Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 29. toukokuuta 2013

Ulospääsy kriisistä: vuoden 2013 maakohtaiset suositukset

Bryssel 29. toukokuuta 2013 – Euroopan komissio antoi tänään EU:n jäsenvaltioille suositukset, joilla pyritään löytämään ulospääsy kriisistä ja lujittamaan kasvuperusteita. Nämä suositukset perustuvat kunkin maan tilanteesta tehtyihin tarkkoihin analyyseihin. Niissä annetaan ohjeita siitä, kuinka maat voivat vahvistaa kasvupotentiaaliaan, lisätä kilpailukykyään ja luoda uusia työpaikkoja vuonna 2013 ja 2014. Yhdessä ne muodostavat EU:n taloutta koskevan kunnianhimoisen uudistuspaketin. Kolmas talouspolitiikan eurooppalainen ohjausjakso kulminoituu tähän pakettiin, johon sisältyy myös useita päätöksiä, jotka komissio antoi liiallista alijäämää koskevaa menettelyä noudattaen.

Puheenjohtaja Barroson mukaan nyt on aika toteuttaa perusteelliset talousuudistukset kasvun edistämiseksi ja uusien työpaikkojen luomiseksi. EU:n kansalaiset ja erityisesti nuoret henkilöt ovat jo pitkään odottaneet tätä. ”Ei ole muuta keinoa selviytyä tästä pitkään jatkuneesta kriisistä, jonka perintönä ovat kilpailukyvyn vakava heikkeneminen useissa jäsenvaltioissa ja jatkuvasti korkeana pysyttelevä työttömyys ja siitä johtuvat sosiaaliset vaikutukset. Tänään annetut suositukset ovat osa kattavaa strategiaa, jolla pyrimme löytämään ulospääsyn Eurooppaa kohdanneesta kriisistä. Ne ovat konkreettisia ja realistisia ja niissä on otettu huomioon kunkin jäsenvaltion erityistilanne", lisäsi Barroso.

Tällä kierroksella annetuissa maakohtaisissa suosituksissa on tullut esille useita merkittäviä seikkoja. Komission analyysi osoittaa, että taloutta ollaan parhaillaan tasapainottamassa EU:ssa. Useimmat jäsenvaltiot vakauttavat julkista talouttaan ja tekevät uudistuksia kilpailukykynsä kasvattamiseksi, mutta niiden tahti ja vaikutus vaihtelevat eri jäsenvaltioissa. Eräiden jäsenvaltioiden on kiirehdittävä uudistuksia tai toteutettava ne nopeammin.

Työttömyyden ja erityisesti nuorisotyöttömyyden kasvu on edelleen suuri haaste, johon on vastattava esim. harjoittamalla aktiivisempaa työmarkkinapolitiikkaa tai uudistamalla koulutusjärjestelmiä, jotta työnhakijoilla olisi työmarkkinoilla tarvittavat taidot. On myös syytä parantaa edellytyksiä, joilla yritykset voivat tehdä investointeja ja luoda uusia työpaikkoja. Tämä voisi tapahtua esim. tehostamalla kilpailua tuote- ja palvelumarkkinoilla ja edistämällä tutkimukseen, innovointiin ja resurssitehokkuuteen tehtäviä investointeja. Lisäksi julkisen talouden vakauttamista olisi jatkettava - joskin eri tahdissa – samalla kun pankkialalla jäljellä oleviin riskialttiisiin osa-alueisiin liittyvät ongelmat olisi ratkaistava.

Paketti

Pakettiin sisältyvät seuraavat:

  • Tiedonanto, jossa esitetään tiivistelmä komission tekemän maakohtaisen analyysin merkittävimmistä havainnoista ja siitä, kuinka talouskasvua voitaisiin edistää ja uusia työpaikkoja luoda koko EU:ssa.

  • Irlantia, Kreikkaa, Kyprosta ja Portugalia lukuun ottamatta jokaiselle 24 jäsenvaltiolle annettu oma suositus ja lisäksi yksi erillinen koko euroalueelle annettu suositus. Suosituksissa on budjetti-, talous- ja sosiaalipolitiikkaan liittyviä maakohtaisia ohjeita, joissa otetaan huomioon kunkin jäsenvaltion erityistilanne.

  • Suositusten pohjana oleva tarkka analyysi, joka esitetään 29:ssä komission yksiköiden valmisteluasiakirjassa (yksi kullekin jäsenvaltiolle, yksi euroalueelle ja yksi Kroatialle).

  • Talouspolitiikan EU-ohjausjakson suositusten ohella komissio antoi useita päätöksiä liiallista alijäämää koskevan menettelyä noudattaen. Niissä käsitellään viimeaikaista kehitystä niissä jäsenvaltioissa, joiden alijäämä on yli asetetun viitearvon (3 prosenttia suhteessa BKT:hen)1.

  1. Vuoden 2013 maakohtaiset suositukset (ks. MEMO/13/458)

Maakohtaisissa suosituksissa annetaan neuvoja jäsenvaltioiden politiikan ohjaamiseksi. Ne perustuvat kunkin jäsenvaltion edellisenä vuonna toteuttamien taloudellisten ja sosiaalisten toimien uudelleentarkasteluun ja komission vuotuisessa kasvuselvityksessä vahvistettuihin EU:n laajuisiin työllisyys- ja kasvutavoitteisiin (MEMO/12/910).

Jäsenvaltiot sopivat maaliskuussa komission ehdotuksen perusteella vuodelle 2013 viisi prioriteettia, joiden tavoitteena on vakauttaa julkinen talous eriytetyllä ja kasvua edistävällä tavalla, palauttaa talouden tavanomainen luotonanto, edistää kasvua ja kilpailukykyä, puuttua työttömyyteen ja kriisin sosiaalisiin seurauksiin sekä nykyaikaistaa julkishallinto.

Komission yksiköt laativat suositukset, minkä jälkeen komission jäsenten kollegio hyväksyi ne. Niitä laadittaessa arvioitiin perusteellisesti viime vuoden maakohtaisten suositusten täytäntöönpanoa sekä tehtiin yksityiskohtainen analyysi kansallisista uudistusohjelmista ja jäsenvaltioiden huhtikuussa toimittamista vakaus- tai lähentymisohjelmista2. Tämä analyysi esitetään ehdotusten mukana seuraavissa komission yksiköiden valmisteluasiakirjoissa.

Suositukset kattavat monenlaisia kysymyksiä. Niitä ovat mm. julkinen talous ja rakenneuudistukset esimerkiksi verotukseen, eläkkeisiin, julkishallintoon ja palveluihin liittyen sekä työmarkkinakysymykset ja erityisesti nuorisotyöttömyys. Ohjelmamaille (Kreikka, Portugali, Irlanti ja Kypros) ei anneta maakohtaista suositusta, koska niiden makrotalouden sopeutusohjelmien noudattamista seurataan erillisellä prosessilla, joka on intensiivisempi.

Jäljempänä annetaan linkki maakohtaisiin suosituksiin.

  1. Liiallista alijäämää koskevaa menettelyä noudattaen annetut päätökset (ks. MEMO/13/463)

Komissio on tänään suosittanut, että neuvosto päättää liiallista alijäämää koskevan menettelyn Unkarissa, Italiassa, Latviassa, Liettuassa ja Romaniassa.

Samalla komissio suositti neuvostoa käynnistämään liiallista alijäämää koskevan menettelyn Maltassa.

Komissio antoi myös neuvostolle suosituksia, joiden tarkoituksena on pidentää liiallisen alijäämän korjaamiselle asetettua määräaikaa Espanjassa, Ranskassa, Alankomaissa, Puolassa, Portugalissa ja Sloveniassa.

Näiden lisäksi komissio suositti neuvostoa päättämään, ettei Belgia ole toteuttanut tuloksellisia toimia liiallisen alijäämänsä korjaamiseksi, ja vaatimaan Belgiaa toteuttamaan toimenpiteitä liiallisen alijäämänsä korjaamiseksi.

Lisätietoja:

Maakohtaiset suositukset:

http://ec.europa.eu/europe2020/index_en.htm

Liiallista alijäämää koskeva menettely:

http://ec.europa.eu/economy_finance/economic_governance/sgp/corrective_arm/index_en.htm

MEMO/13/458 Vuoden 2013 maakohtaiset suositukset: usein kysyttyä

MEMO/13/463 Komissio toteuttaa toimia liiallista alijäämää koskevaa menettelyä noudattaen

Yhteyshenkilöt:

Pia Ahrenkilde Hansen (+32-2) 295 30 70

Olivier Bailly (+32-2) 296 87 17

Sarah Collins (+32-2) 296 80 76

Simon O'Connor (+32-2) 296 73 59

Vandna Kalia (+32-2) 299 58 24

Audrey Augier (+32-2) 297 16 07

1 :

Unkari, Italia, Latvia, Liettua, Romania, Malta, Espanja, Ranska, Alankomaat, Puola, Portugali, Slovenia ja Belgia.

2 :

Euroalueen jäsenvaltiot toimittavat vakausohjelmat ja muut jäsenvaltiot lähentymisohjelmat. Ohjelmissa esitetään suunnitelmat kestävää julkista taloutta varten. Kansallisissa uudistusohjelmissa esitellään keskeiset poliittiset toimenpiteet, joilla tuetaan kasvua ja työpaikkojen luomista ja varmistetaan Eurooppa 2020 -strategiassa asetettujen tavoitteiden saavuttaminen.


Side Bar