Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

Briuselis, 2013 m. gegužės 29 d.

Kaip Europai įveikti krizę ir žengti pirmyn. 2013 m. konkrečioms šalims skirtos rekomendacijos.

Briuselis, 2013 m. gegužės 29 d. Šiandien Europos Komisija priėmė ES valstybėms narėms skirtas rekomendacijas, kaip Europai įveikti krizę, žengti pirmyn ir sutvirtinti ekonomikos augimo pagrindus. Šios rekomendacijos grindžiamos išsamia kiekvienos šalies padėties analize ir jose pateikiamos gairės vyriausybėms, kaip 2013–2014 m. padidinti ekonomikos augimo jų šalyse potencialą, konkurencingumą ir kurti darbo vietas. Visos šios rekomendacijos drauge reiškia plačių užmojų ES ekonomikos reformas. Į šiandienos dokumentų rinkinį, kurio priėmimas yra svarbiausias trečio Europos ekonominės politikos koordinavimo semestro įvykis, Komisija taip pat įtraukė keletą dėl perviršinio deficito procedūros priimtų sprendimų.

Komisijos Pirmininkas J. M. Barroso sakė: „Atėjo laikas sparčiau vykdyti esmines ekonomikos reformas, kuriomis bus skatinamas ekonomikos augimas ir darbo vietų kūrimas. To nekantriai laukia mūsų piliečiai, ypač jaunimas. Tai vienintelis būdas įveikti dvi ilgalaikes krizės pasekmes – daugelyje valstybių narių labai sumažėjusį konkurencingumą ir nesitraukiantį nedarbą bei dėl jo kylančias socialines problemas. Šiandien Komisijos paskelbtos rekomendacijos yra išsamios strategijos, kaip Europai įveikti krizę ir žengti pirmyn, dalis. Jos yra konkrečios, realistiškos ir pritaikytos kiekvienos valstybės narės padėčiai.“

Iš šių konkrečioms šalims skirtų rekomendacijų matyti keli svarbūs aspektai. Komisijos analizė rodo kad ES atkuriama pusiausvyra. Dauguma valstybių narių daro pažangą fiskalinio konsolidavimo srityje ir įgyvendina reformas siekdamos didesnio konkurencingumo. Tačiau šių pastangų tempas ir poveikis skiriasi. Kai kurioms valstybėms narėms reformas reikia vykdyti sparčiau arba skubiau.

Didžiausias uždavinys – kovoti su didėjančiu nedarbu, ypač jaunimo, dažniau naudojantis aktyvios darbo rinkos politikos priemonėmis arba reformuojant švietimo ir mokymo sistemas siekiant užtikrinti, kad ieškantys darbo asmenys turėtų mūsų laisvoms darbo vietoms reikiamus įgūdžius. Taip pat daugiau gali būti nuveikta siekiant sudaryti sąlygas įmonėms investuoti ir kurti darbo vietas didinant konkurenciją produktų bei paslaugų rinkose ir skatinant investicijas į mokslinius tyrimus, inovacijas bei efektyvų išteklių naudojimą. Be to, fiskalinis konsolidavimas turėtų būti tęsiamas, nors ir skirtingu tempu, ir sprendžiamas likusių pažeidžiamų bankininkystės sektoriaus sričių klausimas.

Dokumentų rinkinys

Dokumentų rinkinį sudaro:

  • Komunikatas, kuriame apžvelgiamos pagrindinės Komisijai atlikus konkrečių šalių analizę padarytos išvados ir ekonomikos augimo bei darbo vietų kūrimo visoje ES būdai.

  • 24 rekomendacijų rinkiniai – po vieną kiekvienai valstybei narei, išskyrus Graikiją, Airiją, Portugaliją ir Kiprą, – ir atskiras visai euro zonai skirtas rinkinys. Rekomendacijose konkrečioms šalims, kuriose atsižvelgiama į kiekvienos valstybės narės padėtį, pateikiamos biudžeto, ekonominės ir socialinės politikos gairės.

  • Išsami analizė, kuria grindžiamos rekomendacijos, pateikiama 29 tarnybų darbiniuose dokumentuose (po vieną kiekvienai ES valstybei narei, vienas euro zonai ir vienas Kroatijai).

  • Drauge su Europos semestro rekomendacijomis Komisija priėmė ir keletą sprendimų dėl perviršinio deficito procedūros, kuriuose atsispindi naujausi pokyčiai tose valstybėse narėse, kurios turėtų pasiekti mažesnį negu 3 % BVP valdžios sektoriaus biudžeto deficitą, kaip reikalaujama ES. 1

  1. 2013 m. konkrečioms šalims skirtos rekomendacijos (MEMO/13/458)

Konkrečioms šalims skirtose rekomendacijose kasmet pateikiamos konkrečių šalių politikos gairės. Jos grindžiamos kiekvienos valstybės narės praėjusių metų ekonominės bei socialinės veiklos rezultatų apžvalga ir Komisijos metinėje augimo apžvalgoje (MEMO/12/910) nustatytais ES masto prioritetais darbo vietų kūrimo ir ekonomikos augimo srityse.

Kovo mėnesį valstybės narės susitarė dėl penkių Komisijos pasiūlytų 2013 m. prioritetų: vykdyti diferencijuotą fiskalinį konsolidavimą, kuriuo būtų skatinamas ekonomikos augimas, atkurti įprastą skolinimą ekonomikos subjektams, skatinti ekonomikos augimą ir didinti konkurencingumą, įveikti nedarbą bei krizės socialines pasekmes ir modernizuoti viešąjį administravimą.

Rekomendacijas parengė Komisijos tarnybos ir priėmė Komisijos narių kolegija. Jos parengtos atlikus nuodugnų praėjusių metų konkrečioms šalims skirtų rekomendacijų įgyvendinimo vertinimą ir išsamią nacionalinių reformų programų bei stabilumo arba konvergencijos programų2, kurias valstybės narės pateikė balandžio mėnesį, analizę. Ši analizė pateikta prie pasiūlymų pridedamuose tarnybų darbiniuose dokumentuose.

Rekomendacijose nagrinėjami įvairūs klausimai, pavyzdžiui, viešieji finansai, tokių sričių, kaip apmokestinimas, pensijos, viešasis administravimas ir paslaugos, struktūrinės reformos, taip pat darbo rinkos, ypač jaunimo nedarbo, klausimai. Šalims, kuriose vykdoma makroekonominio koregavimo programa (Graikijai, Portugalijai, Airijai ir Kiprui), konkrečioms šalims skirtos rekomendacijos neteikiamos, nes jų atitiktis šiai programai stebima vykstant atskiram intensyvesniam procesui.

Atskirų šalių rekomendacijų apžvalga pateikia toliau.

  1. Su perviršinio deficito procedūra susiję sprendimai (MEMO/13/463)

Šiandien Komisija rekomendavo, kad Taryba nutrauktų perviršinio deficito procedūrą penkiose šalyse: Vengrijoje, Italijoje, Latvijoje, Lietuvoje ir Rumunijoje.

Komisija taip pat rekomendavo, kad Taryba pradėtų taikyti perviršinio deficito procedūrą Maltai.

Be to, Komisija priėmė rekomendacijas Tarybai pratęsti perviršinio deficito koregavimo terminus šešioms šalims: Ispanijai, Prancūzijai, Nyderlandams, Lenkijai, Portugalijai ir Slovėnijai.

Dar Komisija rekomendavo, kad Taryba priimtų sprendimą, jog Belgijoje nesiimta veiksmingų priemonių siekiant panaikinti deficito perviršį, ir kad Taryba paragintų Belgiją imtis perviršinio deficito koregavimo priemonių.

Daugiau informacijos:

Konkrečioms šalims skirtos rekomendacijos:

http://ec.europa.eu/europe2020/index_lt.htm

Perviršinio deficito procedūra:

http://ec.europa.eu/economy_finance/economic_governance/sgp/deficit/index_lt.htm

MEMO/13/458: 2013 m. konkrečioms šalims skirtos rekomendacijos. Dažnai užduodami klausimai

MEMO/13/463: Komisija imasi veiksmų dėl perviršinio deficito procedūros

Asmenys ryšiams:

Pia Ahrenkilde Hansen, tel. +32 2 295 30 70

Olivier Bailly, tel. +32 2 296 87 17

Sarah Collins, tel. +32 2 296 80 76

Simon O'Connor, tel. +32 2 296 73 59

Vandna Kalia, tel. +32 2 299 58 24

Audrey Augier, tel. +32 2 297 16 07

1 :

Vengrija, Italija, Latvija, Lietuva, Rumunija, Malta. Ispanija, Prancūzija, Nyderlandai, Lenkija, Portugalija, Slovėnija ir Belgija.

2 :

Stabilumo programas teikia euro zonos valstybės narės, o konvergencijos programas – euro zonai nepriklausančios valstybės narės. Jose išdėstomi tvarių viešųjų finansų planai. Nacionalinėse reformų programose pateikiamos svarbiausios politikos priemonės, kuriomis siekiama skatinti ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą bei strategijos „Europa 2020“ tikslų.


Side Bar