Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

An Coimisiún Eorpach

phreaseisiúint

An Bhruiséil, 24 Bealtaine 2013

Comhghuaillíocht um taighde á lainseáil ag an AE, SAM, agus Ceanada

Inniu, chomhaontaigh an tAontas Eorpach, na Stáit Aontaithe agus Ceanada teacht le chéile chun taighde a dhéanamh ar an Aigéan Atlantach. Tá an comhaontú dírithe ar iarrachtaí breathnóireachta aigéin na dtrí chomhpháirtí a chur i gcomhréim le chéile. Is iad na spriocanna atá leis tuiscint níos fearr a fháil ar an Aigéan Atlantach agus bainistíocht inbhuanaithe a acmhainní a chur chun cinn. Déanfar staidéar freisin ar an ngaol idir an tAigéan Atlantach agus an tAigéan Artach, go háirithe ó thaobh an athraithe aeráide de. Infheistíonn an AE féin agus a chuid Ballstát beagnach dhá bhilliún euro ar thaighde mara agus muirí gach bliain. Ag comhdháil ardleibhéil i bhForas na Mara i nGaillimh inniu, síníodh Dearbhú na Gaillimhe maidir le Comhoibriú san Aigéan Atlantach. Bhí an Taoiseach Enda Kenny i láthair ag an ócáid (MEMO/13/455).

Dúirt an Coimisinéir Eorpach um Thaighde, Nuálaíocht agus Eolaíocht, Máire Geoghegan‑Quinn: “Is tearc an saothrú atá déanta ar acmhainneacht eacnamaíoch ollmhór an Atlantaigh fós. Is dóchúil go bhfuil níos mó eolais againn faoi dhromchla na gealaí agus faoi Mhars ná mar atá againn faoi ghrinneall dhomhain na farraige. A bhuí leis an gcomhghuaillíocht seo is fearr go mór a bheifear in ann aghaidh a thabhairt ar dhúshláin amhail an t-athrú aeráide agus slándáil an tsoláthair bhia.”

Is é a dúirt an Coimisinéir um Ghnóthaí Muirí agus Iascaigh, Maria Damanaki: “Tríd an gcomhaontú atá déanta inniu táthar ag cur leis an bPlean Gníomhaíochta don Aigéan Atlantach a chuireamar i láthair an mhí seo. Cé go bhfuil an tionscnamh le leas na gcúig stát Atlantacha atá san AE go háirithe, tá sé oscailte freisin do thaighdeoirí ó gach cearn den Eoraip agus lasmuigh di. Is le leas cách an t-eolas a gheofar."

Aithnítear sa chomhaontú go mbeidh taighde ar an Atlantach níos éifeachtaí i gcuid mhaith réimsí ach é a chomhordú ar leibhéal trasatlantach. Ar na réimsí a shonraítear sa chomhaontú mar réimsí ina bhféadfaí comhoibriú, tá:

  1. Breathnóireacht aigéin

  2. Comhroinnt sonraí, amhail sonraí maidir le teocht, salandacht agus aigéadacht

  3. Idir-inoibritheacht agus comhordú i dtaobh bonneagar breathnóireachta, amhail baoithe tomhais agus soithigh taighde

  4. Bainistíocht inbhuanaithe ar acmhainní aigéin

  5. Mapáil ghrinneall na farraige agus gnáthóg beantach

  6. Soghluaisteacht lucht taighde a chur chun cinn

  7. Tosaíochtaí taighde don todhchaí a shainaithint agus a mholadh

Cúlra

Maille leis an Taoiseach Enda Kenny, bhí Simon Coveney, an tAire Talmhaíochta, Bia agus Mara; na Coimisinéirí Damanaki agus Geoghegan-Quinn; ionadaithe ó SAM, ó Cheanada agus ó na Stáit ar Chósta Atlantach an AE; agus ionadaithe ó lucht taighde agus tionscail i láthair ag an lainseáil.

Ó 2002 i leith, tá níos mó ná dhá bhilliún euro infheistithe ag an Aontas Eorpach i mbreis is míle tionscadal taighde mara. Mar shampla:

  1. €10 milliún sa tionscadal ceithre bliana ice2sea chun an tionchar a d’fhéadfadh leá an oighir a imirt ar leibhéil na farraige feadh chósta na hEorpa a thuar.

  2. €62 milliún sna tionscadail a bhaineann le MyOcean lena ndéantar faireachán agus réamhaisnéis, agus

  3. €7 milliún sa tionscadal ceithre bliana Euro-Basin le tuiscint níos fearr a fháil ar na próisis ar scála an imchuaigh a imríonn tionchar ar éiceachórais an Atlantaigh Thuaidh ó athrú aeráide nádúrtha go fadhbanna de dhéantús an duine.

Leis na tionscadail a bhaineann le EuroFleets, tá an AE i mbun gnímh freisin le comhghuaillíocht Eorpach de loingis taighde a bhunú.

Sa Phlean Gníomhaíochta don Aigéan Atlantach (IP/13/420) a chuir an Coimisiún i láthair ar an 13 Bealtaine 2013 dírítear ar an ngeilleagar mara agus muirí i limistéar an Aigéin Atlantaigh a athbheochan. Léirítear ann conas is féidir le Ballstáit Atlantacha an AE, a gcuid réigiún agus an Coimisiún cuidiú fás inbhuanaithe sna réigiúin chósta a chruthú agus dlús a chur leis an “ngeilleagar gorm”, agus cobhsaíocht thimpeallacht agus éiceachóras an Aigéin Atlantaigh a chaomhnú ag an am céanna.

Is in 2008 a leagadh amach an straitéis Taighde Mara agus Muirí atá ag an AE faoi láthair. Tá sé bunaithe ar an bprionsabal go bhfuil eolaíocht agus teicneolaíocht sár-riachtanach chun comhréiteach a fháil idir fás eacnamaíoch inbhuanaithe a chothú i ngníomhaíochtaí ar mhuir agus an comhshaol a chaomhnú.

Naisc

Plean Gníomhaíochta don Aigéan Atlantach

Taighde agus Nuálaíocht Eorpach

Comhoibriú Idirnáisiúnta an AE maidir le Taighde

Foras na Mara - Leathanach imeachtaí

Teagmhálacha :

Michael Jennings (+32 2 296 33 88) Twitter: @ECSpokesScience

Monika Wcislo(+32 2 295 56 04)


Side Bar