Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 24 maj 2013

EU-val: två av tre ungdomar tänker rösta

Nästan två tredjedelar (64 %) av ungdomarna i EU tänker rösta i valet 2014 till Europaparlamentet, medan omkring en tredjedel (35 %) säger att de knappast kommer att göra det, enligt EU-kommissionens nya enkät om ungdomars delaktighet i samhället. Ungdomar är mindre benägna att rösta än sina föräldrar, och är allt oftare missnöjda med hur politiken fungerar. Trots det vill de vara delaktiga och efterlyser fler möjligheter att göra sig hörda i politiken. Ungdomar har en stark europeisk identitet och uppskattar den europeiska integrationen mer än vad andra åldersgrupper gör.

– Jag vill lyfta fram valet till Europaparlamentet och tala om för de unga varför det är viktigt att rösta. Europeiska ungdomsveckan är ett utmärkt tillfälle att stärka ungdomars aktiva delaktighet i samhället och visa vad som uppnåtts under de senaste 25 åren tack vare EU:s stöd till Europas ungdomar, säger ungdomskommissionär Androulla Vassiliou.

Europeiska ungdomsveckan (26 maj–2 juni) inriktas på ungdomars aktiva delaktighet i samhället. Hundratals evenemang anordnas i de 27 EU-länderna och Island, Kroatien, Liechtenstein, Norge, Schweiz och Turkiet. Veckan innebär också tjugofemårsjubileum för EU:s stöd till ungdomar, som hjälpt ungefär 2,5 miljoner ungdomar och ungdomsledare att delta i utbyten med andra länder, den europeiska volontärtjänsten och andra aktiviteter för icke-formellt lärande.

Ungdomarnas avsikt att rösta är 75 % eller mer i Belgien, Nederländerna, Sverige, Italien, Irland, Luxemburg och Malta, medan den är 55 % eller lägre i Cypern, Grekland, Estland, Tjeckien och Slovenien. Enkäten visar också att av dem som avser att rösta är en knapp tredjedel (28 %) säkra på att de kommer att rösta, och 11 % säger att de definitivt inte kommer att rösta. Av dem som sannolikt kommer att rösta gör nio tiondelar det för att de tycket att det är viktigt med demokrati, EU och EU-val. Av dem som sannolikt inte kommer att rösta tror två tredjedelar att deras röst inte skulle ha någon betydelse.

Enkäten utfördes i april 2013 bland 13 000 ungdomar i åldrarna 15–30 år i EU:s 27 medlemsländer och 500 ungdomar i Kroatien. Syftet var att undersöka ungdomars inställning till delaktighet i samhället och medverkan i EU-valet 2014.

Bakgrund

Av de unga européerna säger 35 % att de varit aktiva i en idrottsförening det senaste året, följt av ungdomsföreningar (22 %), lokala föreningar (15 %) och kulturföreningar (14 %). Hela 44 % av de europeiska ungdomarna är dock inte aktiva inom någon organisation. De som deltog i minst en aktivitet eller organisation har större sannolikhet att överväga att kandidera i ett politiskt val någon gång i livet (23 %, jämfört med 14 % hos dem som inte deltog) och är också mer benägna att rösta i EU-valet. De tillfrågade som inte hade deltagit i några sådana aktiviteter var mindre benägna att vara intresserade av politik och val (53 %, jämfört med 41 % av dem som hade deltagit).

Ungdomar är allt oftare missnöjda med hur politiken fungerar, visar en undersökning med titeln Youth Participation in Democratic Life, som London School of Economics utfört på uppdrag av kommissionen. Ungdomar vill delta i politiken genom att bli hörda och vara delaktiga på olika sätt. Internet och annan ny teknik kan bidra till ökad delaktighet. Ungdomar vill också ha mer information om politik och val och anser att särskilda forum kan förbättra deras deltagande och representation. Gräsrotsorganisationer och lokalt baserade ungdomsorganisationer har visat sig kunna motivera ungdomar att bli delaktiga.

Mer än någon annan åldersgrupp känner sig ungdomar som EU-medborgare, enligt kommissionens rapport EU citizenship and political participation amongst young people. Av de tillfrågade ungdomarna känner 69 % (jämfört med 60 % i de äldre grupperna) att de både har en EU-identitet och en nationell identitet. Bara 30 % av de unga européerna identifierar sig uteslutande med sitt eget land (jämfört med omkring 38 % i de äldre grupperna).

Syftet med det nuvarande programmet Aktiv ungdom är fostra en anda av aktivt medborgarskap, solidaritet och tolerans bland de unga i Europa, och få dem delaktiga i formandet av EU:s framtid. Det nya programmet för utbildning, ungdomsfrågor och idrott Erasmus för alla ska fortsätta med stödet till ungdomsprojekt 2014–2020.

Europeiska ungdomsveckan

Tjugofemårsjubileet av EU:s ungdomsprogram högtidlighålls den 31 maj i Bryssel, bland annat med en politisk debatt om värdet av ungdomars delaktighet och prisutdelning till framstående projekt inom Aktiv ungdom. En utställning om valda projekt ställs ut på Europaparlamentets esplanad den 30–31 maj 2013.

En konferens om EU:s strukturerade dialog med ungdomar och ungdomsorganisationer äger rum den 27–29 maj i Bryssel med företrädare för EU-ländernas nationella arbetsgrupper. Konferensen ska sprida bra lösningar för den strukturerade dialogen och är tänkt att utmynna i slutsatser om hur den ska utvecklas i framtiden.

Mer information

Eurobarometer, sammanfattning och faktablad efter land

Undersökningen Youth Participation in Democratic Life

Rapporten EU citizenship and political participation amongst young people

Europeiska ungdomsportalen

Europeiska ungdomsveckan

EU:s ungdomsprogram 1988–2013

EU-kommissionen: Ungdomsfrågor

Androulla Vassilious webbplats

Följ Androulla Vassiliou på Twitter: @VassiliouEU

Kontaktpersoner:

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58)

Dina Avraam (+32 2 295 96 67)


Side Bar