Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska

Komunikat prasowy

Bruksela, 23 maja 2013 r.

Komisja proponuje nową europejską strategię przemysłową na rzecz elektroniki − lepiej ukierunkowane wsparcie na uruchomienie 100 mld euro nowych inwestycji prywatnych

Komisja Europejska inicjuje dzisiaj kampanię na rzecz skoordynowanych inwestycji publicznych w sektorze mikro- i nanoelektroniki (jak np. półprzewodniki i chipy komputerowe), której celem jest poszerzenie zawansowanej bazy produkcyjnej w Europie.

Wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej, Neelie Kroes, powiedziała: „Inne regiony świata aktywnie inwestują w chipy komputerowe, zatem i Europa nie może pozostać w tyle. Musimy umocnić i połączyć nasze istniejące atuty i rozwinąć nowe mocne strony. W celu umożliwienia takiej transformacji niezbędna jest szybka i zdecydowana koordynacja inwestycji publicznych na poziomie UE, państw członkowskich i regionów.”.

Europejski sektor elektroniki stanowi podstawę szerzej pojętej europejskiej konkurencyjności przemysłu, gdyż jest dla innych sektorów gospodarki, począwszy od energetyki po motoryzację i zdrowie, kluczową technologią wspomagającą. Rozwijający się prężnie sektor elektroniki ma zasadnicze znaczenie dla wzrostu gospodarczego i tworzenia miejsc pracy w Europie.

Neelie Kroes powiedziała: „Chcę podwoić naszą produkcję chipów tak, by stanowiła około 20 proc. produkcji światowej. Chciałabym, aby produkcja chipów w Europie była wyższa niż ich produkcja krajowa w Stanach Zjednoczonych. Jest to cel, który możemy osiągnąć, o ile odpowiednio zaplanujemy nasze inwestycje.”.

Główne elementy strategii przemysłowej:

  1. zwiększone i lepiej skoordynowane inwestycje w działalność badawczą, rozwojową i innowacyjną − zmaksymalizowanie wpływu inwestycji na poziomie UE i państw członkowskich dzięki ściślejszej współpracy transgranicznej (oczekuje się, że 70 proc. inwestycji publicznych będzie pochodzić z państw członkowskich, a 30 proc. z UE);

  2. wzmocnienie trzech europejskich klastrów elektronicznych o światowym znaczeniu: w Dreźnie (DE), Eindhoven (NL)/Leuven (BE) i Grenoble (FR) oraz połączenie ich z innymi europejskimi przodującymi klastrami, takimi jak Cambridge (UK), Karyntia (AT), Dublin (IRL) i Mediolan (IT);

  3. strategia skupi się wokół trzech uzupełniających się osi: tańsze chipy (przejście na płytki silikonowe o wielkości 450 mm, surowce do produkcji chipów), szybsze chipy („More Moore”) oraz chipy inteligentniejsze („More than Moore”);

  4. zmobilizowanie 10 mld euro środków prywatnych, regionalnych, krajowych i unijnych na realizację wspólnych celów w zakresie badań naukowych i innowacji, w tym 5 mld euro za pośrednictwem wspólnego partnerstwa publiczno-prywatnego. Istniejące już siedem lat partnerstwo ma za zadanie objąć cały łańcuch wartości i innowacji w sektorze elektroniki, w tym finansowanie szeroko zakrojonych projektów innowacyjnych, w ramach unijnego programu ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji „Horyzont 2020”.

Neelie Kroes dodała: „Dzięki europejskiej strategii przemysłowej będziemy lepiej przygotowani do przekształcenia innowacji inżynierskich na nadające się do wprowadzenia na rynek technologie.”.

Pomyślna realizacja tej strategii zapewni:

  1. większą dostępność mikro- i nanoelektroniki dla kluczowych sektorów przemysłu w Europie;

  2. rozszerzenie łańcucha dostaw i ekosystemu, co zwiększy możliwości MŚP;

  3. zwiększenie inwestycji w zaawansowane technologie produkcyjne;

  4. stymulowanie innowacji w całym łańcuchu dostaw w celu podniesienia konkurencyjności europejskiego przemysłu.

Tak ambitne projekty Komisji mają poparcie naukowców i przemysłu elektronicznego, którzy pod koniec 2012 r. przedstawili, jak inwestycje o łącznej wysokości 100 mld euro mogłyby być prowadzone w latach 2013-2020.

Kontekst

Podzespoły oraz układy mikro- i nanoelektroniczne mają zasadnicze znaczenie nie tylko dla cyfrowych produktów i usług; są także podstawą innowacyjności i konkurencyjności wszystkich najważniejszych sektorów gospodarki. Dzisiejsze samochody, samoloty i pociągi są bezpieczniejsze, bardziej energooszczędne i wygodne dzięki swym elementom elektronicznym. To samo dotyczy wielu innych znaczących sektorów, jak urządzenia medyczne i zdrowotne, sprzęt AGD, sieci energetyczne i systemy bezpieczeństwa. Z tego względu mikro- i nanoelektronika są kluczowymi technologiami wspomagającymi oraz mają zasadnicze znaczenie dla wzrostu gospodarczego i tworzenia miejsc pracy w Unii Europejskiej.

Europejski przemysł elektroniczny, osiągając od 2000 r. wzrost wynoszący średnio 5 % rocznie, zatrudnia obecnie bezpośrednio 200 000 osób i wspiera pośrednio milion miejsc pracy; popyt tego sektora na wykwalifikowanych pracowników wciąż pozostaje niezaspokojony.

W ciągu ostatnich 15 lat podjęto znaczne wysiłki w celu zbudowania klastrów przemysłowych i technologicznych w Europie. Ze względu na szeroki zakres możliwości i dużą liczbę wyzwań, jakie stoją przed tą branżą, należy jak najszybciej zintensyfikować i skoordynować wszystkie istotne działania podejmowane w tej dziedzinie przez sektor publiczny w całej Europie.

Wszystkie sektory gospodarki w Europie skorzystają z tej strategii, gdyż co najmniej 10% PKB opiera się na produktach i usługach elektronicznych.

Przydatne linki

MEMO/13/451 Nowa strategia elektroniczna: jakie korzyści dla gospodarki?

Komunikat „Europejska strategia dotycząca podzespołów oraz układów mikro- i nanoelektronicznych"

Elektronika w agendzie cyfrowej

Kluczowe technologie wspomagające

Hashtagi: #electronics, #nanoelectronics

Wyraź swoją opinię

Agenda cyfrowa

Neelie Kroes

Neelie Kroes w serwisie Twitter

Kontakt:

Ryan Heath (+32 2 296 17 16), Twitter: @RyanHeathEU

Linda Cain (+32 2 299 90 19)


Side Bar