Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska

Komunikat prasowy

Bruksela, 24 maja 2013 r.

Wybory europejskie: dwie trzecie młodych osób zamierza głosować

Z sondażu Komisji na temat uczestnictwa młodzieży w życiu demokratycznym wynika, że prawie dwie trzecie (64 %) młodych Europejczyków zamierza głosować w wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2014 r., a około jedna trzecia (35 %) raczej nie weźmie udziału w głosowaniu. Młodzi ludzi są mniej skłonni do głosowania niż ich rodzice i wykazują rosnące niezadowolenie ze sposobu prowadzenia polityki. Mimo to młodzież chce uczestniczyć w życiu politycznym i mieć większe możliwości wyrażenia swojego zdania. Młode osoby charakteryzują się poczuciem silnej europejskiej tożsamości oraz bardziej niż inne grupy wiekowe doceniają europejską integrację.

„Chciałabym przypomnieć młodym ludziom o wyborach do Parlamentu Europejskiego i uświadomić im, jak ważne jest wzięcie w nich udziału. Europejski Tydzień Młodzieży oferuje znakomitą możliwość zwiększenia uczestnictwa młodych ludzi w społeczeństwie oraz podkreślenia osiągnięć ostatnich 25 lat wsparcia UE na rzecz młodych osób w Europie.” – powiedziała Androulla Vassiliou, komisarz ds. edukacji, kultury, wielojęzyczności i młodzieży.

Działania w ramach Europejskiego Tygodnia Młodzieży (w dniach 26 maja – 2 czerwca) skupią się na promowaniu aktywnej postawy obywatelskiej młodzieży w społeczeństwie. W 27 krajach UE, w Chorwacji, na Islandii, w Liechtensteinie, Norwegii, Szwajcarii i Turcji zorganizowane zostaną setki imprez. Podczas tygodnia młodzieży obchodzone będzie również dwudziestopięciolecie wsparcia UE na rzecz młodzieży, które umożliwiło około 2,5 mln młodych osób i młodych pracowników uczestnictwo w wymianach transgranicznych, wolontariacie europejskim i innych nieformalnych formach kształcenia.

Przynajmniej 75 % młodych osób zamierza uczestniczyć w głosowaniu w Belgii, Holandii, Szwecji, we Włoszech, w Irlandii i na Malcie, a maksymalnie 55 % - na Cyprze, w Grecji, Estonii, Republice Czeskiej i Słowenii. Sondaż wskazuje również, że około jedna trzecia (28 %) osób zamierzających głosować jest pewna swojego uczestnictwa w wyborach, a 11 % ankietowanych twierdzi, że na pewno nie weźmie w nich udziału. Dziewięć na dziesięć osób, które prawdopodobnie zagłosują, zrobi to, ponieważ jest przekonane, że demokracja, Europa i wybory do Parlamentu Europejskiego są ważne. Dwie na trzy osoby, które nie zamierzają głosować, uważają, że ich głos nic nie zmieni.

Sondaż przeprowadzono w kwietniu 2013 r. wśród 13 000 młodych osób w wieku od 15 do 30 lat w 27 państwach członkowskich UE i wśród 500 młodych osób w Chorwacji. Celem sondażu była analiza postawy młodych ludzi w zakresie uczestnictwa w społeczeństwie i w wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2014 r.

Kontekst

35 % młodych Europejczyków deklaruje aktywność w ubiegłym roku w klubach sportowych, 22 % - w organizacjach młodzieżowych, 15 % - w organizacjach lokalnych, a 14 % - w organizacjach kulturalnych. 44 % młodych Europejczyków nie jest jednak zaangażowanych w działania żadnej organizacji. Osoby, które uczestniczyły przynajmniej w jednym rodzaju działalności lub jednej organizacji, są bardziej skłonne do rozważenia w przyszłości swojej kandydatury w wyborach politycznych (23 % wobec 14 % osób, które nie uczestniczyły) oraz są również bardziej skłonne do oddania głosu w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Ankietowani, którzy nie uczestniczyli w żadnej działalności, są mniej skłonni do zainteresowania się polityką lub wyborami (53 % wobec 41 % osób, które uczestniczyły).

Sondaż Komisji przeprowadzony przez London School of Economics na temat uczestnictwa młodzieży w życiu demokratycznym wykazał rosnące niezadowolenie młodych osób ze sposobu prowadzenia polityki. Młodzi ludzie chcą uczestniczyć w polityce poprzez bycie wysłuchanymi i zaangażowanymi na różne sposoby. Internet i nowe technologie są postrzegane jako środki sprzyjające szerszemu uczestnictwu. Młode osoby chcą otrzymywać więcej informacji o polityce i wyborach oraz rozważają konkretne ramy instytucjonalne, które mogą poprawić ich uczestnictwo i reprezentację. Lokalne i wspólnotowe organizacje młodzieżowe z powodzeniem motywują młodych ludzi do większego zaangażowania.

Sprawozdanie Komisji na temat obywatelstwa UE i uczestnictwa młodych ludzi w życiu politycznym wskazuje, że młodzież w większym stopniu niż osoby z innych grup wiekowych uważa siebie za obywateli Unii Europejskiej. 69 % młodych respondentów (wobec około 60 % osób starszych) ma poczucie, że bycie członkiem Unii Europejskiej stanowi część ich obywatelstwa. Tylko 30 % młodych Europejczyków twierdzi, że czuje się wyłącznie obywatelami swojego kraju (wobec około 38 % osób starszych).

Celem obecnego programu „Młodzież w działaniu” jest pobudzenie aktywnej postawy obywatelskiej, solidarności i tolerancji wśród młodych Europejczyków oraz zwiększenie ich zaangażowania w budowanie przyszłości Unii. W nowym programie na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu „Erasmus dla wszystkich” przewidziano dalsze wspieranie projektów na rzecz młodzieży w latach 2014 - 2020.

Europejski Tydzień Młodzieży

25. rocznica unijnych programów na rzecz młodzieży będzie obchodzona podczas imprezy w dniu 31 maja w Brukseli. Wydarzenie to uświetni polityczna debata na temat wartości uczestnictwa młodych ludzi oraz wręczenie nagród za wybitne projekty w ramach programu „Młodzież w działaniu”. W dniach 30-31 maja 2013 r. na placu przed Parlamentem Europejskim zorganizowana zostanie wystawa prezentująca najlepsze projekty.

Konferencja na temat zorganizowanego dialogu UE z młodymi ludźmi i organizacjami młodzieżowymi odbędzie się w dniach 27-29 maja w Brukseli. Zgromadzi ona reprezentantów krajowych grup roboczych z państw członkowskich. Konferencja będzie okazją do wymiany najlepszych praktyk w prowadzeniu zorganizowanego dialogu i do wyciągnięcia wniosków na temat jego przyszłego rozwoju.

Dodatkowe informacje

Eurobarometer report, summary and fact sheets by country (Sprawozdanie z badania Eurobarometru, podsumowania i zestawienia krajowe)

Study on Youth Participation in Democratic Life (Sondaż na temat uczestnictwa młodzieży w życiu demokratycznym)

Report on EU citizenship and political participation amongst young people (Sprawozdanie na temat obywatelstwa UE i uczestnictwa młodych ludzi w życiu politycznym)

Europejski Portal Młodzieżowy

European Youth Week (Europejski Tydzień Młodzieży)

EU Youth programmes, 1988-2013 (Programy UE na rzecz młodzieży w latach 1998-2013)

Komisja Europejska: Młodzież

Strona internetowa komisarz Androulli Vassiliou

Komisarz Androulla Vassiliou na Twitterze @VassiliouEU

Kontakt:

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58)

Dina Avraam (+32 2 295 96 67)


Side Bar