Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

Brusel 29. května 2013

EU na cestě k překonání krize: doporučení pro jednotlivé země na rok 2013

Brusel, 29. května 2013 Evropská komise dnes přijala doporučení členským státům EU, jejichž cílem je vyvést Evropu z krize a posílit základy pro růst. Tato doporučení vycházejí z podrobných analýz situace v jednotlivých zemích a jsou pro vlády vodítkem, jakým způsobem v letech 2013–2014 podpořit jejich růstový potenciál, zvýšit konkurenceschopnost a vytvořit pracovní místa. Představují ucelený soubor ambiciózních reforem hospodářství EU. Jako součást dnešního souboru opatření, který je vyvrcholením třetího evropského semestru koordinace politik, Komise přijala rovněž několik rozhodnutí na základě postupu při nadměrném schodku.

edseda Komise Barroso k tomu uvedl: „Nyní je na čase zintenzivnit zásadní hospodářské reformy, které povedou k růstu a vytváření pracovních míst, na která naši občané, zejména mladí lidé, netrpělivě čekají. Jedině tak se dokážeme vypořádat s neblahým dědictvím této krize – významnou ztrátou konkurenceschopnosti v mnoha členských státech a přetrvávající nezaměstnaností se všemi sociálními důsledky. Doporučení, která dnes Komise vydala, jsou součástí naší komplexní strategie pro vyvedení Evropy z krize. Jsou konkrétní, realistická a přizpůsobená situaci každého členského státu.“

Z tohoto kola doporučení pro jednotlivé země vzešla řada důležitých poselství. Z analýzy Komise vyplývá, že v EU dochází k obnovení rovnováhy. Většina členských států dosahuje pokroku v konsolidaci veřejných financí a zavádí reformy ke zvýšení konkurenceschopnosti. Tempo a výsledky tohoto úsilí se však liší. Některé členské státy musí urychlit reformy nebo je zavádět s větší naléhavostí.

Velkým problémem je boj s rostoucí nezaměstnaností, zejména mládeže, prostřednictvím většího využití aktivních politik na trhu práce nebo reforem systémů vzdělávání a odborné přípravy, aby bylo zajištěno, že lidé hledající zaměstnání budou mít dovednosti odpovídající pracovním místům, která jsou k dispozici. Větší pozornost je třeba věnovat vytváření podmínek podnikům, aby mohly investovat a vytvářet pracovní místa, např. zlepšením podmínek hospodářské soutěže na trzích výrobků a služeb a podporou investic do výzkumu, inovací a účinného využívání zdrojů. Kromě toho by měla pokračovat – i když jiným tempem – konsolidace veřejných financí a rovněž je nutno řešit slabá místa v bankovním sektoru.

Balíček doporučení:

Balíček doporučení obsahuje:

  • Sdělení obsahující hlavní závěry analýzy provedené útvary Komise podle jednotlivých zemí a doporučení, jakým způsobem lze oživit hospodářský růst a podpořit vytváření pracovních míst v EU jako celku.

  • 24 souborů doporučení, jeden soubor pro každý členský stát kromě Irska, Kypru, Portugalska a Řecka, a samostatný soubor pro eurozónu jako celek. Doporučení obsahují pokyny adresované jednotlivým zemím týkající se rozpočtových, hospodářských a sociálních politik a zohledňují konkrétní situaci každého členského státu.

  • Podrobné analýzy, na nichž jsou doporučení založena, jsou rozvedeny ve 29 pracovních dokumentech (jeden pro každý členský stát EU, jeden pro eurozónu a jeden pro Chorvatsko).

  • Souběžně s doporučeními evropského semestru Komise rovněž přijala několik rozhodnutí na základě postupu při nadměrném schodku, která odrážejí nejnovější vývoj v členských státech, od kterých se očekává, že sníží své schodky veřejných financí pod hranici ve výši 3 % HDP, kterou stanoví předpisy EU. 1

  1. Doporučení pro jednotlivé země na rok 2013 (viz MEMO/13/458)

Jednotlivým zemím jsou každoročně vydávána cílená doporučení ke konkrétním politikám. Doporučení se zpracovávají na základě posouzení hospodářských výsledků a výsledků v sociální oblasti každého členského státu v uplynulém roce a priorit EU, jež se týkají pracovních míst a růstu a jsou stanoveny v roční analýze růstu vypracované Komisí (MEMO/12/910).

V březnu se členské státy dohodly na pěti prioritách pro rok 2013 navržených Komisí: usilovat o diferencovanou fiskální konsolidaci podporující růst, návrat ke standardním podmínkám pro poskytování úvěrů ekonomice, podporu růstu a konkurenceschopnosti, řešení nezaměstnanosti a sociálních dopadů krize a modernizaci veřejné správy.

Doporučení byla vypracována útvary Komise a přijata sborem komisařů. Tato doporučení vycházejí z důkladného rozboru realizace doporučení pro jednotlivé země přijatých v uplynulém roce a z podrobné analýzy vnitrostátních programů reforem a programů stability a konvergenčních programů2, které členské státy předložily v dubnu. Tato analýza je obsažena v pracovních dokumentech útvarů, které jsou přiloženy k návrhům.

Doporučení zahrnují širokou škálu otázek, včetně veřejných financí a strukturálních reforem v oblastech, jako jsou např. daně, důchody, veřejná správa, služby a trh práce, zejména pokud jde o nezaměstnanost mladých lidí. Země, ve kterých probíhá ekonomický ozdravný program (Irsko, Kypr, Portugalsko a Řecko) nedostávají doporučení pro jednotlivé země, protože dodržování makroekonomických ozdravných programů z jejich strany je sledováno v rámci samostatného, intenzivnějšího postupu.

Přehled doporučení podle jednotlivých zemí je uveden níže.

  1. Rozhodnutí na základě postupu při nadměrném schodku (viz MEMO/13/463)

Komise dnes doporučila, aby Rada zrušila postup při nadměrném schodku v případě pěti zemí: Itálie, Litvy, Lotyšska, Maďarska a Rumunska.

Komise rovněž doporučila, aby Rada zahájila postup při nadměrném schodku v případě Malty.

Kromě toho Komise přijala doporučení Radě s cílem prodloužit lhůty pro odstranění nadměrného schodku v šesti zemích: Francii, Nizozemsku, Polsku, Portugalsku, Slovinsku a Španělsku.

Komise dále doporučila, aby Rada rozhodla, že Belgie nepřijala žádná účinná opatření k odstranění nadměrného schodku a že Rada předává Belgii upozornění, aby přijala opatření k odstranění nadměrného schodku.

Další informace:

Doporučení pro jednotlivé země:

http://ec.europa.eu/europe2020/index_cs.htm

Postup při nadměrném schodku:

http://ec.europa.eu/economy_finance/economic_governance/sgp/corrective_arm/index_en.htm

MEMO/13/458 2013 – Doporučení pro jednotlivé země na rok 2013: časté otázky

MEMO/13/463 – Komise podniká kroky na základě postupu při nadměrném schodku

Kontaktní osoby:

Pia Ahrenkilde Hansen (+32 22953070)

Olivier Bailly (+32 22968717)

Sarah Collins (+32 22968076)

Simon O'Connor (+32 22967359)

Vandna Kalia (+32 22995824)

Audrey Augier (+32 22971607)

1 :

Belgie, Francie, Itálie, Maďarsko, Malta, Nizozemsko, Litva, Lotyšsko, Polsko, Rumunsko, Slovinsko, Portugalsko a Španělsko.

2 :

Programy stability předkládají členské státy eurozóny a konvergenční programy předkládají členské státy mimo eurozónu. Tyto programy stanoví plány pro udržitelné veřejné finance. Národní programy reforem představují klíčová politická opatření k posílení růstu a tvorby pracovních míst a k dosažení cílů strategie Evropa 2020.


Side Bar