Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság

Sajtóközlemény

Brüsszel, 2013. május 29.

Európa kivezetése a válságból: a 2013. évi országspecifikus ajánlások

Brüsszel, 2013. május 29. – Az Európai Bizottság a mai napon az uniós tagállamoknak szóló ajánlásokat fogadott el, amelyek célja Európa kivezetése a válságból és a növekedés alapjainak megszilárdítása. Az ajánlások az egyes országok helyzetének részletes elemzésén alapulnak, és útmutatást adnak a kormányoknak a tekintetben, hogy 2013–2014-ben hogyan fokozhatnák országuk növekedési potenciálját, továbbá hogyan növelhetnék a versenyképességet és teremthetnének új munkahelyeket. Az ajánlások együttesen az uniós gazdaságban végrehajtandó ambiciózus reformok sorozatát vázolják fel. A szakpolitikai koordináció harmadik európai szemeszterének tetőpontjaként ma elfogadott csomag részét képezi számos, a Bizottság által a túlzott hiány esetén követendő eljárás keretében elfogadott határozat is.

Barroso elnök a következőket nyilatkozta: „Eljött az ideje, hogy az eddigieknél is mélyrehatóbb gazdasági reformokat hajtsunk végre a növekedés és a munkahelyteremtés előmozdítása érdekében, amit az európai polgárok, különösen fiataljaink már türelmetlenül várnak. Ez az egyetlen módja annak, hogy kezelni tudjuk a válság két szívósan továbbélő örökségét: a versenyképesség több tagállamunkat is sújtó, komoly mértékű csökkenését, valamint a tartós munkanélküliséget, annak minden szociális következményével együtt. A Bizottság által a mai napon kiadott ajánlások részét képezik azon átfogó stratégiánknak, amelynek célja Európa kivezetése a válságból. Az ajánlások konkrétak, célzottak és realisztikusak, és igazodnak az egyes tagállamok helyzetéhez.”

A most elfogadott országspecifikus ajánlások számos kulcsfontosságú üzenetet közvetítenek. A Bizottság elemzéséből kitűnik, hogy jó úton halad a gazdasági egyensúly helyreállítása az EU-ban. A legtöbb tagállam eredményeket mutathat fel a költségvetési konszolidáció terén és reformokba kezdett a versenyképesség fokozása érdekében. A tagállami erőfeszítések lendülete és hatása azonban változó. Egyes tagállamoknak fel kell gyorsítaniuk reformjaik kidolgozását és végrehajtását.

Komoly kihívást jelent a növekvő munkanélküliség – különösen az ifjúsági munkanélküliség – problémájának orvoslása, ami aktív munkaerő-piaci politikák fokozottabb alkalmazása révén valósítható meg, vagy az oktatási és képzési rendszerek megreformálásával és ezáltal annak biztosításával, hogy az álláskeresők a betöltendő álláshelyeknek megfelelő készségek birtokában legyenek. Többet lehetne tenni annak érdekében is, hogy a vállalkozások számára megfelelőek legyenek a feltételek a beruházáshoz és munkahelyek teremtéséhez. Ezt például a versenynek a termékek és a szolgáltatások piacán történő erősítésén, valamint a kutatás, az innováció és az erőforrás-hatékonyság terén megvalósított beruházások előmozdításán keresztül lehetne elérni. Ezen túlmenően folytatni kell – ha az eddigitől eltérő ütemben is – a költségvetési konszolidáció terén megkezdett munkát, és ki kell küszöbölni a bankszektor még meglévő gyengeségeit.

A csomag:

A csomag a következőket foglalja magában:

  • Egy közleményt, amely bemutatja a Bizottság országspecifikus elemzéseinek főbb megállapításait és azt, hogy azok hogyan járulhatnak hozzá a gazdasági növekedés és a munkahelyteremtés fellendítéséhez az EU egészében.

  • 24 ajánlást, méghozzá egyet-egyet minden tagállam számára, Görögország, Írország, Portugália és Ciprus kivételével, és egy külön ajánlást az euróövezet számára. Az ajánlások a költségvetési, a gazdaság- és a szociális politikákra vonatkozó országspecifikus iránymutatásokat foglalnak magukban, amelyek figyelembe veszik az egyes tagállamok egyedi helyzetét.

  • Az ajánlásokat alátámasztó részletes elemzéseket, amelyeket 29 bizottsági szolgálati munkadokumentum ismertet (egy-egy munkadokumentum készült minden tagállamról, és külön munkadokumentumok foglalkoznak az euróövezettel, illetve Horvátországgal).

  • Az európai szemeszterhez kapcsolódó ajánlások megfogalmazásával párhuzamosan a Bizottság számos határozatot fogadott el a túlzott hiány esetén követendő eljárás keretében. E határozatok az azon tagállamokban jelentkező legfrissebb fejleményekre válaszul születtek, amelyeknek a GDP 3%-ában megállapított uniós küszöbérték alá kell leszorítaniuk költségvetési hiányukat.1

  1. A 2013. évi országspecifikus ajánlások (lásd: MEMO/13/458)

Az országspecifikus ajánlások egyedi szakpolitikai tanácsokat kínálnak, amelyek évről-évre megjelölik a tagállami szakpolitikák által követendő irányt. Az ajánlások a tagállamok előző évi gazdasági és szociális teljesítményének vizsgálatán, valamint a Bizottság éves növekedési jelentésében (MEMO/12/910) meghatározott uniós foglalkoztatási és növekedési prioritásokon alapulnak.

A tagállamok között márciusban megállapodás született a Bizottság által 2013-ra javasolt öt prioritásról; ezek a következők: differenciált, növekedést elősegítő költségvetési konszolidáció végrehajtása, a rendes hitelezési gyakorlat helyreállítása a gazdaságban, a növekedés és a versenyképesség előmozdítása, a munkanélküliség csökkentése és a válság okozta társadalmi problémák enyhítése, valamint a közigazgatás korszerűsítése.

Az ajánlásokat a bizottsági szolgálatok szövegezik meg, és a biztosi testület fogadja el. Megszövegezésükre az előző évi országspecifikus ajánlások végrehajtásának alapos értékelését és a tagállamok által áprilisban benyújtott nemzeti reformprogramok és stabilitási, illetve konvergenciaprogramok2 részletes elemzését követően kerül sor. Az elemzés eredményeit a javaslatokat kísérő bizottsági szolgálati munkadokumentumok ismertetik.

Az ajánlások tartalma számos különböző témakört felölel, ideértve az államháztartási kérdéseket és a többek között az adózás, a nyugdíjak, a közigazgatás, a szolgáltatások terén végrehajtandó strukturális reformokat, továbbá a munkaerő-piaci problémákat, például az ifjúsági munkanélküliséget. Görögország, Portugália, Írország és Ciprus számára nem készül országspecifikus ajánlás, mivel ezen országok esetében a makrogazdasági kiigazítási programjuknak való megfelelés nyomon követése egy, a fentiekben ismertetettől eltérő, intenzívebb folyamat útján történik.

Az ajánlások országonkénti áttekintését lásd alább.

  1. A túlzott hiány esetén követendő eljárás keretében hozott határozatok (lásd: MEMO/13/463)

A Bizottság a mai napon azt javasolta a Tanácsnak, hogy szüntesse meg a túlzott hiány esetén követendő eljárást a következő öt tagállam esetében: Magyarország, Olaszország, Lettország, Litvánia és Románia.

A Bizottság továbbá azt ajánlotta, hogy a Tanács indítsa el a túlzott hiány esetén követendő eljárást Málta tekintetében.

Ezenfelül a Bizottság a Tanácshoz intézett ajánlásokat fogadott el azzal a céllal, hogy a következő hat ország esetében meghosszabbításra kerüljön a túlzott hiány megszüntetésére előírt határidő: Spanyolország, Franciaország, Hollandia, Lengyelország, Portugália és Szlovénia.

Ezenfelül a Bizottság javasolta, hogy a Tanács hozzon határozatot arról, hogy Belgium nem hajtott végre eredményes lépéseket a túlzott hiány megszüntetésére, továbbá szólítsa fel Belgiumot a túlzott hiány megszüntetését célzó intézkedések megtételére.

További információ:

Országspecifikus ajánlások:

http://ec.europa.eu/europe2020/index_hu.htm

Túlzott hiány esetén követendő eljárás:

http://ec.europa.eu/economy_finance/economic_governance/sgp/corrective_arm/index_en.htm

MEMO/13/458: A 2013. évi országspecifikus ajánlások: gyakran ismételt kérdések

MEMO/13/463: A Bizottság intézkedései a túlzott hiány esetén követendő eljárás keretében

Kapcsolattartók:

Pia Ahrenkilde Hansen (+32 2 295 30 70)

Olivier Bailly (+32 2 296 87 17)

Sarah Collins (+32 2 296 80 76)

Simon O'Connor (+32 2 296 73 59)

Vandna Kalia (+32 2 299 58 24)

Audrey Augier (+32 2 297 16 07)

1 :

Magyarország Olaszország, Lettország, Litvánia, Románia, Málta, Spanyolország, Franciaország, Hollandia, Lengyelország, Portugália, Szlovénia és Belgium.

2 :

Stabilitási programokat az euróövezetbe tartozó tagállamok, konvergenciaprogramokat az euróövezeten kívüli tagállamok nyújtanak be. A programok meghatározzák a fenntartható államháztartásra vonatkozó terveket. A nemzeti reformprogramok a növekedés és a munkahelyteremtés fellendítésére, valamint az Európa 2020 stratégia célkitűzéseinek teljesítésére irányuló kulcsfontosságú szakpolitikai intézkedéseket mutatják be.


Side Bar