Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

Tlačová správa

Brusel 24. mája 2013

EÚ, USA a Kanada vytvorili alianciu v oblasti výskumu Atlantického oceánu

Európska únia, Spojené štáty americké a Kanada sa dnes dohodli, že spoja sily v rámci výskumu Atlantického oceánu. Dohoda sa zameriava na zosúladenie úsilia všetkých troch partnerov v oblasti pozorovania oceánu. Cieľom tejto iniciatívy je lepšie pochopenie zákonitostí Atlantického oceánu a podpora udržateľného hospodárenia s jeho zdrojmi. Práca sa bude zaoberať aj vzájomným pôsobením Atlantického a Severného ľadového oceánu, a to najmä v súvislosti so zmenou klímy. EÚ a samotné členské štáty investujú každý rok takmer 2 miliardy EUR do morského a námorného výskumu. Na konferencii na vysokej úrovni v Írskom námornom inštitúte v Galway dnes bolo podpísané „Galwayské vyhlásenie o spolupráci v oblasti Atlantického oceánu“. Na podujatí sa zúčastnil aj írsky premiér (taoiseach) Enda Kenny (MEMO/13/455).

Máire Geoghegan-Quinnová, európska komisárka pre výskum, inovácie a vedu, uviedla: „Obrovský hospodársky potenciál Atlantiku zostáva z veľkej časti nevyužitý. Pravdepodobne vieme viac o povrchu Mesiaca a Marsu, než o hlbokomorskom dne. Aliancia môže vo veľkej miere prispieť k riešeniu problémov, akými sú napríklad zmena klímy a potravinová bezpečnosť.“

Maria Damanaki, európska komisárka pre námorné záležitosti a rybné hospodárstvo, uviedla: „Dnešná dohoda vychádza z akčného plánu pre atlantickú oblasť, ktorý predložíme tento mesiac. Aj keď má iniciatíva mimoriadny význam najmä pre päť štátov EÚ v oblasti Atlantiku, je otvorená pre výskumníkov z celej Európy i mimo nej. Získané poznatky budú prínosom pre nás všetkých."

Dohoda uvádza, že atlantický výskum bude v mnohých oblastiach oveľa efektívnejší, ak bude koordinovaný na transatlantickej úrovni. Oblasti potenciálnej spolupráce v rámci dohody zahŕňajú:

  1. pozorovanie oceánu

  2. zdieľanie údajov, napríklad o teplote, slanosti a kyslosti

  3. interoperabilitu a koordináciu infraštruktúr určených na pozorovanie, napríklad meracích bójí a výskumných plavidiel

  4. trvalo udržateľné hospodárenie so zdrojmi

  5. mapovanie morského dna a bentických biotopov

  6. podporu mobility výskumníkov

  7. určenie súčasných a odporučenie budúcich priorít vo výskume

Súvislosti

Okrem taoiseacha Endu Kennyho sa na úvodnom stretnutí v Galway zúčastnili aj írsky minister poľnohospodárstva, potravinárstva a námorných záležitostí Simon Coveney, členky Komisie Maria Damanaki a Máire Geoghegan-Quinnová, zástupcovia Spojených štátov amerických, Kanady a pobrežných krajín EÚ v atlantickej oblasti a zástupcovia vedeckej obce a priemyslu.

Od roku 2002 Európska únia investovala cez 2 miliardy EUR do viac ako tisícky morských výskumných projektov. Patrí sem:

  1. 10 mil. EUR na štvorročný projekt s názvom ice2sea na odhad vplyvu topiacich sa ľadovcov na hladinu morí pozdĺž pobrežia Európy,

  2. 62 mil. EUR na projekty na monitorovanie a predpovedanie javov v rámci iniciatívy MyOcean,

  3. 7 mil. EUR na štvorročný projekt s názvom Euro-Basin, ktorého cieľom je lepšie pochopenie procesov v rámci povodí vplývajúcich na severoatlantické ekosystémy od prirodzených zmien klímy až po dôsledky ľudskej činnosti.

Prostredníctvom projektov EuroFleets sa EÚ usiluje o alianciu európskych výskumných flotíl.

Cieľom akčného plánu pre atlantickú oblasť (IP/13/420) predloženého Komisiou 13. mája 2013 je oživenie morského a námorného hospodárstva v oblasti Atlantického oceánu. Je dôkazom toho, že členské štáty EÚ v oblasti Atlantiku, ich regióny a Komisia môžu podnietiť trvalo udržateľný rast v pobrežných regiónoch, podporiť tzv. „modrú ekonomiku“ a zároveň zachovať environmentálnu a ekologickú stabilitu Atlantického oceánu.

Súčasná stratégia pre morský a námorný výskum EÚ bola zavedená v roku 2008. Jej základom je predpoklad, že veda a technika zohrávajú jednu z kľúčových úloh pri zosúlaďovaní rozvoja trvalo udržateľného hospodárskeho rastu v oblasti námorných činností s ochranou životného prostredia.

Odkazy

Akčný plán pre atlantickú oblasť

Európsky výskum a inovácie

Spolupráca v rámci medzinárodného výskumu EÚ

Námorný inštitút v Galway – stránka venovaná tomuto podujatiu

Kontaktné osoby:

Michael Jennings (+32 2 296 33 88) Twitter: @ECSpokesScience

Monika Wcislo(+32 2 295 56 04)


Side Bar