Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия

Съобщение за медиите

Брюксел, 23 май 2013 г.

Комисията предлага нова европейска стратегия в сектора на електрониката: чрез по-целенасочена подкрепа се предвижда да се мобилизират 100 милиарда евро нови частни инвестиции

Европейската комисия днес стартира кампания за координирани публични инвестиции в микро- и наноелектрониката (напр. полупроводниковите елементи и компютърните интегрални схеми), като целта е да се разшири базата на авангардните производства в Европа.

Заместник-председателят на Европейската комисия Нели Крус заяви: „Останалите вече инвестират усилено в компютърни интегрални схеми и Европа не може да си позволи да изостава. Ние трябва да оползотворим и укрепим съществуващите преимущества и да създадем нови. За да се осъществи тази трансформация, е необходимо бързо и ефикасно да се координират публичните инвестиции съответно на равнищата на ЕС, на държавите членки и на регионите.“

Секторът на електрониката в Европа е в основата на нейната промишлена конкурентоспособност в широк смисъл, тъй като той се явява главна базова технология за всички останали сектори — от енергетиката до автомобилостроенето и здравеопазването. Развитието на сектора на електрониката е от особена важност за икономическия растеж и разкриването на работни места.

Нели Крус продължи: „Аз искам производството на интегрални схеми в Европа да се удвои и делът му в световен мащаб да нарасне на около 20 %. Аз искам в Европа да се произвеждат повече интегрални схеми, отколкото в Съединените щати. Това е реалистична цел, при условие че инвестициите се насочват рационално.“

Основните елементи на секторната стратегия включват:

  1. по-големи и по-добре координирани инвестиции в научноизследователска и развойна дейност и иновации — максимално оползотворяване на инвестициите на ЕС и на държавите членки чрез засилено трансгранично сътрудничество (очаква се 70 % от публичните инвестиции да дойдат от държавите членки и 30 % — от ЕС),

  2. укрепване на трите европейски клъстера, които са на световно равнище в областта на електрониката: Дрезден (Германия), Айндховен (Нидерландия)/ Льовен (Белгия) и Гренобъл (Франция). Те следва да осъществяват връзки с други водещи европейски клъстери, като тези в Кеймбридж (Великобритания), Каринтия (Австрия), Дъблин (Ирландия) и Милано (Италия),

  3. стратегията ще се съсредоточи върху три взаимнодопълващи се направления: поевтиняване на интегралните схеми (преминаване към използване на силициеви пластини с размер 450 mm като суровина за производството им), повишаване на тяхната производителност чрез миниатюризация (т.нар. направление „Още Мур“), диверсификация на функциите им (т.нар. направление „Повече от Мур“),

  4. мобилизиране за общите цели в областта на научните изследвания и иновациите на 10 милиарда евро от частни, регионални, национални и съюзни източници, включително 5 милиарда евро чрез съвместно публично-частно партньорство. Това партньорство, което ще действа за срок от седем години, е предназначено да обхване цялата верига на стойността и иновациите в сектора на електрониката, включително финансирането на широкомащабни проекти за иновации, в рамките на програмата на ЕС за научни изследвания „Хоризонт 2020“.

Нели Крус добави: „Благодарение на тази стратегия европейската промишленост ще може по-лесно да преобразува инженерните иновации в технологии с търговска реализация.“

Успешното изпълнение на стратегията ще осигури:

  1. увеличено предлагане на микро- и наноелектронни елементи за основните промишлени сектори в Европа,

  2. разширена верига за доставки и разгърната екосистема, създаващи нови възможности за малките и средните предприятия,

  3. по-големи инвестиции в авангардни производства,

  4. стимулиране на иновациите по цялата верига за доставки, за да се повиши промишлената конкурентоспособност на Европа.

Амбициите на Комисията са подкрепени от представителите на научноизследователската общност и на сектора на електрониката, които в края на 2012 г. набелязаха по какъв начин през периода 2013 — 2020 г. могат да бъдат мобилизирани инвестиции с общ размер 100 милиарда евро.

Контекст

Микро- и наноелектронните елементи и системи са в ядрото както на цифровите продукти и услуги, така и на иновациите и конкурентоспособността на всички значими сектори на икономиката. Благодарение на електронните елементи съвременните коли, самолети и влакове са по-безопасни, по-енергийноефективни и по-удобни. Същото се отнася и за такива крупни сегменти, каквито са медицинското оборудване и оборудването за здравеопазването, домакинските уреди, енергийните мрежи и системите за сигурност. Ето защо микро- и наноелектрониката представляват главни базови технологии от ключово значение за икономическия растеж и разкриването на работни места в Европейския съюз.

От 2000 г. насам секторът на електрониката в Европа отбелязва среден годишен растеж от 5 %. В момента той осигурява пряко работа на 200 000 души и непряко подпомага заетостта на един милион души, като все още се усеща недостиг на квалифицирани специалисти.

През последните 15 години в Европа бяха положени значителни усилия за изграждане на регионални промишлени и технологични клъстери. Широкият кръг от възможности, които разкрива секторът, както и предизвикателствата пред неговото развитие, изискват спешно да се интензифицират и координират всички усилия, полагани в тази област от публичните власти в цяла Европа.

Новата стратегия ще принесе ползи за всички икономически сектори в Европа, тъй като свързаните с електрониката продукти и услуги съставляват най-малко 10 % от БВП.

Полезни връзки

MEMO/13/451 Новата стратегия в сектора на електрониката: какво означава тя за икономиката?

Съобщение „Европейска стратегия за микро- и наноелектронните компоненти и системи“

Електрониката в Програмата в областта на цифровите технологии за Европа

Главни базови технологии

Хаш тагове: #electronics #nanoelectronics

Имате думата

Програма в областта на цифровите технологии за Европа

Г-жа Нели Крус

Следвайте г-жа Нели Крус в Туитър

За контакти:

Ryan Heath (+32 2 296 17 16), Туитър: @RyanHeathEU

Linda Cain (+32 2 299 90 19)


Side Bar