Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

Tlačová správa

Brusel 23. mája 2013

Komisia navrhuje novú európsku priemyselnú stratégiu pre elektroniku – cielenejšiu podporu na mobilizáciu 100 miliárd EUR do nových súkromných investícií

Európska komisia dnes spustila kampaň za koordinované verejné investovanie do mikroelektroniky a nanoelektroniky (ako sú polovodiče a počítačové čipy) s cieľom rozšíriť základňu progresívnej výroby v Európe.

Podpredsedníčka Európskej komisie Neelie Kroesová uvádza: „Iní agresívne investujú do počítačových čipov, a Európa nemôže v tomto smere zaostať. Musíme posilniť a prepojiť naše už existujúce silné stránky a rozvinúť nové. Na zabezpečenie tejto premeny je potrebná rýchla a silná koordinácia verejných investícií na úrovni EÚ, členských štátov, ako aj na regionálnej úrovni.

Európske elektronické odvetvie je oporou pre širšiu priemyselnú konkurencieschopnosť Európy, keďže pre iné odvetvia, od energetiky cez automobilový priemysel až po zdravotníctvo, je kľúčovou podpornou technológiou. Pre rast a zamestnanosť v Európe má rozvoj odvetvia elektroniky zásadný význam.

Neelie Kroesová uviedla: „Mojím prianím je, aby sa naša výroba čipov zdvojnásobila a dosiahla približne 20 % svetovej produkcie. Chcela by som, aby Európa vyrábala v Európe viac čipov, ako v rámci domácej produkcie vyrábajú Spojené štáty. Ak sa nám podarí správne nasmerovať investície, tento cieľ možno skutočne dosiahnuť."

Medzi kľúčové prvky tejto priemyselnej stratégie patria

  1. Vyššie a koordinovanejšie investície do výskumu, vývoja a inovácií – maximalizácia vplyvu investícií EÚ a členských štátov prostredníctvom účinnejšej cezhraničnej spolupráce (očakáva sa, že 70 % verejných investícií bude pochádzať z členských štátov a 30 % z EÚ).

  2. Posilnenie troch európskych klastrov v oblasti elektroniky v pozícii svetových lídrov: Drážďany (DE), Eindhoven (NL)/Leuven (BE) a Grenoble (FR) a ich prepojenie s inými európskymi klastrami vo vedúcej pozícii, ako sú Cambridge (UK), Carinthia (AT), Dublin (IRL) a Miláno (IT).

  3. Táto stratégia sa zameria na tri komplementárne línie: výroba čipov lacnejšie (prechod na 450 mm silikónové wafery, surovinu na výrobu čipov), rýchlejšie („More Moore“ – intenzívnejšie uplatnenie Moorovho zákona) a inteligentnejšie („More than Moore“ – viac ako Moorov zákon).

  4. Mobilizácia súkromných, regionálnych, vnútroštátnych finančných prostriedkov a prostriedkov EÚ vo výške 10 miliárd EUR nad rámec všeobecne prijatých cieľov výskumu a inovácií vrátane 5 miliárd EUR prostredníctvom spoločného verejno-súkromného partnerstva. Toto sedemročné partnerstvo je navrhnuté na pokrytie celého hodnotového a inovačného reťazca v odvetví elektroniky vrátane financovania rozsiahlych inovačných projektov v rámci výskumného programu EÚ Horizont 2020.

Neelie Kroesová uviedla: Prostredníctvom tejto stratégie bude mať európsky priemysel lepšie postavenie na transformovanie technických inovácií na komerčne využiteľné technológie.

Vďaka úspešnej realizácii tejto stratégie sa zabezpečí:

  1. Ľahšia dostupnosť mikroelektroniky a nanoelektroniky pre kľúčové priemyselné odvetvia Európy.

  2. Rozšírený dodávateľský reťazec a ekosystém, prostredníctvom ktorých sa podporia príležitosti MSP.

  3. Vyššie investície do progresívnej výroby.

  4. Stimulovanie inovácie v celom dodávateľskom reťazci s cieľom zvýšiť konkurencieschopnosť európskeho priemyslu.

Túto úroveň ambícií Komisie podporujú zástupcovia výskumnej obce a elektronického priemyslu, ktorí koncom roku 2012 načrtli spôsob, akým by bolo možné v rokoch 2013 až 2020 realizovať celkové investície vo výške 100 miliárd EUR.

Súvislosti

Mikroelektronické a nanoelektronické komponenty a systémy sú potrebné nielen pre digitálne produkty a služby, ale slúžia aj na podporu inovácií a konkurencieschopnosti všetkých dôležitých hospodárskych odvetví. Dnešné autá, lietadlá a vlaky sú vďaka svojim elektronickým súčiastkam bezpečnejšie, energeticky účinnejšie a pohodlnejšie. To isté platí o veľkých odvetviach, ako sú odvetvia vyrábajúce lekárske a zdravotnícke zariadenia, domáce spotrebiče, energetické siete a bezpečnostné systémy. Preto sú mikroelektronika a nanoelektronika kľúčovými podpornými technológiami, ktoré sú nevyhnutné pre rast a zamestnanosť v Európskej únii.

Európsky elektronický priemysel dnes priamo zamestnáva 200 000 ľudí a nepriamo podporuje milión pracovných miest, pričom o kvalifikovaných robotníkov je naďalej neutíchajúci záujem a zamestnanosť od roku 2000 priemerne narastá o 5 % ročne.

Za posledných 15 rokov sa v Európe vynaložilo značné úsilie pri vytváraní priemyselných a technologických klastrov. Vzhľadom na širokú škálu budúcich príležitostí a výziev, ktorým priemysel čelí, vzniká naliehavá potreba zintenzívniť a skoordinovať relevantné verejné úsilie v celej Európe.

Táto stratégia bude prínosom pre všetky hospodárske odvetvia v Európe, keďže od elektronických výrobkov a služieb závisí najmenej 10 % HDP.

Užitočné odkazy

MEMO/13/451 Nová elektronická stratégia: čo prináša hospodárstvu?

Oznámenie „Európska stratégia pre mikroelektronické a nanoelektronické komponenty a systémy"

Elektronika ako súčasť digitálnej agendy

Kľúčové podporné technológie

Hashtag: #electronics, #nanoelectronics

Vyjadrite sa

Digitálna agenda

Neelie Kroesová

Neelie na Twitteri

Kontaktné osoby :

Ryan Heath (+32 2 296 17 16), Twitter: @RyanHeathEU

Linda Cain (+32 2 299 90 19)


Side Bar