Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 24 maj 2013

EU, USA och Kanada lanserar samarbete kring Atlantforskningen

Europeiska unionen, Förenta staterna och Kanada enades idag om att inleda ett samarbete kring forskningen om Atlanten. Överenskommelsen är inriktad på att samordna de tre partnernas insatser när det gäller observation av havet. Målet är att uppnå en bättre förståelse av Atlanten och främja en hållbar förvaltning av dess resurser. Man kommer också att undersöka samspelet mellan Atlanten och Norra ishavet, särskilt när det gäller klimatförändringar. Enbart EU och dess medlemsstater satsar varje år nära två miljarder euro på havs- och sjöfartsforskning. Galway-överenskommelsen om Atlantsamarbetet undertecknades idag vid en konferens på hög nivå vid det irländska havsforskningsinstitutet i Galway (Irish Marine Institute). Irlands premiärminister Enda Kenny närvarade vid evenemanget (MEMO/13/455).

Atlantens enorma ekonomiska potential är till stor del fortfarande outnyttjad. Vi känner troligtvis till mer om månens och Mars ytor än om djuphavsbottnarna. Denna allians kan vara till stor hjälp för att möta utmaningar som klimatförändringar och problem rörande livsmedelssäkerhet, säger EU:s kommissionär för forskning, innovation och vetenskap, Máire Geoghegan-Quinn.

– Dagens överenskommelse bygger på den handlingsplan för Atlanten som vi lade fram tidigare i denna månad. Även om initiativet är av särskilt intresse för EU:s fem Atlantkustländer, är det även öppet för forskare från övriga Europa och andra länder. Den kunskap som uppnås kommer att vara till gagn för alla, påpekar EU:s kommissionär för havsfrågor och fiske, Maria Damanaki.

I överenskommelsen konstateras att forskningen om Atlanten på många områden kommer att bli mer effektiv om den samordnas transatlantiskt. Till de områden som kan komma att omfattas av samarbete enligt överenskommelsen hör

  1. havsobservation,

  2. utbyte av uppgifter, t.ex. om temperatur, salthalt och surhetsgrad,

  3. kompatibilitet mellan infrastruktur för observation och samordning av sådan infrastruktur, t.ex. mätbojar och forskningsfartyg,

  4. hållbar förvaltning av havets resurser,

  5. kartläggning av havsbottenlevande organismer och deras habitat,

  6. främjande av rörlighet för forskare,

  7. identifiering och rekommendation av framtida forskningsprioriteringar.

Bakgrund

Vid invigningsevenemanget i Galway närvarade, utöver Enda Kenny, Simon Coveney, Irlands minister för jordbruks-, livsmedels- och havsfrågor, kommissionärerna Maria Damanaki och Máire Geoghegan-Quinn, företrädare för Förenta staterna, Kanada och EU:s Atlantkustländer samt företrädare för forskning och industri.

Sedan 2002 har Europeiska unionen investerat över två miljarder euro i över tusen havsforskningsprojekt. Bland dessa finns

  1. det fyraåriga ice2sea-projektet på 10 miljoner euro som syftar till att beräkna vilken inverkan smältande is kan komma att få på havsnivåerna längs Europas kuster,

  2. övervakning och prognosarbete inom MyOcean-projekten, med anslag på 62 miljoner euro, och

  3. det fyraåriga Euro-Basin-projektet (7 miljoner euro), som ska öka förståelsen av de omfattande processer som påverkar ekosystemen i Nordatlanten – från naturliga klimatförändringar till människoskapade påfrestningar.

Genom EuroFleets-projekten arbetar EU även för att skapa en allians mellan europeiska forskningsflottor.

Den handlingsplan för Atlanten (IP/13/420) som kommissionen lade fram den 13 maj 2013 syftar till att gjuta nytt liv i havs- och sjöfartsekonomin i områdena kring Atlanten. Den påvisar hur EU:s medlemsstater längs Atlanten, deras regioner och kommissionen kan bidra till att skapa en hållbar tillväxt i kustområden och främja den ”blå ekonomin”, och samtidigt bevara den miljömässiga och ekologiska stabiliteten i Atlanten.

EU:s nuvarande strategi för havs- och sjöfartsforskning fastlades 2008. Den bygger på förutsättningen att vetenskap och teknik är en av nycklarna till att kunna främja en hållbar ekonomisk tillväxt inom havsbaserade verksamheter utan att tära på miljön.

Länkar

Handlingsplan för Atlanten

Europeisk forskning och innovation

EU:s internationella forskningssamarbete

Marine Institute Galway – Event page

Kontaktpersoner:

Michael Jennings (+32 2 296 33 88) Twitter: @ECSpokesScience

Monika Wcislo (+32 2 295 56 04)


Side Bar