Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 24 januari 2013

Gendergelijkheid: Europese Commissie verwijst Nederland naar het Hof

Het Europese Commissie besloot vandaag Nederland naar het Hof van Justitie van de Europese Unie te verwijzen omdat het niet voldoende de rechten van werknemers met zwangerschaps-, adoptie- of ouderschapsverlof op terugkeer naar hun werk beschermt. Volgens de richtlijn gendergelijkheid hebben werknemers die uit zwangerschaps-, adoptie- of ouderschapsverlof terugkeren, het recht terug te keren naar dezelfde of een gelijkwaardige functie. De EU‑voorschriften verlenen werknemers ook het recht te profiteren van alle verbeteringen in arbeidsvoorwaarden waar zij gedurende hun afwezigheid recht op zouden hebben gehad. De EU‑richtlijn vereist dat de nationale wetgeving uitdrukkelijk de werknemersrechten beschermt. Momenteel zijn er in de Nederlandse wetgeving geen specifieke en uitdrukkelijke bepalingen opgenomen die voorzien in bescherming bij terugkeer uit zwangerschaps-, vaderschaps- of adoptieverlof. Er bestaat dus twijfel over de mate waarin de Nederlandse wet bescherming biedt, wat het voor de burgers moeilijk maakt om hun rechten te kennen en af te dwingen.

Achtergrond

De Commissie heeft de zaak eerst bij de Nederlandse autoriteiten aangekaart door middel van formele ingebrekestellingen van juli 2007 en januari 2009. Vervolgens heeft zij in september 2011 een met redenen omkleed advies uitgebracht. Daarna is er in 2011 nieuwe Nederlandse wetgeving aangenomen waarin de definities van directe en indirecte discriminatie werden gewijzigd om deze in overeenstemming te brengen met de richtlijn gendergelijkheid. De Commissie verwijst Nederland nu naar het Hof voor de overblijvende inconsistenties: in de wetgeving zijn nog steeds geen specifieke bepalingen opgenomen met de voorwaarden waaronder werknemers naar hun functie kunnen terugkeren. Voorts is er geen uitdrukkelijke bepaling die erin voorziet dat vrouwen die uit zwangerschapsverlof terugkeren, en mannen en vrouwen na vaderschaps- of adoptieverlof, niet mogen worden gediscrimineerd. De Commissie acht de Nederlandse wetgeving onvoldoende om vrouwen en mannen die terugkeren uit zwangerschaps-, vaderschaps- of adoptieverlof volledige rechtsbescherming te garanderen.

Richtlijn 2006/54/EG van 5 juli 2006 betreffende de toepassing van het beginsel van gelijke kansen en gelijke behandeling van mannen en vrouwen in arbeid en beroep (herschikking) ("richtlijn gendergelijkheid") verbiedt directe en indirecte discriminatie, alsook intimidatie en seksuele intimidatie in arbeid en beroep. De richtlijn betreft ook de tenuitvoerlegging van het beginsel van gelijke behandeling ten aanzien van toegang tot het arbeidsproces, met inbegrip van promotie, en tot beroepsopleiding, en arbeidsvoorwaarden, met inbegrip van beloning en ondernemings- en sectoriële regelingen inzake sociale zekerheid.

Voor meer informatie

Contact:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)


Side Bar