuację każdego z tych państw.

  • Szczegółowe analizy leżące u podstaw zaleceń, przedstawione w 29 dokumentach roboczych służb Komisji (po jednym dla każdego państwa członkowskiego UE i jeden dla strefy euro).

  • Równolegle do zaleceń w ramach europejskiego semestru Komisja przyjęła również szereg decyzji w ramach procedury nadmiernego deficytu, odzwierciedlających najnowsze zmiany w państwach członkowskich, dzięki którym ich deficyt publiczny powinien spaść poniżej unijnego progu 3 % PKB. 1

  1. Zalecenia dla poszczególnych krajów na 2013 r. (zob. MEMO/13/458)

Zalecenia dla poszczególnych państw zawierają indywidualne wskazówki w zakresie polityki, które służą za podstawę polityki krajowej każdego roku. Zalecenia te powstają na podstawie przeglądu wyników gospodarczych i społecznych osiągniętych przez poszczególne państwa członkowskie w poprzednim roku oraz ogólnounijnych priorytetów w zakresie wzrostu gospodarczego i zatrudnienia określonych w przeprowadzonej przez Komisję rocznej analizie wzrostu gospodarczego (MEMO/12/910).

W marcu państwa członkowskie zatwierdziły pięć priorytetów zaproponowanych przez Komisję na 2013 r.: kontynuacja zróżnicowanej konsolidacji fiskalnej sprzyjającej wzrostowi gospodarczemu, przywrócenie normalnych warunków kredytowania gospodarki, pobudzanie wzrostu i konkurencyjności, rozwiązanie problemu bezrobocia i społecznych skutków kryzysu oraz modernizacja administracji publicznej.

Zalecenia są przygotowywane przez służby Komisji i przyjmowane przez kolegium komisarzy. Są one formułowane po dokładnej ocenie wdrożenia ubiegłorocznych zaleceń dla poszczególnych krajów, połączonej ze szczegółową analizą krajowych programów reform oraz programów stabilności lub konwergencji2 przedłożonych przez państwa członkowskie w kwietniu. Analiza została opisana w dokumentach roboczych służb Komisji, stanowiących załączniki do wniosków ustawodawczych.

Zalecenia obejmują szeroki zakres kwestii, między innymi finanse publiczne i reformy strukturalne w takich obszarach jak opodatkowanie, emerytury, administracja publiczna, usługi i rynek pracy, zwłaszcza bezrobocie osób młodych. Do państw objętych programami (Grecja, Portugalia, Irlandia i Cypr) nie kieruje się zaleceń (tzw. zaleceń dla poszczególnych państw), ponieważ właściwa realizacja ich programów dostosowania makroekonomicznego jest monitorowana w ramach odrębnego, bardziej intensywnego procesu.

Przegląd zaleceń dla poszczególnych krajów przedstawiono poniżej.

  1. Decyzje w ramach procedury nadmiernego deficytu (zob. MEMO/13/463)

Komisja zwróciła się dziś z wnioskiem do Rady o uchylenie procedury nadmiernego deficytu w przypadku pięciu państw: Węgier, Włoch, Łotwy, Litwy i Rumunii.

Komisja zaleciła również Radzie wszczęcie procedury nadmiernego deficytu wobec Malty.

Ponadto Komisja przyjęła zalecenia dla Rady w celu przedłużenia terminu korekty nadmiernego deficytu w sześciu państwach: Hiszpanii, Francji, Holandii, Polsce, Portugalii i Słowenii.

Komisja wnioskuje również, aby Rada stwierdziła, że Belgia nie podjęła żadnych skutecznych działań celem usunięcia nadmiernego deficytu, a także aby Rada wezwała Belgię do przyjęcia środków zmierzających do skorygowania nadmiernego deficytu.

Dalsze informacje:

Zalecenia dla poszczególnych krajów:

http://ec.europa.eu/europe2020/index_pl.htm

Procedura nadmiernego deficytu:

http://ec.europa.eu/economy_finance/economic_governance/sgp/corrective_arm/index_en.htm

MEMO/13/458: Zalecenia dla poszczególnych państw z 2013 r.: najczęściej zadawane pytania

MEMO/13/463: Działania Komisji w ramach procedury nadmiernego deficytu

Kontakt:

Pia Ahrenkilde Hansen (+32 2 295 30 70)

Olivier Bailly (+32 2 296 87 17)

Sarah Collins (+32 2 296 80 76)

Simon O'Connor (+32 2 296 73 59)

Vandna Kalia (+32 2 299 58 24)

Audrey Augier (+32 2 297 16 07)

1 :

Węgry, Włochy, Łotwa, Litwa, Rumunia, Malta, Hiszpania, Francja, Holandia, Polska, Portugalia, Słowenia i Belgia.

2 :

Programy stabilności są przedkładane przez państwa członkowskie strefy euro, natomiast programy konwergencji przez państwa członkowskie nienależące do strefy euro. W programach tych przedstawione są plany stabilności finansów publicznych. Krajowe programy reform prezentują kluczowe środki w zakresie polityki służące pobudzaniu wzrostu i tworzeniu miejsc pracy oraz osiąganiu celów strategii „Europa 2020”.


Side Bar