Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 29 mei 2013

Europa uit de crisis tillen: landenspecifieke aanbevelingen 2013

Brussel, 29 mei 2013 - De Europese Commissie heeft vandaag tot de EU-lidstaten gerichte aanbevelingen aangenomen om Europa uit de crisis te tillen en de fundamenten voor groei te versterken. Deze aanbevelingen zijn gebaseerd op gedetailleerde analyses van de situatie van elk land en omvatten leidraden voor de regeringen over hoe hun groeipotentieel te stimuleren, het concurrentievermogen te vergroten en banen te creëren in 2013-2014. Al met al vormen zij een ambitieuze reeks hervormingen voor de EU-economie. Als onderdeel van het pakket van vandaag, dat het culminatiepunt vormt van het derde Europees semester voor beleidscoördinatie, heeft de Commissie eveneens verschillende besluiten uit hoofde van de buitensporigtekortprocedure aangenomen.

Voorzitter Barroso verklaarde: "Het is nu tijd om de fundamentele economische hervormingen op te voeren die groei en banen zullen opleveren, iets waar onze burgers, vooral onze jongeren, angstvallig naar uitkijken. Dit is de enige manier om de twee blijvende erfenissen van deze crisis – het ernstige verlies van concurrentievermogen in veel van onze lidstaten en aanhoudende werkloosheid, met alle sociale gevolgen ervan, aan te pakken. De door de Commissie vandaag gegeven aanbevelingen maken deel uit van onze omvattende strategie om Europa uit de crisis te tillen. Zij zijn concreet, realistisch en aangepast aan de situatie van elk van onze lidstaten."

Uit deze ronde van landenspecifieke aanbevelingen is een aantal belangrijke boodschappen naar voren gekomen. Uit de analyse van de Commissie blijkt dat het evenwicht zich aan het herstellen is in de EU. De meeste lidstaten boeken vooruitgang inzake begrotingsconsolidatie en voeren hervormingen door om het concurrentievermogen te vergroten. Het tempo en de impact van deze inspanningen varieert echter. Sommige lidstaten moeten de hervormingen versnellen of dringender doorvoeren.

Een grote uitdaging is het aanpakken van de stijgende werkloosheid, vooral de jeugdwerkloosheid, door een actiever arbeidsmarktbeleid of door hervorming van de onderwijs- en opleidingssystemen om ervoor te zorgen dat werkzoekenden voor de banen waarover wij beschikken met de juiste vaardigheiden zijn toegerust. Er kan ook meer worden gedaan om voor de ondernemingen de omstandigheden te creëren om te investeren en banen te creëren, inclusief door het verbeteren van de concurrentie in de product- en dienstenmarkten en het bevorderen van investeringen in onderzoek, innovatie en hulpbronnenefficiëntie. Bovendien moet de begrotingsconsolidatie, weliswaar in een ander tempo, verder gaan,terwijl overblijvende kwetsbare plekken in de banksector moeten worden aangepakt.

Het pakket:

Het pakket omvat:

  • Een mededeling waarin de hoofdbevindingen van de analyse van de Commissie land per land en hoe dit de groei en banenschepping in de EU als geheel kan stimuleren, worden geschetst.

  • 24 reeksen aanbevelingen, één voor elke lidstaat - exclusief Griekenland, Ierland, Portugal en Cyprus, - en een afzonderlijke reeks voor de eurozone als geheel. De aanbevelingen bevatten landenspecifieke richtsnoeren inzake budgettair, economisch en sociaal beleid, waarbij met de afzonderlijke situatie van elke lidstaat rekening wordt gehouden.

  • Gedetailleerde analyses die aan de aanbevelingen ten grondslag liggen, gepresenteerd in 29 werkdocumenten van de Commissiediensten (één voor elke EU-lidstaat, één voor de eurozone en één voor Kroatië).

  • Parallel aan de aanbevelingen van het Europees semester heeft de Commissie ook een aantal besluiten uit hoofde van de buitensporigtekortprocedure aangenomen, die de jongste ontwikkelingen weerspiegelen in de lidstaten welke naar verwachting hun overheidstekort onder de drempel van 3% van het bbp van de EU zullen brengen. 1

  1. De landenspecifieke aanbevelingen van 2013 (zie MEMO/13/458)

De landenspecifieke aanbevelingen omvatten elk jaar maatbeleidsadvies ter oriëntatie van het nationale beleid. Dit gebeurt op basis van een toets van de economische en sociale prestatie van elke lidstaat in het voorbije jaar en de EU-brede prioriteiten voor banen en groei die in de jaarlijkse groeianalyse van de Commissie zijn opgenomen (MEMO/12/910).

In maart hebben de lidstaten een akkoord bereikt over de vijf door de Commissie voor 2013 voorgestelde prioriteiten: voeren van gedifferentieerd, groeivriendelijk beleid van begrotingsconsolidatie, normalisering van de kredietverschaffing aan de economie, bevordering van groei en concurrentievermogen, aanpakken van de werkloosheid en van de sociale gevolgen van de crisis en modernisering van de overheidsdiensten.

De aanbevelingen zijn door de Commissiediensten opgesteld en door het college van commissarissen aangenomen. Zij zijn opgesteld na een grondige beoordeling van de uitvoering van de landenspecifieke aanbevelingen van vorig jaar in combinatie met een gedetailleerde analyse van de nationale hervormingsprogramma's en stabiliteits- of convergentieprogramma's2 die de lidstaten in april hebben ingediend. Deze analyse is opgenomen in de werkdocumenten van de Commissiediensten die de voorstellen begeleiden.

De aanbevelingen hebben betrekking op een groot aantal kwesties waaronder overheidsfinanciën en structurele hervormingen op gebieden als fiscaliteit, pensioenen, overheidsbestuur, diensten, en de arbeidsmarkt, vooral jeugdwerkloosheid. De programmalanden (Griekenland, Portugal, Ierland en Cyprus) ontvangen geen landenspecifieke aanbevelingen omdat hun naleving van hun macro-economische aanpassingsprogramma's gemonitord wordt uit hoofde van een afzonderlijk, intensiever proces.

Hieronder volgt een overzicht van de aanbevelingen per land.

  1. Besluiten uit hoofde van de buitensporigtekortprocedure (zie MEMO/13/463)

De Commissie heeft vandaag aanbevolen dat de Raad de buitensporigtekortprocedure (btp) intrekt voor vijf landen: Hongarije, Italië, Letland, Litouwen en Roemenië.

De Commissie heeft ook aanbevolen dat de Raad een btp-procedure inleidt voor Malta.

Bovendien heeft de Commissie aanbevelingen voor de Raad aangenomen met het oog op het verlengen van de termijnen voor het corrigeren van het buitensporig tekort in zes landen: Spanje, Frankrijk, Nederland, Polen, Portugal en Slovenië.

Bovendien heeft de Commissie aanbevolen dat de Raad besluit dat door België geen effectieve actie is ondernomen om een einde te maken aan het buitensporig tekort en dat de Raad België aanmaant maatregelen te treffen om het buitensporig tekort te corrigeren.

Voor verdere informatie:

Landenspecifieke aanbevelingen:

http://ec.europa.eu/europe2020/index_nl.htm

Buitensporigtekortprocedure:

http://ec.europa.eu/economy_finance/economic_governance/sgp/deficit/index_nl.htm

MEMO/13/458 Landenspecifieke aanbevelingen van 2013: vaak gestelde vragen

MEMO/13/463 Commissie zet stappen uit hoofde van de buitensporigtekortprocedure

Contacts :

Pia Ahrenkilde Hansen (+32 2 295 30 70)

Olivier Bailly (+32 2 296 87 17)

Sarah Collins (+32 2 296 80 76)

Simon O'Connor (+32 2 296 73 59)

Vandna Kalia (+32 2 299 58 24)

Audrey Augier (+32 2 297 16 07)

1 :

Hongarije, Italië, Letland, Litouwen, Roemenië, Malta. Spanje, Frankrijk, Nederland, Polen, Portugal, Slovenië en België.

2 :

Stabiliteitsprogramma's worden ingediend door lidstaten van de eurozone, convergentieprogramma's door lidstaten die niet tot de eurozone behoren. Daarin zijn de plannen voor houdbare overheidsfinanciën opgenomen. In de nationale hervormingsprogramma's worden belangrijke beleidsmaatregelen gepresenteerd om groei en de banenschepping te bevorderen en de Europa 2020 doelstellingen te bereiken.


Side Bar