Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

Pressemeddelelse

Bruxelles, den 24. maj 2013

Biers sundhed: Begrænsninger for anvendelsen af pesticider i hele EU træder i kraft den 1. december

Kommissionen har i dag vedtaget en begrænsning for anvendelsen af tre pesticider tilhørende neonicotinoid-familien. Det er blevet konstateret, at disse pesticider (clothianidin, imidacloprid og thiamethoxam) er skadelige for Europas bestand af honningbier. Begrænsningen træder i kraft den 1. december 2013 og vil blive taget op til fornyet vurdering senest to år efter ikrafttrædelsen. Begrænsningen tager sigte på pesticider, der anvendes til behandling af planter og korn, der tiltrækker bier og bestøvere.

"Sidste måned lovede jeg på grundlag af en række risici, der var blevet indkredset i en videnskabelig udtalelse fra Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet, at jeg ville gøre mit yderste for at sikre, at vores bestand af honningbier beskyttes. Med vedtagelsen af begrænsningen i dag lever jeg op til mit løfte, og der er tale om endnu en milepæl i indsatsen for at sikre en sundere fremtid for vores honningbier, da bier udfører to vigtige funktioner; de producerer ikke blot honning, men er også først og fremmest bestøvere. Omkring 80 % af al bestøvning kan tilskrives biers aktivitet - det er naturligt og omkostningsfrit", udtaler Tonio Borg, kommissær for sundhed og forbrugerpolitik.

Den foranstaltning, der er blevet vedtaget i dag, indgår i Kommissionens overordnede strategi1 for at standse nedgangen i Europas bibestand. Siden offentliggørelsen af Kommissionens strategi for biers sundhed i 2010 er der blevet iværksat flere foranstaltninger og nye foranstaltninger er på vej. Her kan bl.a. nævnes udpegningen af et EU-referencelaboratorium for biers sundhed, øget EU-medfinansiering til nationale biavlsprogrammer, medfinansiering til udførelse af overvågningsundersøgelser i sytten frivillige medlemsstater (i 2012 blev der afsat 3,3 mio. EUR) og EU-forskningsprogrammer som f.eks. BeeDoc og STEP, hvor der bliver set nærmere på de multifaktorielle aspekter, som kan begrunde nedgangen i Europas bibestand.

Fremtidige tiltag

Medlemsstaterne skal tilbagekalde eller ændre eksisterende godkendelser, således at EU-begrænsningerne overholdes senest den 30. september 2013. De kan tillade, at eksisterende lagre anvendes indtil senest den 30. november. De nationale myndigheder har ansvaret for at sikre, at begrænsningerne anvendes korrekt.

Så snart der foreligger nye oplysninger, og senest om to år, vil Kommissionen tage denne begrænsning op til fornyet vurdering, således at der kan tages højde for relevante videnskabelige og teknologiske fremskridt.

Baggrund

Eftersom der ikke blev indgået nogen aftale (kvalificeret flertal) mellem medlemsstaterne på mødet i appeludvalget den 29. april 2013, har Kommissionen bebudet, at den vil gå videre med begrænsningen som planlagt.

Begrænsningen gælder anvendelsen af tre neonicotinoider (clothianidin, imidacloprid og thiamethoxam) til behandling af frø, anvendelse på jord (granulater) eller behandling af blade på planter og korn (med udtagelse af vintersæd), som tiltrækker bier. De resterende godkendte anvendelser er forbeholdt erhvervsmæssige brugere. Undtagelserne vil være begrænset til muligheden for at behandle afgrøder, der tiltrækker bier, i drivhuse, eller på udendørsmarker efter blomstring.

Pesticider er blevet identificeret som en af flere faktorer, der kan have indflydelse på nedgangen i antallet af bier. Af andre faktorer kan endvidere nævnes parasitter, andre patogener, mangel på eller i nogle tilfælde misbrug af veterinærlægemidler, forvaltningen af biavl og miljømæssige faktorer som f.eks. mangel på levesteder og føde samt klimaændringer.

Yderligere oplysninger findes på:

http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/bees/neonicotinoids_en.htm

EFSA's websted: http://www.efsa.europa.eu/en/topics/topic/beehealth.htm?wtrl=01

Følg os på Twitter: @EU_Consumer

Kontaktpersoner:

Frédéric Vincent (+32 2 298 71 66)

Aikaterini Apostola (+32 2 298 76 24)

1 :

Kommissionens meddelelse om honningbiers sundhed, KOM(2010) 714 endelig.


Side Bar