Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Δελτίο τύπου

Βρυξέλλες, 29 Μαΐου 2013

Έξοδος της Ευρώπης από την κρίση: συστάσεις ανά χώρα για το 2013

Βρυξέλλες, 29 Μαΐου 2013 – Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε σήμερα συστάσεις προς τα κράτη μέλη της ΕΕ με σκοπό την έξοδο της Ευρώπης από την κρίση και την ενίσχυση των βάσεων για ανάπτυξη. Οι εν λόγω συστάσεις βασίζονται σε λεπτομερή ανάλυση της κατάστασης σε κάθε χώρα και παρέχουν οδηγίες στις κυβερνήσεις σχετικά με τον τρόπο τόνωσης του αναπτυξιακού δυναμικού, αύξησης της ανταγωνιστικότητάς τους και δημιουργίας θέσεων εργασίας κατά την περίοδο 2013-2014. Οι συστάσεις συνολικά αποτελούν μια φιλόδοξη σειρά μεταρρυθμίσεων για την οικονομία της ΕΕ. Στο πλαίσιο της σημερινής δέσμης μέτρων, που αποτελεί την κατάληξη του τρίτου ευρωπαϊκού εξαμήνου για το συντονισμό της οικονομικής πολιτικής, η Επιτροπή ενέκρινε επίσης αρκετές αποφάσεις στο πλαίσιο της διαδικασίας υπερβολικού ελλείμματος.

Ο Πρόεδρος κ. Barroso δήλωσε τα εξής: «Τώρα πρέπει να επιταχύνουμε τις θεμελιώδεις οικονομικές μεταρρυθμίσεις από τις οποίες θα προκύψουν ανάπτυξη και θέσεις εργασίας και τις οποίες αναμένουν με επιμονή κυρίως οι νέοι. Αυτός είναι ο μόνος τρόπος για να αντιμετωπιστεί μια από τις σοβαρότερες συνέπειες της κρίσης αυτής — η σημαντική απώλεια ανταγωνιστικότητας σε πολλά από τα κράτη μέλη μας και η συνεχιζόμενη ανεργία με όλες τις κοινωνικές συνέπειές της. Οι συστάσεις που εγκρίθηκαν σήμερα είναι μέρος της συνολικής στρατηγικής μας για την έξοδο της Ευρώπης από την κρίση. Είναι συγκεκριμένες, ρεαλιστικές και προσαρμοσμένες στην κατάσταση σε κάθε κράτος μέλος μας.»

Ορισμένα βασικά μηνύματα προκύπτουν από αυτή τη σειρά των ειδικών ανά χώρα συστάσεων. Από την ανάλυση της Επιτροπής φαίνεται ότι άρχισε η αποκατάσταση της ισορροπίας στην ΕΕ. Τα περισσότερα κράτη μέλη σημειώνουν πρόοδο στη δημοσιονομική εξυγίανση και εφαρμόζουν μεταρρυθμίσεις για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας. Ωστόσο, ο ρυθμός και ο αντίκτυπος των προσπαθειών αυτών ποικίλλουν. Ορισμένα κράτη μέλη πρέπει να επιταχύνουν τις μεταρρυθμίσεις ή να τις εφαρμόσουν πιο άμεσα.

Η αντιμετώπιση της αυξανόμενης ανεργίας εξακολουθεί να είναι μεγάλη πρόκληση, κυρίως η ανεργία των νέων, μέσω της αύξησης της χρήσης ενεργητικών πολιτικών στην αγορά εργασίας ή μέσω της μεταρρύθμισης των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης ώστε να διασφαλιστεί ότι τα άτομα που αναζητούν εργασία διαθέτουν τις κατάλληλες δεξιότητες για τις θέσεις εργασίας που διαθέτουμε. Μπορούν επίσης να γίνουν περισσότερα ώστε να δημιουργηθούν για τις επιχειρήσεις οι συνθήκες για να επενδύσουν και να δημιουργήσουν θέσεις εργασίας, μεταξύ άλλων με τη βελτίωση του ανταγωνισμού στις αγορές προϊόντων και υπηρεσιών και με την προώθηση των επενδύσεων στην έρευνα, την καινοτομία και την αποτελεσματική χρήση των πόρων. Επιπλέον, η δημοσιονομική εξυγίανση θα πρέπει να συνεχιστεί, αν και με διαφορετικό ρυθμό, ενώ παράλληλα πρέπει να αντιμετωπιστεί το θέμα των ευάλωτων περιοχών που υπάρχουν στον τραπεζικό τομέα.

Η δέσμη των μέτρων:

Αυτή η δέσμη περιλαμβάνει:

  • μια ανακοίνωση στην οποία περιγράφονται τα κύρια αποτελέσματα της ανάλυσης της Επιτροπής ανά κράτος, καθώς και ο τρόπος με τον οποίο μπορεί να προωθηθεί η οικονομική ανάπτυξη και η δημιουργία θέσεων εργασίας σε όλη την ΕΕ

  • 24 σύνολα συστάσεων: ένα σύνολο για κάθε κράτος μέλος – με εξαίρεση την Ελλάδα, την Ιρλανδία, την Πορτογαλία και την Κύπρο - και ένα χωριστό σύνολο για τη ζώνη του ευρώ. Οι συστάσεις περιλαμβάνουν ειδικές οδηγίες σχετικά με τη δημοσιονομική και οικονομική πολιτική, λαμβανομένης υπόψη της ειδικής κατάστασης σε κάθε κράτος μέλος.

  • λεπτομερή ανάλυση στην οποία στηρίζονται οι συστάσεις, η οποία αναπτύσσεται σε 29 έγγραφα εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής (ένα για κάθε κράτος μέλος, ένα για τη ζώνη του ευρώ και ένα για την Κροατία).

  • παράλληλα με τις συστάσεις του ευρωπαϊκού εξαμήνου, η Επιτροπή εξέδωσε επίσης ορισμένες αποφάσεις στο πλαίσιο της διαδικασίας υπερβολικού ελλείμματος, στις οποίες αντικατοπτρίζονται οι τελευταίες εξελίξεις στα κράτη μέλη που αναμένεται να μειώσουν το δημόσιο έλλειμμα κάτω από το όριο του 3% του ΑΕΠ της ΕΕ. 1

  1. Οι ειδικές ανά χώρα συστάσεις του 2013 (βλ. MEMO/13/458)

Οι συστάσεις ανά χώρα παρέχουν συμβουλές σε θέματα πολιτικής, που προορίζονται ειδικά για την αντίστοιχη χώρα, και κατευθύνουν τις εθνικές πολιτικές κάθε χρόνο. Αυτό γίνεται με βάση την επανεξέταση των οικονομικών και κοινωνικών επιδόσεων κάθε κράτους μέλους κατά το προηγούμενο έτος, και τις προτεραιότητες της ΕΕ για την απασχόληση και την ανάπτυξη που αναφέρονται στην ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης της Επιτροπής (MEMO/12/910).

Τον Μάρτιο, τα κράτη μέλη συμφώνησαν σχετικά με πέντε προτεραιότητες για το 2013: την επιδίωξη διαφοροποιημένης και ευνοϊκής για την ανάπτυξη δημοσιονομικής εξυγίανσης, την αποκατάσταση της υπό κανονικούς όρους χορήγησης δανείων προς την οικονομία, την ενίσχυση της ανάπτυξης και της ανταγωνιστικότητας, την καταπολέμηση της ανεργίας και των κοινωνικών συνεπειών της κρίσης και τον εκσυγχρονισμό της δημόσιας διοίκησης.

Οι συστάσεις καταρτίζονται από τις υπηρεσίες της Επιτροπής και εγκρίνονται από το Σώμα των Επιτρόπων. Συντάσσονται ύστερα από ενδελεχή αξιολόγηση της εφαρμογής των συστάσεων για κάθε χώρα το προηγούμενο έτος, σε συνδυασμό με λεπτομερή ανάλυση των εθνικών προγραμμάτων μεταρρύθμισης και σταθερότητας ή σύγκλισης2που υπέβαλαν τα κράτη μέλη τον Απρίλιο. Η ανάλυση αυτή περιλαμβάνεται στα έγγραφα εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής που συνοδεύουν τις προτάσεις.

Οι συστάσεις αφορούν ευρύ φάσμα θεμάτων, συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων οικονομικών και των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων σε τομείς όπως η φορολογία, οι συντάξεις, η δημόσια διοίκηση, οι υπηρεσίες και η αγορά εργασίας, με έμφαση στην ανεργία των νέων. Οι χώρες που έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα (Ελλάδα, Πορτογαλία, Ιρλανδία και Κύπρος) δεν λαμβάνουν τις ανά χώρα συστάσεις επειδή η συμμόρφωσή τους με τα προγράμματα μακροοικονομικής προσαρμογής παρακολουθείται σε χωριστή, εντατικότερη, διαδικασία.

Για την επισκόπηση των συστάσεων ανά χώρα βλ.:

  1. Οι αποφάσεις στο πλαίσιο της διαδικασίας υπερβολικού ελλείμματος (βλ. MEMO/13/463)

Η Επιτροπή συνέστησε σήμερα να καταργηθεί από το Συμβούλιο η διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος για πέντε χώρες: την Ουγγαρία, την Ιταλία, τη Λετονία, τη Λιθουανία και τη Ρουμανία.

Η Επιτροπή συνέστησε επίσης να ανοίξει το Συμβούλιο διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος για τη Μάλτα.

Επίσης, η Επιτροπή ενέκρινε σύσταση προς το Συμβούλιο για την παράταση της προθεσμίας για τη διόρθωση του υπερβολικού ελλείμματος σε έξι χώρες: Ισπανία, Γαλλία, Κάτω Χώρες, Πολωνία, Πορτογαλία και Σλοβενία.

Επιπλέον, η Επιτροπή συνέστησε στο Συμβούλιο να αποφασίσει ότι το Βέλγιο δεν έλαβε αποτελεσματικά μέτρα για να τερματιστεί η κατάσταση υπερβολικού ελλείμματος και ότι το Συμβούλιο ειδοποιεί το Βέλγιο να λάβει μέτρα για τη διόρθωση του υπερβολικού ελλείμματος.

Για περισσότερες πληροφορίες:

Ειδικές συστάσεις ανά χώρα:

http://ec.europa.eu/europe2020/index_en.htm

Διαδικασίας υπερβολικού ελλείμματος:

http://ec.europa.eu/economy_finance/economic_governance/sgp/corrective_arm/index_en.htm

MEMO/13/458 2013 Συστάσεις ανά χώρα: συχνές ερωτήσεις

MEMO/13/463 Η Επιτροπή λαμβάνει μέτρα στο πλαίσιο της διαδικασίας υπερβολικού ελλείμματος

Άρμόδιοι επικοινωνίας :

Pia Ahrenkilde Hansen (+32 2 295 30 70)

Olivier Bailly (+32 2 296 87 17)

Sarah Collins (+32 2 296 80 76)

Simon O'Connor (+32 2 296 73 59)

Vandna Kalia (+32 2 299 58 24)

Audrey Augier (+32 2 297 16 07)

1 :

Ουγγαρία, Ιταλία, Λετονία, Λιθουανία, Ρουμανία, Ισπανία, Γαλλία, Κάτω Χώρες, Πολωνία, Σλοβενία, Πορτογαλία, Μάλτα και Βέλγιο.

2 :

Τα κράτη μέλη της ευρωζώνης υπέβαλαν προγράμματα σταθερότητας, τα κράτη μέλη που δεν ανήκουν στη ευρωζώνη υπέβαλαν προγράμματα σύγκλισης. Στα προγράμματα αυτά περιλαμβάνονται τα σχέδια για δημοσιονομική διατηρησιμότητα. Τα εθνικά μεταρρυθμιστικά προγράμματα περιέχουν βασικά μέτρα πολιτική για την ενίσχυση της ανάπτυξης και της δημιουργίας θέσεων εργασίας.


Side Bar