Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 29. mai 2013

Kuidas kriisist välja tulla? Euroopa Komisjoni 2013. aasta soovitused liikmesriikidele

Brüssel, 29. mai 2013. Euroopa Komisjon võttis täna vastu ELi liikmesriikidele esitatavad soovitused, mille eesmärk on Euroopa kriisist välja juhtida ja soodustada majanduskasvu. Soovitused põhinevad iga riigi olukorra üksikasjalikul analüüsil ja nende kaudu püütakse anda valitsustele alavahemikuks 2013—2014 suuniseid selle kohta, kuidas suurendada riikide kasvupotentsiaali ja konkurentsivõimet ning luua töökohti. Üheskoos võetuna moodustavad need ELi majanduse turgutamisele suunatud põhjalike reformide kogumi. Tänane soovituste pakett, mis võtab kokku kolmanda majanduspoliitika koordineerimise Euroopa poolaasta, sisaldab ka hulga soovitusi, mille vastuvõtmisel on komisjon lähtunud ülemäärase eelarvepuudujäägi menetlusest.

Euroopa Komisjoni president Barroso ütles: „On aeg kiirendada põhimõttelisi majandusreforme, et tagada majanduskasv ja suurem tööhõive, mida meie kodanikud, eriti noored, pikisilmi ootavad. Ainult nii saab lahendada kaks majanduskriisist tulenevat põhiprobleemi, milleks on paljude liikmesriikide konkurentsivõime oluline vähenemine ja püsivalt kõrge töötuse tase koos kõigi sotsiaalsete tagajärgedega. Komisjoni täna esitatud konkreetsed ja realistlikud soovitused lähtuvad iga liikmesriigi individuaalsest olukorrast ning moodustavad osa meie laiaulatuslikust strateegiast, mille eesmärk on Euroopa kriisist välja juhtida.”

Selle poolaasta riigipõhised soovitused sisaldavad mitmeid olulisi sõnumeid. Komisjoni analüüs näitab, et ELis on käimas majanduse tasakaalustamine. Enamik liikmesriike on teinud edusamme eelarve tugevdamisel ja viivad ellu reforme konkurentsivõime suurendamiseks. Samas ei ole nende jõupingutuste tempo ja mõju kõikjal ühesugune. Mõned liikmesriigid peavad reforme kiirendama või nende elluviimist rohkem tähtsustama.

Üks peamisi probleeme on suurenev tööpuudus, eriti noorte seas, mille lahendamiseks tuleb rakendada rohkem aktiivset tööturupoliitikat või reformida haridus- ja koolitussüsteeme, et anda tööotsijatele oskused, mida saadaolevatel töökohtadel vajatakse. Samuti saab rohkem ära teha selleks, et luua ettevõtetele investeerimiseks ja töökohtade loomiseks sobivad tingimused, näiteks soodustades konkurentsi toote- ja teenuseturgudel ning edendades teadusuuringutesse, innovatsiooni ja ressursitõhususse investeerimist. Lisaks peaks jätkuma eelarvete konsolideerimine – olgugi tempo seejuures erinev – ja samal ajal tuleb tegeleda pangandussektoris seni lahendamata kitsaskohtadega.

Paketi sisu

Pakett koosneb järgmistest osadest:

  • teatis, milles tuuakse välja komisjoni riigipõhise analüüsi peamised järeldused ja selgitatakse, kuidas ELis tervikuna majanduskasvu ja töökohtade loomist edendada;

  • 24 soovituste komplekti, mis on suunatud kõikidele liikmesriikidele, välja arvatud Kreeka, Iirimaa, Portugal ja Küpros (soovitused euroala jaoks tervikuna esitatakse eraldi komplektina). Soovitused hõlmavad iga liikmesriigi individuaalsest olukorrast lähtuvaid riigipõhiseid suuniseid eelarve-, majandus- ja sotsiaalpoliitika valdkonnas;

  • soovituste aluseks olev analüüsid, mis esitatakse 29 talituste töödokumendis (iga liikmesriigi kohta avaldatakse üks töödokument, millele lisanduvad euroala ja Horvaatia töödokumendid);

  • mitu ülemäärase eelarvepuudujäägi menetlusest tulenevat otsust, mis komisjon on vastu võtnud samaaegselt Euroopa poolaasta soovitustega ja mis kajastavad viimase aja suundumusi nendes liikmesriikides, kellelt nõutakse, et nad viiksid oma valitsemissektori eelarve puudujäägi allapoole ELi kehtestatud kontrollväärtust 3 % SKPst. 1

  1. 2013. aasta riigipõhised soovitused (vt MEMO/13/458)

Igal aastal antavad riigipõhised soovitused sisaldavad spetsiifilisi nõuandeid liikmesriigi poliitika kujundamiseks. Soovituste koostamiseks vaadatakse läbi andmed, mis käsitlevad iga ELi liikmesriigi majanduslikku ja sotsiaalset arengut eelneval aastal, ning ELi-ülesed tööhõive ja majanduskasvu prioriteedid, mis on sätestatud komisjoni iga-aastases majanduskasvu analüüsis (MEMO/12/910).

Märtsis leppisid liikmesriigid kokku viies prioriteedis, mille komisjon oli 2013. aasta jaoks välja pakkunud: diferentseeritud ja majanduskasvu soodustav eelarve konsolideerimine, majandusele tavapärase laenuandmise taastamine, majanduskasvu ja konkurentsivõime edendamine, tööpuuduse ja majanduskriisi sotsiaalsete tagajärgedega tegelemine ning avaliku halduse ajakohastamine.

Soovitused koostatakse komisjoni talituses ja need võtab vastu volinike kolleegium. Enne soovituste koostamist hinnatakse põhjalikult eelmise aasta riigipõhiste soovituste rakendamist ning analüüsitakse üksikasjalikult riiklikke reformikavasid ja liikmesriikide aprillis esitatud stabiilsus- või lähenemisprogramme2. Kõnealune analüüs esitatakse soovitustele lisatud talituste töödokumendis.

Soovituste lai teemadering hõlmab riigi rahandust ja struktuurireforme sellistes valdkondades nagu maksupoliitika, pensionid, avalik haldus, teenused ning tööturuga seotud küsimused, eriti noorte tööpuudus. Programmide alusel toetatavatele riikidele (Kreeka, Portugal, Iirimaa ja Küpros) ei anta riigipõhiseid soovitusi, sest nende puhul jälgitakse makromajanduslike kohandamisprogrammide täitmist põhjalikuma menetluse abil.

Lisateavet soovituste kohta riigi kaupa leiate allpool.

  1. Ülemäärase eelarvepuudujäägi menetluse raames vastu võetud otsused (vt MEMO/13/463)

Komisjon soovitas täna nõukogul tühistada ülemäärase eelarvepuudujäägi menetlus viie riigi – Ungari, Itaalia, Läti, Leedu ja Rumeenia – puhul.

Samuti soovitas komisjon algatada ülemäärase eelarvepuudujäägi menetluse Malta puhul.

Lisaks soovitas komisjon nõukogul pikendada ülemäärase eelarvepuudujäägi korrigeerimise tähtaega Hispaania, Prantsusmaa, Madalmaade, Poola, Portugali ja Sloveenia puhul.

Veel soovitas komisjon nõukogul võtta vastu otsus, mille kohaselt Belgia ei ole võtnud tõhusaid meetmeid ülemäärase eelarvepuudujäägi kõrvaldamiseks ning esitada Belgiale märgukiri, milles teda kohustatakse võtma meetmeid ülemäärase eelarvepuudujäägi korrigeerimiseks.

Lisateave:

Riigipõhised soovitused:

http://ec.europa.eu/europe2020/index_et.htm

Ülemäärase eelarvepuudujäägi menetlus:

http://ec.europa.eu/economy_finance/economic_governance/sgp/deficit/index_et.htm

MEMO/13/458 2013 Korduvad küsimused 2013. aasta riigipõhiste soovituste kohta

MEMO/13/463 Komisjon võtab meetmeid ülemäärase eelarvepuudujäägi menetluse raames

Kontaktisikud:

Pia Ahrenkilde Hansen (+32 2 295 30 70)

Olivier Bailly (+32 2 296 87 17)

Sarah Collins (+32 2 296 80 76)

Simon O'Connor (+32 2 296 73 59)

Vandna Kalia (+32 2 299 58 24)

Audrey Augier (+32 2 297 16 07)

1 :

Ungari, Itaalia, Läti, Leedu, Rumeenia, Malta, Hispaania, Prantsusmaa, Madalmaad, Poola, Portugal, Sloveenia ja Belgia.

2 :

Stabiilsusprogramme esitavad euroala liikmesriigid ja lähenemisprogramme euroalasse mittekuuluvad liikmesriigid. Programmides esitatakse rahanduse jätkusuutlikkuse tagamise kavad. Riiklikes reformikavades esitatakse peamised poliitikameetmed majanduskasvu edendamiseks, töökohtade loomiseks ja strateegia „Euroopa 2020” eesmärkide saavutamiseks.


Side Bar