Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Autres langues disponibles: FR EN DE SV

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 24. toukokuuta 2013

Komissio hyväksyy Munksjön ja Ahlstromin Label and Processing ‑liiketoiminnan yhdistämisen tietyin edellytyksin

Euroopan komissio on perusteellisen tutkimuksen jälkeen (ks. IP/12/1338) hyväksynyt EU:n sulautuma-asetuksen nojalla ehdotetun fuusion, jossa yhdistetään ruotsalainen Munksjö AB ja suomalaisen Ahlstrom Oyj:n Label and Processing ‑liiketoiminta erikoispapereiden alalla. Hyväksynnän edellytyksenä on, että Ahlstrom myy Saksan Osnabrückissä sijaitsevat hiomapaperin pohjamateriaalin ja esikyllästetyn paperin liiketoiminnot. Komissio oli huolissaan siitä, että liiketoimi olisi alun perin ilmoitetussa muodossaan tehnyt sulautuman tuloksena syntyvälle yritykselle, Munksjö Oyj:lle, mahdolliseksi korottaa hiomatuotteissa käytetyn pohjamateriaalin sekä esikyllästetyn paperin hintoja. Esikyllästetty paperi on koristepaperia, jota huonekaluvalmistajat (esim. IKEA) käyttävät tuotteissaan. Osapuolten ehdottamat sitoumukset poistivat nämä huolenaiheet.

”Komission päätöksellä varmistetaan, että kilpailu säilyy voimakkaana kyseisten paperituotteiden markkinoilla. Tämä merkitsee sitä, että sulautumasta ei aiheudu haittaa näitä tuotteita käyttäville yrityksille eikä myöskään eurooppalaisille kuluttajille, esimerkiksi silloin, kun he ostavat huonekaluja”, totesi kilpailuasioista vastaava komission varapuheenjohtaja Joaquín Almunia.

Ehdotettu sulautuma yhdistää hiomapaperin pohjamateriaalin ainoat kaksi valmistajaa Euroopan talousalueella (ETA) ja maailmanmarkkinoiden kaksi johtavaa toimijaa, joiden markkinaosuus on yli 80 prosenttia. Hiomapaperin pohjamateriaaleja käytetään pohjana, jolle hiovat hiukkaset liimataan valmistettaessa päällystettyjä hiontatuotteita. Näitä hiontatuotteita käytetään eri materiaalien, kuten puun, metallin, muovin, lasin, keramiikan ja kiven, hiomisessa ja kiillottamisessa. Koska hiomapaperin pohjamateriaalin markkinoille pääsyn esteet ovat suuret, ehdotettu liiketoimi olisi jättänyt sulautuman tuloksena syntyvän yrityksen ilman riittävää kilpailupainetta kyseisillä markkinoilla.

Ehdotettu sulautuma yhdistäisi myös kaksi esikyllästetyn paperin kolmesta eurooppalaisesta valmistajasta. Seurauksena olisi yli 70 prosentin markkinaosuus ETA-markkinoilla ja maailmanmarkkinoilla (ilman Kiinaa). Huonekaluvalmistajat (esim. IKEA) käyttävät esikyllästettyä paperia huonekalujen pinnoituksessa. Esimerkkinä voidaan mainita IKEAn PAX-vaatekaapit ja BILLY-kirjahyllyt. Jäljelle jäävä kilpailu saksalaisen esikyllästetyn paperin valmistajan Technocellin kanssa ei riittäisi rajoittamaan sulautuman tuloksena syntyvän yrityksen mahdollista hinnankorotusta.

Komissio totesi, että ehdotettu liiketoimi olisi alun perin ilmoitetussa muodossaan antanut sulautuman tuloksena syntyvälle yritykselle kohtuuttoman markkinavoiman asiakkaisiin nähden, ja lopulta se olisi johtanut korkeampiin hintoihin koko arvoketjussa.

Sitoumukset

Komission huolenaiheiden poistamiseksi Munksjö ja Ahlstrom sitoutuivat luopumaan Ahlstromin hiomapaperin pohjamateriaaliin ja esikyllästettyyn paperiin liittyvästä liiketoiminnasta kokonaisuudessaan.

Tämä tapahtuu myymällä Ahlstromin Osnabrückin paperitehdas, jossa Ahlstromin hiomapaperin pohjamateriaaliin ja esikyllästettyyn paperiin liittyvä liiketoiminta sijaitsee. Ahlstromilla säilyy kuitenkin yksi paperikone, jolla ei tuoteta hiomapaperin pohjamateriaalia tai esikyllästettyä paperia. Ahlstrom tekee useita lisäsopimuksia Osnabrückin tehtaan uuden omistajan kanssa turvatakseen jäljellä olevien toimintojensa jatkuvuuden Osnabrückissä. Lisäksi tietyt yleishyödylliset laitokset, nimittäin voimala ja vesilaitokset, siirretään yhteisyritykseen, joka on Osnabrückin tehtaan uuden omistajan ja Ahlstromin yhteisessä määräysvallassa.

Osapuolten ehdottamat sitoumukset poistavat komission huolenaiheet. Komissio päätteli, että hiomapaperin pohjamateriaalin ja esikyllästetyn paperin markkinoilla on edelleen kilpailua ja että liiketoimi, sellaisena kuin se on sitoumuksilla muutettuna, ei vaikuta kielteisesti kuluttajiin. Päätöksen ehtona on sitoumusten täysimääräinen noudattaminen.

Tausta

Ehdotetusta sulautumasta ilmoitettiin komissiolle 31. lokakuuta 2012. Komissio aloitti perusteellisen tutkimuksen joulukuussa 2012 (ks. IP/12/1338). Osapuolille ilmoitettiin 21 helmikuu 2013 annetussa väitetiedoksiannossa, että alkuperäisen ilmoituksen mukainen sulautuma aiheuttaisi vakavia kilpailuongelmia.

Komissio tutki ehdotetun sulautuman kilpailuvaikutuksia elektroteknisen paperin markkinoilla ja päätteli, että liiketoimi ei aiheuta kilpailuongelmia näillä markkinoilla.

Komission tutkimuksessa kävi ilmi, että Ahlstrom tuottaa elektroteknistä paperia vain pieniä määriä ja että sulautuman tuloksena syntyvä yritys kohtaisi edelleen kovaa kilpailua. Elektroteknistä paperia käytetään kaapeleiden, muuntajien, moottoreiden, generaattoreiden ja holkkien eristämiseen.

Yritykset ja tuotteet

Munksjö on ruotsalainen yritys, joka valmistaa korkean lisäarvon paperituotteita seitsemällä tuotealalla (koristepaperi, hiomapaperin pohjamateriaali, elektrotekninen paperi, taidepaperi, sellu, Spantex ja ohutpaperi). Munksjö on EQT III Limited -yhtiön määräysvallassa.

Ahlstrom on korkealaatuisia materiaaleja valmistava suomalainen yritys, jonka neljä liiketoiminta-alaa ovat Building and Energy, Filtration, Food and Medical sekä Label and Processing. Liiketoimi koskee vain Ahlstromin Label and Processing -liiketoimintaa, joka kattaa koristepaperin, hiomapaperin pohjamateriaalit ja elektroteknisen paperin. Ahlström on julkinen pörssiyhtiö.

Yrityskeskittymien valvontaa koskevat säännöt ja menettelyt

Komissiolla on velvollisuus arvioida tietynsuuruisen liikevaihdon ylittävien yritysten fuusioita ja yrityskauppoja (katso sulautuma-asetuksen 1 artikla) ja estää sellaiset keskittymät, jotka haittaavat olennaisesti tehokasta kilpailua ETA-alueella tai sen merkittävässä osassa.

Tällä hetkellä on käynnissä kolme muuta toisen vaiheen tutkimusta. Ensimmäinen niistä käynnistettiin joulukuussa 2012 yrityskaupasta, jossa Syniversen hankkii omistukseensa MACH. Kyseiset yritykset tarjoavat datan selvityspalveluja, jotka koskevat verkkovierailuja matkaviestinoperaattoreiden verkoissa (ks. IP/12/1439). Tämän tutkimuksen määräaika on 20. kesäkuuta 2013. Toinen meneillään oleva toisen vaiheen tutkimus käynnistettiin maaliskuussa, ja se koskee Shellin Harburgin jalostamojen myyntiä Nynasille (ks. IP/13/290). Tutkimuksen määräaika on 6. syyskuuta 2013. Kolmas meneillään oleva toisen vaiheen tutkimus käynnistettiin huhtikuussa 2013, ja se koskee Olympic Airin myyntiä Aegean Airlinesille (ks. IP/13/361). Tutkimuksen määräaika on 25. syyskuuta 2013.

Lisätietoja on saatavilla komission kilpailua koskevalla verkkosivustolla olevassa julkisessa asiarekisterissä asianumerolla M.6576.

Yhteyshenkilöt:

Antoine Colombani (+32 2 297 45 13, Twitter: @ECspokesAntoine )

Marisa Gonzalez Iglesias (+32 2 295 19 25)


Side Bar