Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 24. mai 2013

Euroopa valimised: hääletada kavatseb kaks kolmandikku noortest

Komisjoni uuring noorte osalemise kohta demokraatlikes protsessides näitab, et Euroopa Parlamendi 2014. aasta valimistel on otsustanud osaleda ligikaudu kaks kolmandikku (64%) Euroopa noortest, umbes kolmandik (35%) ütleb, et nad tõenäoliselt ei osale. Noortel on vähem tahtmist valima minna kui nende vanematel ning nad väljendavad üha kasvavat rahulolematust poliitilise elu korraldusega. Samas soovivad nad suuremat osalust ja rohkem võimalusi poliitikas sõna sekka öelda. Neil on muude vanuserühmadega võrreldes tugevam Euroopa identiteet ja pooldavam suhtumine Euroopa integratsiooni.

„Ma soovin suurendada noorte inimeste teadlikkust Euroopa Parlamendi valimistest ning neile selgitada, miks on oluline osaleda valimistel. Euroopa noortenädal annab suurepärase võimaluse innustada noori aktiivselt ühiskonnaelus osalema ja esile tõsta ELi viimase 25 aasta saavutusi noorte toetamisel Euroopas,” ütles hariduse, kultuuri, mitmekeelsuse ja noorte volinik Androulla Vassiliou.

Euroopa noortenädal (26. mai – 2. juuni) keskendub noorte kodanikuaktiivsusele ja osalemisele ühiskonnaelus. ELi 27 liikmesriigis ning Horvaatias, Islandis, Liechtensteinis, Norras, Šveitsis ja Türgis korraldatakse sadu üritusi. Noortenädalal tähistatakse ka 25 aasta täitumist noorte toetuseks loodud ELi programmi käivitamisest. Tänu sellele said ligikaudu 2,5 miljonit noort õppurit ja töötajat osaleda piiriülestes vahetusprogrammides, Euroopa noorte vabatahtlikus teenistuses ja muudes mitteformaalse hariduse meetmetes.

Noorte valimisvalmidus on 75% ja üle selle Belgias, Madalmaades, Rootsis, Itaalias, Iirimaal, Luksemburgis ja Maltas ning 55% ja alla selle Küproses, Kreekas, Eestis, Tšehhi Vabariigis ja Sloveenias. Uuring näitab ka seda, et valida kavatsevatest noortest umbes kolmandik (28%) on kindlad, et nad osalevad, ja 11% on kindlad, et nad ei osale. Nende hulgast, kes tõenäoliselt valima lähevad, on üheksa noort kümnest otsustanud seda teha, sest nad usuvad, et demokraatia, Euroopa ja Euroopa valimised on olulised. Nende hulgast, kes tõenäoliselt valima ei lähe, arvab kaks noort kolmest, et nende antud hääled ei muuda midagi.

Uuring toimus 2013. aasta aprillis, osales 13 000 noort vanuses 15–30 ELi 27 liikmesriigist ja 500 noort Horvaatiast. Eesmärk oli uurida noorte inimeste hoiakuid ühiskonnaelu ja Euroopa Parlamendi 2014. aasta valimistel osalemise suhtes.

Taust

Euroopa noortest 35% ütleb, et nad on viimase aasta jooksul aktiivselt tegutsenud mõnes spordiklubis, 22% mõnes noorteorganisatsioonis, 15% kohalikus organisatsioonis ja 14% kultuuriorganisatsioonis. Samas 44% ei osale üheski organisatsioonis. Noored, kes tegutsevad vähemalt ühes klubis või organisatsioonis, väljendavad suuremat valmidust millalgi kandideerida poliitilistel valimistel (23% väheaktiivsete 14% vastu) ja ka suuremat valmidust osaleda Euroopa valimistel. Need vastanutest, kes mitte milleski ei osalenud, on ka vähem huvitatud poliitikast ja valimistest (53% aktiivsete 41% vastu).

Vastavalt komisjoni uuringule noorte osalemise kohta demokraatlikes protsessides (teostas Londoni majanduskool) väljendavad noored üha kasvavat rahulolematust poliitilise elu korraldusega. Samas nad soovivad osaleda, nad soovivad, et neid kuulda võetaks ja igati kaasataks. Internet ja uued tehnoloogilised vahendid kindlasti aitavad olukorda parandada. Noored soovivad ka rohkem teada saada poliitikast ja valimistest ning kaaluvad selliste institutsioonide loomist, mis nende osalust ja esindatust paremini võimaldaks. Rohujuure- ja kogukonnatasandi noorteorganisatsioonid pakuvad noortele edukalt motivatsiooni kaasa löömiseks.

Komisjoni aruandest ELi kodakondsuse ja noorte poliitilise aktiivsuse kohta selgub, et kõigi muude vanuserühmadega võrreldes näevad eelkõige noored end Euroopa Liidu kodanikena. 69% vastanutest noorte vanuserühmas (vanemate vanuserühmade umbes 60% vastu) on veendunud, et kuulumine Euroopa Liitu moodustab osa nende kodakondsusest. Vaid 30% noortest (vanema vanusegrupi umbes 38% vastu) väidab, et nad näevad end üksnes oma riigi kodanikena.

Praeguses programmis „Aktiivsed noored” on seatud eesmärgiks noorte eurooplaste innustamine kodanikuaktiivsusele, solidaarsusele ja sallivusele ning nende kaasamine liidu tuleviku kujundamisse. Uus haridus-, koolitus-, noorsoo- ja spordiprogramm „Erasmus kõigile” jätkab noorteprojektide toetamist aastatel 2014–2020.

Euroopa noortenädal

ELi noorteprogrammide 25. aastapäeva pidulik tähistamine toimub 31. mail Brüsselis. Toimub poliitiline debatt noorte osalemise tähtsuse teemal ja auhinnatakse programmi „Aktiivsed noored” väljapaistvamaid projekte. Euroopa Parlamendi esplanaadil avatakse 30.–31. mail reklaamtelk, kus neid projekte tutvustatakse.

27.–29. maini leiab Brüsselis aset konverents, mis käsitleb ELi struktureeritud dialoogi noorte ja noorteorganisatsioonidega. See toob kokku liikmesriikide riiklike töörühmade esindajad. Konverentsil tutvustatakse struktureeritud dialoogi pidamise häid tavasid ja tehakse otsuseid tulevikuks.

Lisateave

Eurobaromeetri aruanne, kokkuvõte ja andmed riikide kaupa

Uuring noorte osalemise kohta demokraatlikes protsessides

Aruanne ELi kodakondsuse ja noorte poliitilise aktiivsuse kohta

Euroopa noorteportaal

Euroopa noortenädal

ELi noorteprogrammid 1988–2013

Euroopa Komisjon: Noored

Androulla Vassiliou veebileht

Androulla Vassiliou Twitteris:@VassiliouEU

Kontaktisikud:

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58)

Dina Avraam (+32 2 295 96 67)


Side Bar