Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия

Съобщение за медиите

Брюксел, 29 май 2013 г.

Извеждане на Европа от кризата: специфични за държавите препоръки за 2013 г.

Брюксел, 29 май 2013 г. — Европейската комисия прие днес препоръки към държавите—членки на ЕС, предназначени за извеждането на Европа от кризата и укрепването на основите за растеж. Тези препоръки се основават на подробен анализ на положението на всяка отделна държава и предоставят насоки на правителствата относно начините за стимулиране на техния потенциал за растеж, повишаване на конкурентоспособността и създаване на работни места през 2013―2014 г. Взети заедно, те представляват амбициозен комплект от реформи на икономиката на ЕС. Като част от днешния пакет, който бележи кулминацията на Третия европейски семестър за координиране на политиките, Комисията прие и няколко решения по процедурата при прекомерен дефицит.

Председателят на Европейската комисия Жозе Мануел Барозу заяви: „Сега е моментът да бъдат ускорени основните икономически реформи, които ще доведат до растеж и работни места, очаквани толкова много от нашите граждани, и по-специално от младите хора. Това е единственият начин да бъдат отстранени двете трайни последствия от настоящата криза — сериозната загуба на конкурентоспособност в много от нашите държави членки и упоритата безработица ― с всички произтичащи социални последици. Представените днес от Комисията препоръки са част от нашата цялостна стратегия за извеждане на Европа от кризата. Те са конкретни, реалистични и съобразени с положението във всяка една от нашите държави членки“.

В тази серия на специфични за държавите препоръки (СДП) се открояват редица ключови послания. Анализът на Комисията показва, че в момента в ЕС протича процес на стабилизиране. Повечето държави членки отбелязват напредък по отношение на бюджетната консолидация и провеждат реформи за повишаване на конкурентоспособността. Темповете и въздействието на тези усилия обаче са различни. Някои държави членки трябва да ускорят реформите или да ги прилагат по-настойчиво.

Основно предизвикателство е справянето с растящата безработица, особено сред младите хора, чрез увеличаване използването на активни политики по заетостта или чрез реформиране на системите за образование и обучение, за да се гарантира, че търсещите работа разполагат с подходящи умения за наличните работни места. Повече може да се направи, за да се създадат условия за предприятията да инвестират и да създават работни места, включително чрез подобряване на конкуренцията на пазарите на продукти и услуги и насърчаване на инвестициите в областта на научните изследвания, иновациите и ефективността на ресурсите. Освен това бюджетната консолидация следва да продължи, макар и с различна скорост, като в същото време трябва да се действа по отношение на оставащите уязвими области в банковия сектор.

Пакетът от препоръки

Пакетът включва:

• Съобщение, в което се очертават основните констатации на анализа, извършен от Комисията за всяка отделна държава, и съответните начини, по които може да се даде тласък на икономическия растеж и създаването на работни места в ЕС като цяло.

24 набора от препоръки, по един за всяка държава членка — с изключение на Гърция, Ирландия, Португалия и Кипър — и отделен набор от препоръки за еврозоната като цяло. В препоръките се съдържат специфични за държавите насоки за бюджетната, икономическата и социалната политика, като се отчита конкретната ситуация на всяка държава членка.

Подробните анализи, на които се основават препоръките, представени в 29 работни документа на службите на Комисията (един за всяка държава членка, един за еврозоната като цяло и един за Хърватия).

Успоредно с препоръките на Европейския семестър, Комисията прие и поредица решения по процедурата при прекомерен дефицит, в които са отразени последните тенденции в държавите членки, от които се очаква да сведат своя бюджетен дефицит под прага от 3 % от БВП, определен на равнище ЕС. 1

  1. Специфични за държавите препоръки за 2013 г. (вж. MEMO/13/458)

В СДП се съдържат съобразени с конкретната държава политически съвети, които всяка година служат за ориентир на националните политики. Те се основават на преглед на икономическите и социалните резултати на всяка държава членка за предходната година и на общоевропейските приоритети за работни места и растеж, определени от Комисията в Годишния обзор на растежа (MEMO/12/910).

През март държавите членки се споразумяха относно петте приоритета, предложени от Комисията за 2013 г.: провеждане на диференцирана бюджетна консолидация, благоприятстваща растежа, възстановяване на нормалното кредитиране на икономиката, насърчаване на растежа и на конкурентоспособността, борба с безработицата и социалните последици от кризата, както и модернизиране на публичната администрация.

Препоръките са изготвени от службите на Комисията и приети от колегиума на членовете на Комисията. Те са изготвени след цялостна оценка на изпълнението на миналогодишните специфични за държавите препоръки в съчетание с подробен анализ на националните програми за реформи и програмите за стабилност или за конвергенция, които държавите членки представиха през април2. Този анализ е изложен в работните документи на службите, придружаващи предложенията.

Препоръките обхващат широк кръг от въпроси, сред които публичните финанси и структурните реформи в области като данъчното облагане, пенсионната система, публичната администрация и услугите, пазара на труда, и особено младежката безработица. Към страните, в които се изпълняват програми за макроикономически корекции (Гърция, Португалия, Ирландия и Кипър), не се отправят СДП, тъй като тяхното изпълнение е предмет на контрол в рамките на отделен и по-обстоен процес.

За преглед на препоръките за отделните държави ― вж.по-долу.

  1. Решения по процедурата при прекомерен дефицит (вж. MEMO/13/463)

Днес Комисията препоръча на Съвета да отмени процедурата при прекомерен дефицит (ППД) по отношение на пет държави: Латвия, Литва, Италия, Румъния и Унгария.

Комисията препоръча също на Съвета да открие ПДП по отношение на Малта.

Освен това Комисията прие препоръки към Съвета с цел да бъде удължен крайният срок за коригирането на прекомерния дефицит в шест държави: Испания, Нидерландия, Полша, Португалия, Словения и Франция.

Комисията препоръча също така на Съвета да вземе решение, съгласно което Белгия не е предприела ефективни действия за отстраняване на прекомерния дефицит и с което Съветът нотифицира Белгия да предприеме мерки за коригирането на прекомерния дефицит.

За повече информация

Специфични за държавите препоръки:

http://ec.europa.eu/europe2020/index_en.htm

Процедурата при прекомерен дефицит:

http://ec.europa.eu/economy_finance/economic_governance/sgp/corrective_arm/index_en.htm

MEMO/13/458 Специфични за държавите препоръки за 2013 г.: често задавани въпроси

MEMO/13/463 Комисията предприема стъпки по процедурата при прекомерен дефицит

За контакти:

Pia Ahrenkilde Hansen (+32 2 295 30 70)

Olivier Bailly (+32 2 296 87 17)

Sarah Collins (+32 2 296 80 76)

Simon O'Connor (+32 2 296 73 59)

Vandna Kalia (+32 2 299 58 24)

Audrey Augier (+32 2 297 16 07)

1 :

Унгария, Италия, Латвия, Литва, Румъния, Малта, Испания, Франция, Нидерландия, Полша, Португалия, Словения и Белгия.

2 :

Държавите членки от еврозоната представят програми за стабилност, а държавите членки извън еврозоната — конвергентни програми. В тях се съдържат планове за устойчиви публични финанси. Националните програми за реформи представят ключови мерки на политиките за стимулиране на растежа и създаването на работни места и постигане на целите на стратегията „Европа 2020“.


Side Bar