Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

Sporočilo za medije

V Bruslju, 23. maja 2013

Predlog Komisije za posodobitev 300 ključnih pristanišč

Evropska komisija je danes sprožila pobudo za izboljšanje pristaniških dejavnosti in nadaljnjih prometnih povezav v 319 ključnih pristaniščih vzdolž evropske obale. Predlagane smernice in regulativne spremembe bodo upravljavcem pristanišč pomagale izboljšati svoje storitve in zmogljivosti ter jim dale več finančne avtonomije.

74 % blaga, ki pride ali zapusti Evropo, se prevaža po morju, vendar se trenutno petina tega pretovori na le treh pristaniščih: v Rotterdamu, Hamburgu in Antwerpnu. To neravnovesje v učinkovitosti pristanišč povzroča prezasedenost in dodatne stroške za špediterje, prevoznike in potrošnike. Z novimi predlogi bi evropsko gospodarstvo do leta 2030 lahko prihranilo do 10 milijard evrov, prav tako pa bi se lahko vzpostavile nove povezave za prevoz po morju na kratkih razdaljah.

Siim Kallas, podpredsednik Evropske komisije ter komisar za mobilnost in promet, je dejal: Naša pristanišča so pomembna vrata med prometnimi koridorji EU in preostalim svetom. Že zdaj imamo nekaj najbolje opremljenih pristanišč na svetu. Skrbeti moramo za to, da bodo taka tudi ostala. Vendar se soočamo z velikimi izzivi na področju prezasedenosti, povečevanja prometa in naložb. Še več naših pristanišč mora doseči te visoke standarde. Današnji predlogi bodo evropske pristaniške storitve popeljale v 21. stoletje ter pomagali privabiti naložbe in ustvariti delovna mesta, kjer so ta najbolj potrebna.

Učinkovitejša pristanišča

Komisija predlaga preglednejše in bolj odprte postopke pri izbiri ponudnikov pristaniških storitev. Veljati bodo začela pravila proti morebitnim zlorabam cen s strani upravljavcev, ki imajo izključne pravice. Predlogi uvajajo svetovalni odbor uporabnikov pristanišč, ki bo zagotovil večjo usmerjenost k strankam. Podrobnosti bodo določene glede na lokalne okoliščine, da bodo lokalne pristaniške skupnosti lahko izkoristile večjo usklajenost in stabilnejše poslovno okolje.

Za dodatno izboljšanje učinkovitosti bo Komisija še pred poletjem predlagala skrajšanje upravnih postopkov in zmanjšanje upravnih formalnosti v pristaniščih (t. i. predlogi „modrega pasu“).

Boljše povezave z zaledjem

Financiranje EU v okviru instrumenta za povezovanje Evrope se bo osredotočilo na projekte v pristaniščih, ki so v t. i. načrtih za koridor vseevropskega prometnega omrežja (TEN-T) opredeljeni kot prednostni projekti za financiranje, ter na povezanost pristanišč z železnicami, celinskimi plovnimi potmi in cestami. Pristanišča se bo spodbujalo, naj pri tem prevzamejo vodilno vlogo, na primer z zagotavljanjem informacij o pretoku prometa.

Naložbe: prožen in posloven finančni okvir

Predlog pristaniščem daje več svobode pri zaračunavanju infrastrukturnih pristojbin ter povečuje preglednost določanja pristojbin in porabe javnega financiranja. Pristaniški organi so sami najbolj primerni za to, da opredelijo potrebe uporabnikov in določijo pristojbine. Hkrati pa bo večja preglednost omogočila javno financiranje brez izkrivljanja konkurence in pomagala privabiti zasebne vlagatelje. Pristanišča bodo prav tako lahko znižala pristojbine za plovila z boljšo okoljsko učinkovitostjo.

Socialni dialog

Z junijem bo Komisija vzpostavila „odbor za socialni dialog o pristaniščih“, ki bo zaposlenim in delodajalcem omogočil razpravljanje o vprašanjih, povezani z delom v pristaniščih. Komisija bo zagotovila tehnično in upravno podporo za delo tega odbora in leta 2016 ocenila napredek.

Komisija se zaveda specifičnosti izzivov, s katerimi se bodo morala pristanišča soočiti, zato je za to področje prvič pripravila sektorsko zakonodajo. Pred tem so bila pristanišča zajeta v splošni zakonodaji EU o svobodi ustanavljanja in v pravilih konkurence.

V Evropi je skupaj 1 200 morskih pristanišč. Ta predlog zadeva 319 ključnih evropskih pristanišč, ki lahko skupaj ustvarijo pravo evropsko pristaniško omrežje, zmožno podpirati notranji trg EU. Ta pristanišča kot prednostna obravnavajo že predlogi Komisije za vseevropsko prometno omrežje (TEN-T) – 83 jih je v skladu s navedenimi predlogi v osrednjem, 236 pa v celovitem omrežju.

Naslednji koraki

Pobuda je del ključnih ukrepov na področju pomorskega prometa iz Akta za enotni trg II, ki ga je Komisija sprejela oktobra 2012. Dopolnjuje druge pobude Komisije, na primer prihodnjo direktivo o podeljevanju koncesijskih pogodb (v pristaniščih se bo uporabljala za koncesije za ravnanje s tovorom in potniške terminale), ki vzpostavlja skupne postopke in uvaja boljšo preglednost za zagotavljanje nediskriminatornega podeljevanja koncesij.

Ta pobuda je sestavljena iz sporočila, ki vsebuje pregled evropske pristaniške politike in v katerem je napovedanih osem ukrepov Komisije, ter usmerjenega zakonodajnega predloga Evropskemu parlamentu in Svetu za uvedbo novih pravnih določb, potrebnih za izvajanje politike in izpolnitev ciljev.

Pred sprejetjem morajo predlog v okviru rednega zakonodajnega postopka potrditi Evropski parlament in države članice.

Več informacij

MEMO/13/448

Spletna stran: http://ec.europa.eu/transport/modes/maritime/ports_en.htm.

Kontakta:

Helen Kearns (+32 22987638)

Dale Kidd (+32 22957461)


Side Bar