Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 23 maj 2013

Kommissionen föreslår ny europeisk näringslivsstrategi för elektronik – bättre riktat stöd ska mobilisera 100 miljarder euro i privata investeringar

Europeiska kommissionen startar i dag en kampanj för samordnade offentliga investeringar i mikro- och nanoelektronik (bl.a. halvledare och datachipp) som ska göra det möjligt för Europas avancerade tillverkningsindustri att expandera.

– Andra investerar offensivt i datachipp, och Europa får inte hamna på efterkälken, säger Neelie Kroes, som är vice ordförande i Europeiska kommissionen. Vi måste stärka och koppla ihop de områden där vi är starka och utveckla nya sådana områden. För att förverkliga detta krävs det en snabb och tydlig samordning av de offentliga investeringarna på EU-nivå, medlemsstatsnivå och regional nivå.

Den europeiska elektronikindustrin ger ett viktigt bidrag till Europas konkurrenskraft eftersom den bidrar med viktig möjliggörande teknik för andra sektorer, allt från bilindustrin till energi- och hälsosektorn. En växande elektroniksektor är av avgörande betydelse för tillväxt och sysselsättning i Europa.

– Jag vill att fördubbla vår produktion av chipp till 20 procent av världsproduktionen, säger Neelie Kroes. Jag vill också att Europa producerar mer chipp på hemmaplan än vad USA gör i det egna landet. Det är ett realistiskt mål om vi styr investeringarna på rätt sätt.

Några av näringslivsstrategins huvudkomponenter:

  1. Större och mer samordnade investeringar i forskning, utveckling och innovation – maximera verkan av EU:s och medlemsstaternas investeringar genom utökat gränsöverskridande samarbete (70 procent av de offentliga investeringarna väntas komma från medlemsstaterna, 30 procent från EU).

  2. Förstärkning av Europas tre elektronikkluster i världsklass – dvs. Dresden (Tyskland), Eindhoven (Nederländerna)/Leuven (Belgien) och Grenoble (Frankrike) – och sammankoppling av dessa med andra europeiska spetskluster, t.ex. Cambridge (Storbritannien), Kärnten (Österrike), Dublin (Irland) och Milano (Italien).

  3. Strategin har tre huvudmål, som kompletterar varandra: att göra chipp billigare (övergång till med 450 mm kiselbrickor, alltså utgångsmaterialet vid chipptillverkning), att göra chipp snabbare (”more Moore”) och att göra chipp smartare (”more than Moore”).

  4. Mobilisering av 10 miljarder euro i form av privata, regionala och nationella medel samt EU-medel för att uppnå vissa gemensamma forsknings- och innovationsmål. Av dessa medel ska 5 miljarder komma från ett gemensamt offentlig-privat partnerskap. Det sjuåriga partnerskapet ska omfatta elektroniksektorns hela värde- och innovationskedja, inklusive finansiering av storskaliga innovationsprojekt genom EU:s ramprogram för forskning, Horisont 2020.

– Strategin kommer att göra det lättare för den europeiska industrin att omsätta tekniska innovationer i kommersiellt användbar teknik, tillägger Neelie Kroes.

Ett framgångsrikt genomförande av strategin innebär:

  1. Större tillgång till mikro- och nanoelektronik för europeiska nyckelindustrier.

  2. Vidgade försörjningskedjor och -ekosystem, vilket ger ökade möjligheter för små och medelstora företag.

  3. Större investeringar i avancerad tillverkning.

  4. Stimulans för innovation i hela försörjningskedjan, för att öka den europeiska industrins konkurrenskraft.

Kommissionens ambitioner får stöd av forskare och elektronikindustrin, som i slutet av 2012 skisserade hur en sammanlagd investering på 100 miljarder euro skulle kunna göras mellan 2013 och 2020.

Bakgrund

Mikro- och nanoelektroniska komponenter och system är inte bara nödvändiga för digitala produkter och tjänster, de ligger också till grund för innovation och konkurrenskraft inom alla ekonomiska sektorer. Dagens bilar, flygplan och tåg är säkrare, energieffektivare och bekvämare tack vare den elektronik de innehåller. Samma sak gäller för stora produktgrupper som medicinsk utrustning, hälsoprodukter, hushållsapparater, energinät och säkerhetssystem. Det är därför som mikro- och nanoelektronik är en viktig möjliggörande teknik och en grundläggande förutsättning för tillväxt och sysselsättning i EU.

Efter att ha vuxit med i genomsnitt 5 procent per år sedan 2000 sysselsätter den europeiska elektronikindustrin i dag ca 200 000 människor direkt, plus ungefär en miljon indirekt. Det råder dessutom brist på utbildad arbetskraft.

Under de senaste 15 åren har stora ansträngningar gjorts för att skapa industri- och teknikkluster i Europa. Med tanke på de stora framtidsmöjligheterna och de utmaningar som industrin står inför, är det nu hög tid att intensifiera och samordna alla offentliga ansträngningar på det här området i hela Europa.

Alla ekonomiska sektorer i Europa kommer att dra nytta av strategin eftersom minst 10 procent av BNP kommer från elektroniska produkter och tjänster.

Länkar

MEMO/13/451 New Electronics Strategy: what's in it for the economy?

Meddelandet A European Strategy for Micro- and Nanoelectronic Components and Systems

Elektronik på den digitala agendan

Viktig möjliggörande teknik

Hashtaggar: #elektronik, #nanoelectronics

Säg din mening!

Digitala agendan

Neelie Kroes

Följ Neelie på Twitter

{0>Contacts :<}0{>Kontaktpersoner:<0}

Ryan Heath (+32 2 296 17 16), Twitter: @RyanHeathEU

Linda Cain (+32 2 299 90 19)


Side Bar