Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

Tlačová správa

Brusel 24. mája 2013

Zdravie včiel: 1. decembra v celej EÚ nadobudnú účinnosť obmedzenia používania pesticídov

Komisia dnes obmedzila používanie troch pesticídov z rodiny neonikotinoidov. Dospelo sa k záveru, že tieto pesticídy (klotianidín, imidakloprid a tiametoxám) sú škodlivé pre európsku populáciu včiel medonosných. Uvedené obmedzenie nadobudne účinnosť 1. decembra 2013 a najneskôr do dvoch rokov sa opätovne preskúma. Zameriava sa na pesticídy používané pri ošetrovaní rastlín a obilnín, na ktoré sadajú včely a opeľovače.

„Minulý mesiac som sa zaviazal, že vzhľadom na množstvo rizík, ktoré vo svojom vedeckom stanovisku odhalil Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA), urobím, čo bude v mojich silách, aby som zaistil ochranu našej populácie včiel medonosných. Predpis, ktorý dnes prijímame, nadväzuje na tento záväzok a predstavuje ďalší míľnik v úsilí zabezpečiť včelám medonosným zdravšiu budúcnosť, keďže zohrávajú dve dôležité úlohy: vďačíme im nielen za med, ale aj za opeľovanie. Včely majú zásluhu asi na osemdesiatich percentách opeľovania — je to prírodný proces, ktorý si nevyžaduje nijaké náklady," uviedol komisár pre zdravie a spotrebiteľskú politiku Tonio Borg.

Dnes prijaté opatrenie je súčasťou komisárovej rámcovej stratégie1 zameranej na boj proti poklesu európskej populácie včiel. Od uverejnenia stratégie na ochranu zdravia včiel v roku 2010 sa uskutočnilo či naďalej uskutočňuje viacero aktivít. Možno uviesť napríklad: určenie referenčného laboratória EÚ pre zdravie včiel; zvýšenie miery spolufinancovania vnútroštátnych včelárskych programov zo zdrojov EÚ, spolufinancovanie štúdií v sedemnástich dobrovoľníckych členských štátoch (v roku 2012 sa na ne pridelilo 3,3 milióna EUR) a výskumné programy EÚ, akými sú napríklad BeeDoc a STEP, ktoré skúmajú rôzne faktory pravdepodobne stojace za úbytkom včiel v Európe.

Ďalšie kroky

Aby členské štáty splnili obmedzenia EÚ, do 30. septembra 2013 musia odňať alebo zmeniť platné povolenia. Používanie nevyčerpaných zásob môžu povoliť maximálne do 30. novembra. Za správne uplatňovanie obmedzení zodpovedajú vnútroštátne orgány.

Len čo budú prístupné nové informácie, Komisia opätovne preskúma toto obmedzenie, aby vzala do úvahy smerodajný vedecký a technický vývoj, a to najneskôr do dvoch rokov.

Súvislosti

Vzhľadom na to, že 29. apríla 2013 v rámci odvolacieho výboru členské štáty nedospeli k dohode (kvalifikovanou väčšinou), Komisia oznámila, že k obmedzeniam pristúpi v súlade s pôvodnými plánmi.

Obmedzenie sa týka používania troch neonikotinoidov (klotianidínu, imidaklopridu a tiametoxámu) pri ošetrovaní osiva, pôdnej aplikácii (vo forme granúl) a ošetrovaní listov, pokiaľ ide o rastliny a obilniny (vynímajúc oziminy), na ktoré sadajú včely. Zvyšné povolené použitia sa vzťahujú iba na profesionálne prostredie. Obmedzenie má výnimku, a tou je možnosť ošetrovať plodiny, na ktoré sadajú včely, ak rastú v skleníkoch. Ošetrovať možno aj plodiny na otvorených poliach, ale iba po zakvitnutí.

Zistilo sa, že pesticídy sú jedným z viacerých faktorov, ktoré by mohli stáť za úbytkom včiel. Ďalšími faktormi sú parazity, iné patogény, nedostatok veterinárnych liekov, prípadne ich nesprávne používanie, riadenie včelárstva a environmentálne faktory, akými sú absencia prirodzeného prostredia, nedostatok krmiva či zmena klímy.

Ďalšie informácie:

http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/bees/neonicotinoids_en.htm

Webová stránka EFSA:

http://www.efsa.europa.eu/en/topics/topic/beehealth.htm?wtrl=01

Sledujte nás na Twitteri: @EU_Consumer

Kontaktné osoby:

Frédéric Vincent (+32 2 298 7166)

Aikaterini Apostolová (+32 2 298 7624)

1 :

Oznámenie Komisie o zdraví včiel medonosných KOM(2010) 714 v konečnom znení


Side Bar