Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 24 maj 2013

Bihälsa: EU begränsar användningen av bekämpningsmedel från och med den 1 december

Kommissionen har idag beslutat att begränsa användningen av tre bekämpningsmedel som tillhör familjen neonikotinoider. Dessa bekämpningsmedel (klotianidin, imidakloprid och tiametoxam) har konstaterats vara skadliga för Europas honungsbin. Begränsningen börjar gälla den 1 december 2013 och kommer att ses över senast två år efter ikraftträdandet. Den gäller främst bekämpningsmedel som används för att behandla växter och spannmål som är attraktiva för bin och andra pollinerare.

– Förra månaden lovade jag att jag skulle göra mitt yttersta för skydda Europas honungsbin, mot bakgrund av ett vetenskapligt yttrande från Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet. Genom de begränsningar som antagits idag lever kommissionen upp till detta löfte och vi tar ännu ett steg för att säkra framtiden för Europas honungsbin. Bins främsta uppgift är inte bara att producera honung utan att fungera som pollinerare. Omkring 80 % av all pollination görs av bin, och det är dessutom naturligt och gratis, säger Tonio Borg, EU-kommissionär med ansvar för hälso- och konsumentfrågor.

Dagens åtgärder är en del i kommissionens övergripande strategi1 för att åtgärda Europas minskande bibestånd. Efter att kommissionen lade fram sin strategi om honungsbins hälsa 2010 har flera åtgärder vidtagits eller påbörjats. Bland annat har ett EU-referenslaboratorium för bihälsa utsetts, och EU har anslagit mer pengar till nationella biodlingsprogram och övervakningsstudier i 17 frivilliga EU-länder (3,3 miljoner euro anslogs 2012) samt till EU-forskningsprogram som BeeDoc och Step, som undersöker de många olika faktorer som kan ha bidragit till att Europas bibestånd minskat.

Nästa steg

EU-länderna måste dra tillbaka eller ändra befintliga godkännanden för att följa EU:s begränsningar senast den 30 september 2013. De kan tillåta att befintliga lager används till och med den 30 november. De nationella myndigheterna ansvarar för att se till att begränsningarna tillämpas på rätt sätt.

Så snart ny information blir tillgänglig, och senast inom två år, kommer kommissionen att se över denna begränsning med hänsyn till den vetenskapliga och tekniska utvecklingen.

Bakgrund

Eftersom EU-länderna inte nådde någon överenskommelse (kvalificerad majoritet) i omprövningskommittén den 29 april 2013 meddelade kommissionen att den tänker gå vidare med den planerade begränsningen.

Begränsningen avser användning av tre neonikotinoider (klotianidin, imidakloprid och tiametoxam) för behandling av utsäde, användning på mark (korn) och behandling av blad hos växter och spannmål (med undantag av höstspannmål) som är attraktiva för bin. De kvarvarande godkända användningarna gäller endast yrkesmässiga användare. Undantag kommer att begränsas till möjligheten att behandla grödor som är attraktiva för bin i växthus, eller utomhus endast efter blomningen.

Bekämpningsmedel har utpekats som en av flera faktorer som kan ligga bakom minskningen av bipopulationen. Andra faktorer är parasiter, andra smittämnen, brist på, eller i vissa fall felaktig användning av veterinärmedicinska läkemedel, förvaltning av biodlingar och miljöfaktorer, t.ex. brist på livsmiljöer och föda eller klimatförändringar.

Läs mer: http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/bees/neonicotinoids_en.htm

Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet:

http://www.efsa.europa.eu/en/topics/topic/beehealth.htm?wtrl=01

Följ oss på Twitter: @EU_Consumer

Kontaktpersoner:

Frédéric Vincent (+32 2 298 71 66)

Aikaterini Apostola (+32 2 298 76 24)

1 :

Kommissionens meddelande om honungsbins hälsa KOM(2010) 714 slutlig.


Side Bar