Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2013. gada 29. maijā

Eiropas izvešana no krīzes: konkrētām valstīm adresēti ieteikumi 2013. gadā

Briselē, 2013. gada 29. maijā – Eiropas Komisija šodien ir pieņēmusi ieteikumus ES dalībvalstīm, kas paredzēti, lai izvestu Eiropu no krīzes un stiprinātu izaugsmes pamatus. Šie ieteikumi ir balstīti uz katras valsts situācijas sīki izstrādātām analīzēm un sniedz norādes valdībām par to, kā veicināt izaugsmes potenciālu, palielināt konkurētspēju un radīt darbvietas 2013.–2014. gadā. Kopā ņemot, tie veido vērienīgu reformu kopumu ES ekonomikai. Šodienas ieteikumu kopuma ietvaros, kas iezīmē trešā Eiropas politikas koordinēšanas pusgada kulmināciju, Komisija ir pieņēmusi arī vairākus lēmumus pārmērīga budžeta deficīta novēršanas procedūras ietvaros.

Komisijas priekšsēdētājs Barrozu sacīja: „Tagad ir pienācis laiks paātrināt pamata ekonomikas reformas, kas nodrošinās izaugsmi un nodarbinātību, ko mūsu pilsoņi, īpaši jaunieši, ar nepacietību gaida. Tas ir vienīgais veids, kā novērst šīs krīzes divas ilgstošās sekas – nopietnu konkurētspējas zudumu daudzās mūsu dalībvalstīs un pastāvīgu bezdarbu ar visām tā sociālajām sekām. Šodien sniegtie Komisijas ieteikumi ir daļa no mūsu visaptverošās stratēģijas, lai izvestu Eiropu no krīzes. Tie ir konkrēti, reāli un pielāgoti katras mūsu dalībvalsts situācijai.”

No šīs konkrētām valstīm adresētu ieteikumu kārtas ir radušies vairāki svarīgi paziņojumi. Komisijas veiktā analīze liecina, ka Eiropas Savienībā vērojama līdzsvara atgūšana. Dalībvalstis gūst progresu fiskālajā konsolidācijā un īsteno reformas, lai palielinātu konkurētspēju. Tomēr šo centienu temps un ietekme ir atšķirīga. Dažām dalībvalstīm ir jāpaātrina reformas vai jāīsteno tās steidzamāk.

Svarīgākais uzdevums ir apkarot bezdarba, īpaši jauniešu bezdarba, līmeņa celšanos, palielinot aktīvas darba tirgus politikas izmantošanu vai veicot izglītības un mācību sistēmu reformas, lai darba meklētājiem nodrošinātu pareizās prasmes pieejamām darbvietām. Var arī paveikt vairāk, lai radītu apstākļus uzņēmumiem veikt ieguldījumus un izveidot darbvietas, uzlabojot konkurenci produktu un pakalpojumu tirgos un veicinot ieguldījumus pētniecībā, inovācijā un resursu efektivitātē. Turklāt jāturpina fiskālā konsolidācija, lai gan citā tempā, vienlaikus jānovērš atlikušās nepilnības banku nozarē.

Ieteikumu kopums

Ieteikumu kopumā ietverts:

  • paziņojums, kurā izklāstīti Komisijas veiktajā valstu analīzē iegūtie galvenie konstatējumi un kā tas var veicināt izaugsmi un darbvietu radīšanu Eiropas Savienībā kopumā;

  • 24 ieteikumu kopumi, viens kopums katrai dalībvalstij, izņemot Grieķiju, Īriju, Portugāli un Kipru, un atsevišķs kopums eirozonai kopumā. Ieteikumos ietvertas konkrētām valstīm adresētas norādes par budžeta, ekonomikas un sociālo politiku, ņemot vērā katras dalībvalsts atsevišķo situāciju;

  • ieteikumu pamatā esošas sīki izstrādātas analīzes, kas sniegta 29 dienestu darba dokumentos (viens katrai ES dalībvalstij, viens eirozonai un viens Horvātijai);

  • paralēli Eiropas pusgada ieteikumiem Komisija ir pieņēmusi arī vairākus lēmumus pārmērīga budžeta deficīta novēršanas procedūras ietvaros, atspoguļojot jaunākos notikumus dalībvalstīs, kuri, paredzams, samazinās budžeta deficītu zem ES robežvērtības 3 % apmērā no IKP. 1

  1. Konkrētām valstīm adresēti ieteikumi 2013. gadā (skatīt MEMO/13/458)

Konkrētām valstīm adresētie ieteikumi piedāvā minētos politikas ieteikumus, kas katru gadu virza valstu politiku. Tas tiek veikts, pamatojoties uz katras dalībvalsts rezultātu pārskatu ekonomikas un sociālajā jomā iepriekšējā gadā un ES mēroga prioritātēm nodarbinātībai un izaugsmei, kuras izklāstītas Komisijas gada izaugsmes pētījumā (MEMO/12/910).

Martā dalībvalstis vienojās par Komisijas ierosinātām piecām prioritātēm 2013. gadam: diferencētas izaugsmi veicinošas fiskālās konsolidācijas īstenošana, parastu aizdevumu ekonomikai atjaunošana, izaugsmes un konkurētspējas veicināšana, bezdarba problēmas un krīzes sociālo seku risināšana un valsts pārvaldes modernizēšana.

Ieteikumus sagatavo Komisijas dienesti un pieņem komisāru kolēģija. Tos sagatavo pēc iepriekšējā gada konkrētām valstīm adresēto ieteikumu īstenošanas rūpīga novērtējuma apvienojumā ar valstu reformu programmu un stabilitātes vai konverģences programmu2 sīki izstrādātas analīzes, kuras dalībvalstis iesniedza aprīlī. Šī analīze izklāstīta dienestu darba dokumentos, kas pievienoti priekšlikumiem.

Ieteikumi attiecas uz plašu jautājumu klāstu, tostarp valsts finansēm un strukturālajām reformām tādās jomās kā nodokļi, pensijas, valsts pārvalde, pakalpojumi un darba tirgus, īpaši jauniešu bezdarbs. Programmas valstis (Grieķija, Portugāle, Īrija un Kipra) nesaņem konkrētām valstīm adresētus ieteikumus, jo to atbilstību makroekonomikas korekciju programmām tiek uzraudzīta atsevišķā, intensīvākā procesā.

Skatīt turpmāk ieteikumu pārskatu pa valstīm.

  1. Lēmumi pārmērīga budžeta deficīta novēršanas procedūras ietvaros (skatīt MEMO/13/463)

Komisija šodien ir ieteikusi Padomei atcelt pārmērīga budžeta deficīta novēršanas procedūru piecām valstīm – Ungārijai, Itālijai, Latvijai, Lietuvai un Rumānijai.

Komisija ir ieteikusi arī Padomei sākt pārmērīga budžeta deficīta novēršanas procedūru Maltai.

Turklāt Komisija ir pieņēmusi ieteikumus Padomei, lai pagarinātu termiņus pārmērīga budžeta deficīta novēršanai sešās valstīs – Spānijā, Francijā, Nīderlandē, Polijā, Portugālē un Slovēnijā.

Turklāt Komisija ir ieteikusi Padomei pieņemt lēmumu, ka Beļģija nav veikusi efektīvu rīcību, lai novērstu pārmērīgu budžeta deficītu, un Padomei sniegt brīdinājumu Beļģijai veikt pasākumus, lai novērstu pārmērīgu budžeta deficītu.

Plašākai informācijai

Konkrētām valstīm adresēti ieteikumi:

http://ec.europa.eu/europe2020/index_en.htm

Pārmērīga budžeta deficīta novēršanas procedūra:

http://ec.europa.eu/economy_finance/economic_governance/sgp/corrective_arm/index_en.htm

MEMO/13/458 Konkrētām valstīm adresēti ieteikumi 2013. gadā: bieži uzdotie jautājumi

MEMO/13/463 Komisija veic pasākumus pārmērīga budžeta deficīta novēršanas procedūras ietvaros

Kontaktpersonas :

Pia Ahrenkilde Hansen (+32 2 295 30 70)

Olivier Bailly (+32 2 296 87 17)

Sarah Collins (+32 2 296 80 76)

Simon O'Connor (+32 2 296 73 59)

Vandna Kalia (+32 2 299 58 24)

Audrey Augier (+32 2 297 16 07)

1 :

Ungārija, Itālija, Latvija, Lietuva, Rumānija, Malta. Spānija, Francija, Nīderlande, Polija, Portugāle, Slovēnija un Beļģija.

2 :

Stabilitātes programmas iesniedz eirozonas dalībvalstis, konverģences programmas – dalībvalstis, kas nav eirozonas dalībnieces. Tajās izklāstīti plāni valsts finanšu stabilitātei. Valsts reformu programmās norādīti galvenie politikas pasākumi, lai veicinātu izaugsmi un darbvietu radīšanu un sasniegtu stratēģijas Eiropa 2020 mērķus.


Side Bar