Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

Tlačová správa

Brusel 23. mája 2013

Komisia navrhuje modernizovať 300 kľúčových námorných prístavov

Európska komisia dnes spustila novú iniciatívu s cieľom zlepšiť prevádzku a ďalšie dopravné spojenia v 319 kľúčových európskych námorných prístavoch. Navrhla pokyny a právne zmeny, ktoré pomôžu prevádzkovateľom prístavov modernizovať služby a zariadenia, ako aj zvýšiť ich finančnú autonómiu.

74 % tovaru sa dováža do Európy a vyváža z Európy po mori, ale pätina tohto množstva v súčasnosti prechádza len cez tri prístavy: Rotterdam, Hamburg a Antverpy. Táto nerovnováha vo výkonnosti prístavov spôsobuje ich preťaženie a prináša dodatočné náklady lodným dopravcom a spotrebiteľom. Nové návrhy by mohli ušetriť európskemu hospodárstvu do roku 2030 až 10 miliónov EUR a mohli by pomôcť rozvinúť nové krátke námorné spojenia.

Európsky komisár zodpovedný za mobilitu a dopravu podpredseda Siim Kallas povedal: „Naše námorné prístavy sú významné dopravné centrá, ktoré prepájajú európske dopravné koridory so zvyškom sveta. Máme už jedny z najlepších prístavných zariadení na svete. Potrebujeme si ich udržať. Čelíme však závažným výzvam v podobe preťaženia, nárastu premávky a investícií. Potrebujeme, aby viac našich prístavov dosiahlo vysoký štandard. Dnešné návrhy privedú európske prístavné služby do 21. storočia, pomôžu prilákať investície a vytvoriť pracovné miesta tam, kde sú najpotrebnejšie.“

Efektívnejšie prístavy

Komisia navrhuje transparentnejšie a otvorenejšie postupy na určenie poskytovateľov prístavných služieb. Budú existovať pravidlá, ktoré majú predísť tomu, aby prevádzkovatelia s výhradnými právami neoprávnene zvyšovali ceny. Návrh zavádza poradný výbor užívateľov prístavu, ktorý umožní lepšie sa zamerať na klientov. Prenecháva riešenie podrobností na miestnej úrovni, aby lokálne prístavné komunity mali osoh z lepšej koordinácie a zdravšieho podnikateľského prostredia.

V záujme ďalšieho posilnenia efektívnosti Komisia do leta predloží návrhy na zníženie byrokratickej záťaže a obmedzenie administratívnych formalít v prístavoch (takzvané návrhy Blue Belt).

Lepšie spojenie s vnútrozemím

Finančný nástroj EÚ Spájame Európu sa novo zameria na prístavné projekty označené ako prioritné v plánoch na takzvaný TEN-T koridor a na prepojenie prístavov s železnicou, vnútrozemskými vodnými cestami a pozemnými komunikáciami. Komisia vyzve prístavy, aby v tomto procese hrali aktívnu rolu, napríklad poskytovaním informácií o toku premávky.

Investície: pružný finančný rámec orientovaný na podnikateľov

Návrh rozširuje slobodu prístavov vyberať poplatky za používanie infraštruktúry a spriehľadňuje spôsob vymeriavania poplatkov a využívania financovania z verejných zdrojov. Prístavné orgány vedia najlepšie identifikovať potreby užívateľov a vymeriavať poplatky. Väčšia transparentnosť zároveň umožní využívať verejné zdroje bez toho, aby sa neoprávnene narúšala hospodárska súťaž, a pomôže prilákať súkromných investorov. Prístavy budú môcť okrem toho znížiť poplatky za plavidlá s lepším vplyvom na životné prostredie.

Sociálny dialóg

Už v júni 2013 Komisia vytvorí Výbor pre sociálny dialóg prístavov, aby umožnila zamestnancom a zamestnávateľom debatovať a hľadať zhodu o záležitostiach súvisiacich s prevádzkou dokov. Komisia poskytne tomuto výboru technickú a administratívnu podporu a v roku 2016 vyhodnotí jeho pokrok.

Komisia uznáva osobitné výzvy, ktorým čelia prístavy, a vôbec prvýkrát vytvára špecifickú právnu úpravu pre túto oblasť. Doteraz boli prístavy pokryté všeobecnými právnymi predpismi EÚ o slobode usadzovania a pravidlách hospodárskej súťaže.

V Európe je dovedna 1 200 námorných prístavov. Tento návrh sa zameriava na 319 kľúčových európskych prístavov, ktoré spolu môžu vytvoriť skutočnú sieť európskych prístavov, schopnú podporiť vnútorný trh EÚ. Týchto 319 prístavov je už označených ako prioritné v návrhoch Komisie na TEN-T (transeurópska dopravná sieť) — 83 prístavov v základnej sieti; 236 v komplexnej sieti.

Ďalšie kroky

Iniciatíva je súčasťou kľúčovej akcie zameranej na námornú dopravu ohlásenej v Akte o jednotnom trhu II, ktorý Komisia prijala v októbri 2012. Dopĺňa ďalšie iniciatívy Komisie, ako je budúca smernica o udeľovaní koncesií, ktorá sa bude vzťahovať na prístavné koncesie na manipuláciu s nákladom a osobné terminály. Táto smernica zavádza spoločné postupy a prehlbuje transparentnosť, aby zaistila nediskriminačné udeľovanie koncesií.

Táto iniciatíva obsahuje oznámenie, ktoré reviduje európsku prístavnú politiku a ohlasuje osem opatrení Komisie, ako aj cielený legislatívny návrh Európskemu parlamentu a Rade. Tento návrh prináša nové právne ustanovenia nutné na realizáciu prístavnej politiky a jej cieľov.

Návrh musí byť schválený Európskym parlamentom a členskými štátmi a následne prijatý v rámci bežného legislatívneho postupu.

Ďalšie informácie

MEMO/13/448

Webová stránka: http://ec.europa.eu/transport/modes/maritime/ports_en.htm

Kontaktné osoby:

Helen Kearnsová (+32 2 298 7638)

Dale Kidd (+32 2 295 7461)


Side Bar