Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

Tlačová správa

Brusel 24. mája 2013

Európske voľby: Dve tretiny mladých chcú voliť

Z ankety Komisie venovanej účasti mladých ľudí na demokratickom živote vyplýva, že takmer dve tretiny (64 %) mladých Európanov chcú hlasovať vo voľbách do Európskeho parlamentu v roku 2014, kým približne asi tretina (35 %) považuje svoju účasť ako nepravdepodobnú. Mladí ľudia využívajú svoje volebné právo menej často ako ich rodičia a sú čoraz nespokojnejší s politickou realitou. Napriek tomu majú záujem zapojiť sa do politického diania a žiadajú o viac možností, ako ho ovplyvniť. V porovnaní s inými vekovými skupinami sa mladá generácia silnejšie stotožňuje s Európou a viac oceňuje európsku integráciu.

„Chcela by som upriamiť pozornosť na voľby do Európskeho parlamentu a pripomenúť mladým ľuďom, prečo je účasť na nich dôležitá. Európsky týždeň mládeže predstavuje skvelú príležitosť na zvýšenie účasti mladých ľudí na spoločenskom dianí a zároveň môže pripomenúť, ako EÚ posledných 25 rokov podporovala európsku mládež“, uviedla Androulla Vassiliou, komisárka pre vzdelávanie, kultúru, viacjazyčnosť a mládež.

Európsky týždeň mládeže (26. máj – 2 jún) sa sústredí na aktívnu občiansku účasť mladých ľudí na spoločenskom dianí. V 27 krajinách EÚ, ako aj v Chorvátsku, na Islande, v Nórsku, Švajčiarsku a Turecku, sa budú konať stovky podujatí. Týždeň mládeže bude navyše v znamení „strieborného výročia“, ktoré oslávi podpora EÚ pre mládež, vďaka ktorej získalo približne 2,5 milióna mladých ľudí a pracovníkov s mládežou možnosť zúčastniť sa na cezhraničných výmenách, európskej dobrovoľníckej službe a iných neformálnych študijných činnostiach.

V Belgicku, Holandsku, Švédsku, Taliansku, Írsku, Luxembursku a na Malte prejavilo záujem o voľby viac ako 75 % mladých ľudí, kým v prípade Cypru, Grécka, Estónska, Českej republiky a Slovinska tento záujem neprevýšil 55 %. Z ankety vyplýva aj to, že približne jedna tretina (28 %) respondentov so záujmom o voľby si je svojou účasťou na voľbách istá. Pevné rozhodnutie nevoliť uviedlo 11 % respondentov. V prípade skupiny, ktorá pravdepodobne voliť pôjde, by sa deväť z desiatich respondentov takto rozhodlo preto, lebo vnímajú demokraciu, Európu a európske voľby ako dôležité otázky. V prípade skupiny, ktorá pravdepodobne voliť nepôjde, si dvaja z troch respondentov myslia, že ich hlas nemá šancu čokoľvek zmeniť.

Anketa sa uskutočnila v apríli 2013. Na otázky odpovedalo 13 000 mladých ľudí z členských štátov EÚ vo veku 15 až 30 rokov a 500 mladých ľudí z Chorvátska. Cieľom ankety bolo preskúmať postoje mladej generácie k účasti na spoločenskom dianí a k európskym voľbám v roku 2014.

Súvislosti

35 % mladých Európanov uvádza za minulý rok aktívnu účasť na činnosti športového klubu, po nich nasledujú mládežnícke organizácie (22%), miestne organizácie (15 %) a kultúrne organizácie (14 %). 44 % mladých Európanov sa nezapája do činnosti žiadnej organizácie. Platí, že ak sa niekto v mladosti venuje aspoň jednej aktivite alebo sa zapája do činnosti aspoň jednej organizácie, je oveľa pravdepodobnejšie, že raz bude kandidovať v politických voľbách (23 %; v prípade „neaktívnej“ skupiny je to 14 %). Aj pravdepodobnosť budúceho hlasovania v európskych voľbách je v prípade tejto skupiny respondentov vyššia. V prípade respondentov, ktorí sa nezúčastňovali na žiadnej aktivite, je budúci záujem o politiku či voľby menej pravdepodobný (53 %; v prípade „aktívnej“ skupiny je to 41 %).

Podľa štúdie o Účasti mládeže na demokratickom živote, ktorú pre Komisiu vypracovala London School of Economics, sú mladí ľudia čoraz nespokojnejší s realitou politického života. Do politiky sa chcú zapájať vyjadrením svojich názorov a rôznymi formami účasti. Za prostriedky na zlepšenie účasti považujú internet a nové technológie. Mladí ľudia by okrem toho chceli získať viac informácií o politike a o voľbách a uvažujú o osobitných inštitucionálnych možnostiach, ktoré by priniesli zvýšenie ich účasti a zastúpenia. K úspešným motivačným faktorom z hľadiska účasti mladých ľudí patria mládežnícke organizácie fungujúce na princípe spontánnosti a miestnych komunít

Zo „Správy o postoji mladej generácie k občianstvu EÚ a politickej účasti“ vyplýva, že mladá generácia sa viac ako ktorákoľvek iná veková skupina považuje za občanov Európskej únie. 69 % mladých respondentov chápe príslušnosť k Európskej únii ako prirodzenú súčasť svojho občianstva. V prípade vyššej vekovej skupiny zaujíma tento postoj 60 % respondentov. Len 30 % mladých Európanov uviedlo, že sa cítia byť výlučne občanmi svojej krajiny. V prípade vyššej vekovej skupiny vyjadrilo tento názor 38 % respondentov.

Súčasný program Mládež v akcii má za cieľ prebudiť v mladých Európanoch zmysel pre aktívne občianstvo, solidaritu a toleranciu a získať ich pre účasť na utváraní budúcnosti Únie. Nový program pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport Erasmus pre všetkých bude v rokoch 2014 – 2020 pokračovať v podpore projektov pre mládež.

Európsky týždeň mládeže

Oslava 25. výročia programov EÚ na podporu mládeže sa uskutoční 31. mája v Bruseli. Okrem politickej diskusie o prínose účasti mladých ľudí bude jej súčasťou aj ocenenie výnimočných projektov v rámci programu Mládež v akcii. V dňoch 30. – 31. 2013 bude možné navštíviť pavilón s prezentáciou takýchto projektov, ktorý sa bude nachádzať na voľnom priestranstve pri Európskom parlamente.

V dňoch 27. až 29. mája sa bude v Bruseli konať konferencia o štruktúrovanom dialógu EÚ s mladými ľuďmi a mládežníckymi organizáciami. Zídu sa na nej zástupcovia národných pracovných skupín členských štátov. Konferencia je príležitosťou podeliť sa o najlepšiu prax pri vedení štruktúrovaného dialógu a dospieť k záverom o budúcom smerovaní.

Bližšie informácie

Správa Eurobarometra, zhrnutie a prehľad výsledkov podľa krajiny

Štúdia o účasti mládeže na demokratickom živote

Správa o postoji mladej generácie k občianstvu EÚ a politickej účasti

Európsky portál pre mládež

Európsky týždeň mládeže

Programy EÚ pre mládež, 1988 – 2013

Webová lokalita Európskej komisie venovaná mládeži

Androulla Vassiliou – webové sídlo

Androulla Vassiliou na Twitteri

Kontaktné osoby :

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58)

Dina Avraam (+32 2 295 96 67)


Side Bar