Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 23 maj 2013

Kommissionen föreslår en uppgradering av 300 viktiga hamnar

I dag inledde Europeiska kommissionen ett nytt initiativ för att förbättra hamnverksamheten och vidaretransporterna vid 319 viktiga hamnar utmed EU:s kuster. De riktlinjer och lagändringar som föreslås kommer att hjälpa hamnoperatörerna att uppdatera sina tjänster och anläggningar och dessutom ge dem större ekonomiskt oberoende.

74 % av alla varor som kommer till eller från EU går sjövägen, men en femtedel av detta varuflöde passerar i dag någon av de tre hamnarna Rotterdam, Hamburg eller Antwerpen. Denna obalans i hamnarnas utnyttjande leder till trafikstockningar och extra utgifter för rederier, transportföretag och konsumenter. Det nya förslaget skulle kunna medföra besparingar på upp till 10 miljarder euro för EU:s ekonomi fram till 2030, och dessutom bidra till utvecklingen av nya närsjöfartsförbindelser.

–Våra hamnar är viktiga portaler mellan våra transportkorridorer och den övriga världen. Redan i dag har vi några av världens bästa hamnanläggningar. Vi måste bevara dessa. Men vi står också inför stora problem i form av trafikstockningar, ökade trafikflöden och investeringar. Vi behöver fler hamnar av högsta kvalitet. Dagens förslag ska anpassa EU:s hamntjänster till det nya århundradet, bidra till att locka hit investeringar och skapa sysselsättning där det är mest nödvändigt, sa vice ordförande Siim Kallas, kommissionär med ansvar för transport och rörlighet.

Effektivare hamnar

Kommissionen föreslår öppnare och transparentare förfaranden för att utse hamntjänsteleverantörer. Det kommer att finnas bestämmelser som förebygger eventuellt prismissbruk från operatörer med exklusiva rättigheter. För att bättre fokusera på kunderna införs genom förslaget också en rådgivande kommitté för hamnanvändare. Detaljerna kommer att överlåtas åt lokala förhållanden, så att lokala hamnar kan bli bättre samordnade och skapa ett sundare företagsklimat.

För att ytterligare öka effektiviteten kommer kommissionen till sommaren att föreslå förenklade administrativa förfaranden och formaliteter i hamnarna (de s.k. ”Blue Belt”-förslagen).

Bättre anslutning till upptagningsområdena

Inom ramen för fonden för ett sammanlänkat Europa kommer EU-finansieringen mer att inriktas på hamnprojekt som identifierats som prioriterade i planerna för transeuropeiska transportkorridorer, men också på sammanlänkningen av hamnar med järnväg, inre vattenvägar och vägar. Hamnars aktiva roll i detta ska uppmuntras, bland annat genom att information om trafikflöden tillhandahålls.

Investering: flexibla, affärsmässiga ekonomiska ramar

Förslaget ökar hamnarnas möjligheter att ta ut infrastrukturavgifter och ger större öppenhet i fråga om hur avgifterna fastställs och hur offentlig finansiering används. Hamnmyndigheterna kan själva bäst identifiera användarnas behov och fastställa avgifter. Samtidigt kommer större öppenhet att möjliggöra offentligt stöd utön att konkurrensen snedvrids, och bidra till att hitta privata investerare. Hamnarna kommer också att kunna minska avgifterna för fartyg med bättre miljöprestanda.

Dialog mellan arbetsmarknadens parter

Med början i juni innevarande år kommer kommissionen att inrätta en europeisk branschanknuten dialogkommitté för arbetsmarknadens parter i hamnsektorn så att arbetsgivare och arbetstagare kan diskutera och komma överens om hamnarbetesrelaterade frågor. Kommissionen kommer att tillhandahålla tekniskt och administrativt stöd till kommittén och utvärdera utvecklingen under 2016.

Som svar på de särskilda problem som hamnarna står inför i dag tar kommissionen nu för första gången fram sektorsspecifik lagstiftning på detta område. Tidigare omfattades hamnar av allmän EU-lagstiftning om etableringsfrihet och konkurrens.

Sammanlagt finns det 1 200 kusthamnar i EU. Detta förslag riktar sig till de 319 viktigaste hamnarna som bygga upp ett verkligt hamnnätverk i EU, dimensionerat för EU:s inre marknad. Dessa 319 hamnar har redan prioriterats i kommissionens TEN-T-förslag (transeuropeiska transportnät) — 83 hamnar ingår i kärnnätverket och 236 i det större nätet.

Nästa steg

Initiativet ingår i den nyckelåtgärd för sjötransport som anmälts i andra inremarknadsakten som kommissionen antog i oktober 2012. Det kompletterar andra kommissionsinitiativ som det kommande direktivet om tilldelning av koncessioner (som kommer att gälla för koncessioner om godshantering och passagerarterminaler i hamnar) och inför gemensamma förfaranden samt större öppenhet så att koncessioner kan tilldelas utan diskriminering.

Detta initiativ omfattar ett meddelande som ser över EU:s hamnpolitik och annonserar åtta kommissionsåtgärder och ett riktat lagförslag till Europaparlamentet och rådet om att införa de nya rättsliga bestämmelser som krävs för att genomföra strategin och uppnå målen.

Förslaget ska godkännas av Europaparlamentet och medlemsstaterna innan det kan antas i det normala lagstiftningsförfarandet.

Läs mer

MEMO/13/448

Webbplats: http://ec.europa.eu/transport/modes/maritime/ports_en.htm

Kontaktpersoner:

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)


Side Bar