Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

Pressemeddelelse

Bruxelles, den 24. maj 2013

Valg til Europa-Parlamentet: to ud af tre unge har til hensigt at stemme

Næsten to tredjedele (64 %) af de unge europæere påtænker at stemme ved valget til Europa-Parlamentet i 2014, mens omkring en tredjedel (35 %) siger, at de ikke regner med at gøre det. Det fremgår af en undersøgelse om unges deltagelse i det demokratiske liv, som Kommissionen har foretaget. Unge er mindre indstillet på at stemme end deres forældre og er i stigende grad utilfredse med den måde, politik fungerer på. Ikke desto mindre ønsker de unge at deltage og at have bedre muligheder for at give deres besyv med om politik. Unge udviser en stærk europæisk identitet og påskønner i højere grad den europæiske integration end andre aldersgrupper.

"Jeg vil gerne øge opmærksomheden omkring valget til Europa-Parlamentet og gøre det klart for de unge, hvorfor det er vigtigt at stemme. Den europæiske ungdomsuge er en enestående lejlighed til at fremme de unges aktive deltagelse i samfundslivet og at vise, hvor langt vi er kommet i de sidste 25 år med EU-støtte til unge i Europa", sagde Androulla Vassiliou, EU-kommissær for uddannelse, kultur, flersprogethed og ungdom.

I den europæiske ungdomsuge (26. maj til 2. juni) vil unges aktive deltagelse i samfundslivet som borgere være i fokus. Der vil finde flere hundrede arrangementer sted i de 27 EU-lande, Kroatien, Island, Liechtenstein, Norge, Schweiz og Tyrkiet. Ungdomsugen vil også give lejlighed til at fejre 25-årsjubilæet for EU's støtte til unge, der har hjulpet omkring 2,5 mio. unge og ungdomsledere med at tage del i udvekslinger på tværs af grænserne, den europæiske volontørtjenesteordning og andre ikke-formelle læringsaktiviteter.

75 % eller derover af de unge i Belgien, Nederlandene, Sverige, Italien, Irland, Luxembourg og Malta har til hensigt at stemme, mens det i Cypern, Grækenland, Estland, Tjekkiet og Slovenien er 55 % eller derunder af de unge, der har til hensigt at gøre det. Undersøgelsen viser også, at blandt dem, der har til hensigt at stemme, er omkring en tredjedel (28 %) sikre på, at de vil gøre det, mens 11 % siger, at de med sikkerhed ikke vil stemme. Blandt dem, der forventes at stemme, gør ni ud af ti det, fordi de mener, at demokrati, Europa og valget til Europa-Parlamentet har stor betydning. Blandt dem, som ikke forventes at stemme, mener to ud af tre, at deres stemme ikke vil gøre nogen forskel.

Undersøgelsen blev foretaget i april 2013 blandt 13 000 unge i alderen 15 til 30 i de 27 EU-lande og 500 unge i Kroatien. Formålet med undersøgelsen var at undersøge unges holdninger til deltagelse i samfundslivet og i valget til Europa-Parlamentet i 2014.

Baggrund

35 % af de unge europæere siger, at de inden for det sidste år har været aktive i en sportsklub, fulgt af ungdomsorganisation (22 %), lokalorganisation (15 %) og kulturorganisation (14 %). 44 % af de unge europæere er imidlertid ikke medlemmer af nogen organisation. De, som deltog i mindst én aktivitet eller organisation, er mere indstillet på at ville stille op som kandidat ved et politisk valg på et eller andet tidspunkt i deres liv (23 % mod 14 %, der ikke har deltaget), og der er også større sandsynlighed for, at de vil stemme ved valget til Europa-Parlamentet. Respondenter, der ikke har deltaget i nogen aktivitet, er mindre interesserede i politik eller valg (53 % mod 41 %, som har deltaget).

De unge er i stigende grad utilfredse med den måde, politik fungerer på. Det fremgår af en undersøgelse af unges deltagelse i det demokratiske liv foretaget på Kommissionens vegne af London School of Economics. Unge ønsker at deltage i politik ved at blive lyttet til og ved at blive involveret på forskellige måder. Internettet og nye teknologier anses for at være måder til at blive involveret mere. Unge ønsker også mere information om politik og valg og kunne tænke sig, at der var særlige institutionelle rammer, der kunne forbedre deres deltagelse og repræsentation. Græsrødder og lokalsamfundsbaserede ungdomsorganisationer har held med at motivere unge til at involvere sig.

Unge føler sig i højere grad end nogen anden aldersgruppe som borgere i Den Europæiske Union, viser Kommissionens rapport om unionsborgerskab og politisk deltagelse blandt unge. 69 % af de unge respondenter (mod omkring 60 % i den ældre aldersgruppe) finder, at det at være borger også betyder at være en del af Den Europæiske Union. Kun 30 % af de unge europæere siger, at de udelukkende føler sig som borgere i deres eget land (mod omkring 38 % i den ældre aldersgruppe).

Det igangværende program Aktive unge har til formål at fremme en følelse af aktivt medborgerskab, solidaritet og tolerance blandt unge europæere og at inddrage dem i udformningen af Unionens fremtid. Med det nye program for almen uddannelse, erhvervsuddannelse, ungdom og idræt, Erasmus for Alle, vil støtten til ungdomsprojekter blive fortsat i 2014-2020.

Europæisk ungdomsuge

25-årsjubilæet for EU's ungdomsprogrammer vil blive markeret ved en begivenhed den 31. maj i Bruxelles. I programmet indgår en politisk debat om værdien af unges deltagelse, og en række projekter under Aktive Unge vil blive tildelt en pris. Projekterne vil blive præsenteret i et telt, der vil være opstillet foran Europa-Parlamentet den 30.-31. maj 2013.

Den 27.-29. maj afholdes der i Bruxelles en konference om EU's strukturerede dialog med unge og ungdomsorganisationer. I konferencen deltager repræsentanter for nationale arbejdsgrupper fra medlemsstaterne. Konferencen vil give lejlighed til at dele bedste praksis for den strukturerede dialog og vil munde ud i en række konklusioner om videreudviklingen af den.

Yderligere oplysninger

Eurobarometer-rapport, resumé og faktablade for de enkelte lande

Undersøgelse af unges deltagelse i det demokratiske liv

Rapport om unionsborgerskab og politisk deltagelse blandt unge

Den Europæiske Ungdomsportal

Den europæiske ungdomsuge

EU's programmer for unge 1988-2013

Europa-Kommissionen: Unge

Androulla Vassilious websted

Følg Androulla Vassiliou på Twitter @VassiliouEU

Kontaktpersoner:

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58)

Dina Avraam (+32 2 295 96 67)


Side Bar