Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

Brusel 24. května 2013

Zdraví včel – používání některých pesticidů bude od 1. prosince v celé EU omezeno

Evropská komise dnes schválila omezení týkající se používání tří pesticidů ze skupiny neonikotinoidů. Bylo zjištěno, že tyto pesticidy (klothianidin, imidakloprid a thiamethoxam) ohrožují evropskou populaci včely medonosné. Uvedené omezení vstoupí v platnost 1. prosince 2013 a nejpozději do dvou let bude přezkoumáno. Omezení se týká používání pesticidů k ošetření plodin, které lákají včely a jiné opylovače.

„Minulý měsíc jsem se zavázal, že vzhledem k množství rizik zjištěných ve vědeckém stanovisku Evropského úřadu pro bezpečnost potravin udělám, co bude v mých silách, pro ochranu našich včel. Dnes přijaté omezení je naplněním tohoto závazku a dalším milníkem na cestě k zajištění zdravější budoucnosti pro naše včely, neboť včely mají dvě důležité role: produkují med, ale především opylují rostliny. Včely zajišťují opylování z 80 % – jde přitom o přírodní způsob, který nic nestojí,“ uvedl Tonio Borg, komisař pro zdraví a spotřebitelskou politiku.

Dnes přijaté opatření je součástí celkové strategie Komise1 pro zastavení poklesu včelí populace v Evropě. Od zveřejnění strategie Komise pro zdraví včel v roce 2010 byla podniknuta řada kroků, jako například: určení referenční laboratoře EU pro zdraví včel; zvýšení spolufinancování z EU pro vnitrostátní včelařské programy a spolufinancování dobrovolných dozorových studií v 17 členských státech (v roce 2012 bylo na tento účel přiděleno 3,3 milionu EUR) a výzkumných programů EU, jako je BeeDoc nebo STEP, které zkoumají četné aspekty, jež mohou být spojeny s úbytkem včel v Evropě.

Další kroky

Členské státy musí odejmout nebo změnit stávající povolení tak, aby byla v souladu s omezeními EU do 30. září 2013. Mohou povolit používání stávajících zásob nejdéle do 30. listopadu. Za zajištění správného uplatňování omezení odpovídají vnitrostátní orgány.

Jakmile budou k dispozici nové informace, a nejpozději do dvou let Komise toto omezení přezkoumá s ohledem na vědecký a technický vývoj v příslušných oblastech.

Souvislosti

Jelikož na jednání odvolacího výboru dne 29. dubna 2013 nebylo dosaženo dohody mezi členskými státy (kvalifikovanou většinou), Komise oznámila, že přikročí k plánovanému omezení.

Toto omezení se vztahuje na použití 3 neonikotinoidů (klothianidinu, imidaklopridu a thiamethoxamu) pro ošetření osiva, aplikaci na půdu (granule) a ošetření listů obilovin (s výjimkou ozimých obilovin) a jiných plodin, které lákají včely. Ostatní povolená použití jsou schválena pouze pro profesionální uživatele. Možnosti výjimek budou omezeny na ošetření plodin, jež přitahují včely, ve sklenících, a na polích pak pouze po odkvetení.

Pesticidy byly určeny jako jeden z řady faktorů, které mohou být příčinou poklesu počtů včel. Dalšími faktory jsou například paraziti, jiné patogeny, nedostatek veterinárních léčiv nebo jejich špatné používání, špatné řízení činností v oblasti včelařství a ekologické faktory, jako je úbytek přirozeného prostředí a potravy a změna klimatu.

Další informace viz:

http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/bees/neonicotinoids_en.htm

Internetová stránka EFSA:

http://www.efsa.europa.eu/en/topics/topic/beehealth.htm?wtrl=01

Sledujte nás na Twitteru:

@EU_Consumer

Kontaktní osoby:

Frédéric Vincent +32 2 298 71 66

Aikaterini Apostola +32 2 298 76 24

1 :

Sdělení Komise o zdraví včel, KOM(2010) 714 v konečném znění.


Side Bar