Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE FI

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 24 maj 2013

Kommissionen godkänner sammanslagning av Munksjö och delar av Ahlstromkoncernen på vissa villkor

Efter en ingående granskning (se IP/12/1338) har kommissionen i enlighet med koncentrationsförordningen godkänt den föreslagna fusionen mellan det svenska företaget Munksjö AB och det finska företaget Ahlstroms europeiska affärsområde för etikettering och bearbetning inom specialpappersbranschen. Godkännandet ges på villkor att man avhänder sig den del av Ahlstroms verksamhet som rör tillverkning av förimpregnerat papper och slipbaspapper, som finns i Osnabrück i Tyskland. Kommissionen hyste farhågor om att transaktionen, såsom den framstod i de ursprungliga anmälan, skulle ha gjort det möjligt för den sammanslagna enheten, Munksjö Oyj, att höja priserna på slipbaspapper, som används vid tillverkning av slipmaterial, och förimpregnerat papper, ett slags dekorpapper som används vid möbeltillverkning (exempelvis av IKEA). De åtaganden som parterna har erbjudit sig att göra löser dessa problem på ett effektivt sätt.

– Kommissionens beslut säkerställer att konkurrensen på marknaderna för de berörda pappersprodukterna förblir stark. Det innebär att varken de företag som använder produkterna i fråga eller de europeiska konsumenterna (t.ex. när de köper möbler) kommer att lida någon skada av denna sammanslagning, säger kommissionens vice ordförande med ansvar för konkurrenspolitik, Joaquín Almunia.

Genom den föreslagna koncentrationen fusioneras de enda två tillverkarna av slipbaspapper inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), och de två ledande aktörerna på den världsmarknaden, med en marknadsandel på över 80 procent. Slipbaspapper fungerar som bärande skikt vid tillverkning av pappersbaserade slipmaterial. Slipmaterialet används för att slipa eller polera olika material såsom trä, metall, plast, glas, keramik och sten. Eftersom marknaden för slipbaspapper uppvisar höga hinder för tillträde till marknaden skulle den föreslagna koncentrationen ha ställt den sammanslagna enheten utan tillräckligt konkurrenstryck på marknaden i fråga.

Den föreslagna koncentrationen skulle också innebära att två av tre europeiska tillverkare av förimpregnerat papper slås samman, med följden att den marknadsandelen i EES och globalt (utom Kina) skulle hamna på 70 procent. Förimpregnerat papper är ett slags dekorpapper som används av möbeltillverkare, däribland IKEA, som ytlager på möbler, exempelvis IKEA:s Paxgarderober och Billyhyllor. Den återstående konkurrensen genom den tyska tillverkaren av förimpregnerat papper, Technocell, skulle inte vara tillräcklig för att hindra en potentiell prishöjning från den sammanslagna enhetens sida.

Kommissionen fann att den föreslagna transaktionen, såsom den framstod i den ursprungliga anmälan, skulle ha gett den sammanslagna enheten en alltför stor marknadsstyrka i förhållande till de egna kunderna, vilket i förlängningen skulle leda till högre priser i hela värdekedjan.

Åtaganden

För att undanröja kommissionens farhågor åtog sig Munksjö och Ahlstrom att avhända sig all verksamhet som rör tillverkning av slipbaspapper och förimpregnerat papper.

Detta avhändande omfattar försäljning av Ahlstroms pappersfabrik i Osnabrück, där Ahlstrom har hela sin tillverkning av slipbaspapper och förimpregnerat papper. Ahlstrom kommer emellertid att behålla en maskin som inte används i samband med tillverkningen av slipbaspapper och förimpregnerat papper. Ahlstrom kommer att ingå en rad tilläggsavtal med den nya ägaren av Osnabrück-fabriken för att säkerställa att Ahlstroms kvarvarande verksamhet där kan fortgå. Vidare kommer vissa allmännyttiga funktioner med tillhörande infrastruktur, närmare bestämt kraftverket och vattenanläggningar, att överföras till ett samriskföretag som ska kontrolleras gemensamt av den nya ägaren till Osnabrück-fabriken och Ahlstrom.

De åtaganden som parterna har erbjudit sig att göra innebär ett effektivt svar på kommissionens farhågor. Kommissionen konstaterade att konkurrensen på marknaden för slipbaspapper och förimpregnerat papper kommer att kunna upprätthållas och att transaktionen, efter utlovade ändringar, inte kommer att ha några negativa konsekvenser för konsumenterna. Beslutet är villkorat av att åtagandena fullgörs.

Bakgrund

Den föreslagna koncentrationen anmäldes till kommissionen den 31 oktober 2012. Kommissionen inledde en ingående granskning i december 2012 (se IP/12/1338). Parterna underrättades, genom ett meddelande om invändningar som antogs den 21 februari 2013, om att koncentrationen, såsom den framstod i den ursprungliga anmälan, gav upphov till allvarliga tvivel i fråga om konkurrenssituationen.

Kommissionen undersökte den föreslagna koncentrationens konkurrenseffekter på marknaden för elektrotekniskt papper och konstaterade att transaktionen inte innebar någon risk för snedvridning av konkurrensen på denna marknad.

Kommissionens undersökning visade att Ahlstrom tillverkar elektrotekniskt papper endast i små volymer och att den sammanslagna enheten skulle fortsätta att mötas av stark konkurrens. Elektrotekniskt papper används för isolering av kablar, transformatorer, motorer, generatorer och bussningar.

Företag och produkter

Munksjö är en svensk tillverkare av pappersprodukter med högt förädlingsvärde inom flera produktområden (dekorpapper, förimpregnerat papper, slipbaspapper, elektrotekniskt papper, konstnärspapper, pappersmassa, Spantex och tunnpapper). Munksjö kontrolleras av investeringsfonden EQT III Limited.

Ahlstrom är en finsk tillverkare av högeffektiva material och är indelad i de fyra affärsområdena konstruktion och energi, filtrering, livsmedel och läkemedel samt etikettering och bearbetning. Transaktionen avser bara Ahlstroms affärsområde för etikettering och bearbetning, som omfattar dekorpapper, slipbaspapper och elektrotekniskt papper. Ahlstrom är ett börsnoterat företag.

Regler och förfaranden för kontroll av företagskoncentrationer

Kommissionen är skyldig att bedöma koncentrationer och förvärv som rör företag vars omsättning överstiger vissa tröskelvärden (se artikel 1 i koncentrationsförordningen) och att förhindra koncentrationer som påtagligt kan hämma en effektiv konkurrens inom EES-området eller en väsentlig del av detta.

För närvarande pågår tre andra etapp 2-koncentrationsutredningar. Den första av dessa inleddes i december 2012 och rör Syniverse förvärvs av Machs. Ärendet rör två data clearing-företag som stämmer av användningen av roamingtjänster (se IP/12/1439). Tidsfristen för denna undersökning löper ut den 20 juni 2013. Den andra pågående etapp 2-utredningen inleddes i mars 2013 och rör Nynas förvärv av Shells raffinaderi i Harburg (se IP/13/290), med tidsfrist den 6 september 2013. Den tredje pågående etapp 2-utredningen inleddes i april 2013 och rör Aegean Airlines förvärv av Olympic Air (se IP/13/361). Tidsfristen är fastställd till den 25 september 2013.

Mer information finns på kommissionens konkurrenswebbplats, i det offentliga ärenderegistret under nummer M.6576.

Kontaktpersoner:

Antoine Colombani (+32 2 297 45 13, Twitter: @ECspokesAntoine )

Marisa Gonzalez Iglesias (+32 2 295 19 25)


Side Bar