Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

Pranešimo spaudai

Briuselis, 2013 m. gegužės 24 d.

ES, JAV ir Kanada kuria Atlanto vandenyno mokslinių tyrimų aljansą

Šiandien Europos Sąjunga, Jungtinės Amerikos Valstijos ir Kanada susitarė bendromis jėgomis tirti Atlanto vandenyną. Susitarime pabrėžiamas visų trijų partnerių vandenyno stebėjimo pastangų derinimas. Taip siekiama geriau pažinti Atlanto vandenyną ir skatinti tvarų jo išteklių valdymą. Taip pat bus tiriama Atlanto vandenyno sąveika su Arkties vandenynu, visų pirma klimato kaitos požiūriu. Vien ES ir jos valstybės narės kasmet skiria beveik du milijardus eurų jūrų ir jūrininkystės moksliniams tyrimams. Šiandien aukšto lygio konferencijoje, surengtoje Airijos jūrų institute Golvėjuje, pasirašyta Golvėjaus deklaracija dėl bendradarbiavimo Atlanto vandenyno klausimais. Renginyje dalyvavo Airijos Ministras Pirmininkas Enda Kenny (MEMO/13/455).

Už mokslinius tyrimus, inovacijas ir mokslą atsakinga Europos Komisijos narė Máire Geoghegan-Quinn sakė: „Milžiniškas Atlanto vandenyno ekonominis potencialas kol kas beveik neišnaudojamas. Turbūt daugiau žinome apie Mėnulio ir Marso paviršių nei apie jūros gelmių dugną. Šis aljansas gali būti didelė paspirtis sprendžiant tokias problemas kaip klimato kaita ir apsirūpinimo maistu saugumas.“

Už jūrų reikalus ir žuvininkystę atsakinga Komisijos narė Maria Damanaki sakė: „Šiandieninis susitarimas grindžiamas šį mėnesį mūsų pateiktu Atlanto veiksmų planu. Nors ši iniciatyva ypač įdomi penkioms ES paatlantės valstybėms, ji atvira tyrėjams iš visos Europos ir iš kitur. Įgytos žinios bus naudingos visiems.“

Susitarimu pripažįstama, kad Atlanto vandenyno moksliniai tyrimai daugelyje sričių bus veiksmingesni, jei bus koordinuojami transatlantiniu mastu. Tarp susitarimu nustatytų potencialaus bendradarbiavimo sričių yra:

  1. vandenyno stebėjimas

  2. dalijimasis duomenimis, pavyzdžiui, apie temperatūrą, druskingumą ir rūgštingumą

  3. stebėjimo infrastruktūrų – pavyzdžiui, matavimo plūdurų ir mokslinių tyrimų laivų – tarpusavio sąveika ir koordinavimas

  4. tvarus vandenyno išteklių valdymas

  5. jūros dugno ir dugninių žuvų buveinių žemėlapių sudarymas

  6. tyrėjų mobilumo skatinimas

  7. ateities tyrimų prioritetų nustatymas ir rekomendavimas

Pagrindiniai faktai

Be Endos Kenny, steigiamajame renginyje Golvėjuje dalyvavo Airijos žemės ūkio, maisto ir jūrų reikalų ministras Simonas Coveney‘us, Komisijos narės M. Damanaki ir M. Geoghegan-Quinn, JAV, Kanados ir ES Atlanto pakrantės valstybių atstovai ir mokslinių tyrimų bei pramonės sričių atstovai.

Nuo 2002 m. Europos Sąjunga į daugiau nei tūkstantį jūrų mokslinių tyrimų projektų investavo per du milijardus eurų. Tarp šių projektų:

  1. 10 mln. EUR vertės, ketverių metų trukmės projektas „Ice2sea“, skirtas galimam tirpstančio ledo poveikiui jūros lygiui prie Europos krantų prognozuoti,

  2. 62 mln. EUR vertės stebėsenos ir prognozavimo projektai „MyOcean“,

  3. 7 mln. EUR vertės, ketverių metų trukmės projektas „Euro-Basin“, kuriuo siekiama geriau pažinti baseino masto procesus, darančius poveikį Šiaurės Atlanto ekosistemoms, pradedant natūralia klimato kaita ir baigiant žmogaus veiklos sąlygotu spaudimu.

Projektais „EuroFleets“ ES taip pat siekia, kad būtų sukurtas Europos mokslinių tyrimų laivynų aljansas.

2013 m. gegužės 13 d. Komisijos pristatytu Atlanto veiksmų planu (IP/13/420) siekiama pagyvinti Atlanto vandenyno zonos jūrų ir jūrininkystės ekonomiką. Planas rodo, kaip ES paatlantės valstybės narės, jų regionai ir Komisija gali padėti užtikrinti tvarų augimą pakrantės regionuose, skatinti „mėlynąją ekonomiką“ ir drauge išsaugoti Atlanto vandenyno aplinkos ir ekologinį stabilumą.

Dabartinė ES Jūrų ir jūrininkystės mokslinių tyrimų strategija buvo išdėstyta 2008 m. Strategija grindžiama principu, kad mokslas ir technologijos yra vienas iš būdų suderinti tvaraus jūrinės veiklos ekonominio augimo skatinimą su aplinkos išsaugojimu.

Nuorodos

Atlanto veiksmų planas

Europos moksliniai tyrimai ir inovacijos

ES tarptautinis bendradarbiavimas tyrimų srityje

Jūrų institutas Golvėjuje. Renginio svetainė

Asmenys ryšiams:

Michael Jennings, tel. +32 2 296 33 88, Twitter @ECSpokesScience

Monika Wcislo, tel. +32 2 295 56 04


Side Bar