Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2013. gada 23. maijā

Komisija ierosina uzlabot 300 galvenās jūras ostas

Eiropas Komisija šodien uzsāka jaunu iniciatīvu, lai uzlabotu 319 galveno Eiropas piekrastē esošo jūras ostu darbību un tālākus transporta savienojumus. Ierosinātās pamatnostādnes un juridiskās izmaiņas palīdzēs ostu uzņēmējiem pielāgot savus pakalpojumus un iekārtas, kā arī piešķirs tiem lielāku finansiālu autonomiju.

74 % no visām precēm, ko Eiropa importē vai eksportē, ved ar jūras transportu, taču vienai piektdaļai no šī apjoma pašlaik izmanto tikai trīs ostas: Roterdamu, Hamburgu un Antverpeni. Šis līdzsvara trūkums starp ostu darbības rezultātiem rada pārslogotību un transporta papildu izmaksas kravu nosūtītājiem, transporta uzņēmējiem un patērētājiem. Jaunie priekšlikumi līdz 2030. gadam Eiropas ekonomikā var ietaupīt līdz EUR 10 miljardiem un palīdzēs izveidot jaunus tuvsatiksmes kuģošanas ceļus.

Komisijas priekšsēdētāja vietnieks un par transporta politikas jautājumiem un mobilitāti atbildīgais Eiropas komisārs Sīms Kallass sacīja: “Mūsu jūras ostas ir būtiski vārti, kas saista mūsu transporta koridorus ar pārējo pasauli. Mums jau ir dažas no labākajām ostām pasaulē. Mums tās ir jāuztur. Taču mēs saskaramies ar būtiskām problēmām, kas saistītas ar pārslogotību, satiksmes izaugsmi un investīcijām. Lielākam skaitam mūsu ostu jāsasniedz šie augstie standarti. Šodienas priekšlikums ievedīs Eiropas ostu pakalpojumus 21. gadsimtā, palīdzēs piesaistīt investīcijas un radīt darbvietas tur, kur tās ir visvairāk nepieciešamas.”

Efektīvākas ostas

Komisija ierosina pārredzamākas un atklātākas procedūras ostas pakalpojumu sniedzēju norīkošanai. Būs noteikumi, kas novērsīs iespējamu cenu ļaunprātīgu izmantošanu, ko varētu veikt tirgus dalībnieki, kuriem ir ekskluzīvas tiesības. Lai palielinātu klienta interešu ievērošanu, ar šo priekšlikumu izveido ostas lietotāju padomdevēju komiteju. Detaļas būs atkarīgas no ostu vietējiem apstākļiem, lai vietējās ostas kopienas varētu gūt labumu no labākas koordinācijas un veselīgākas uzņēmējdarbības vides.

Lai vēl vairāk paaugstinātu efektivitāti, līdz vasarai Komisija ierosinās priekšlikumus, kas mazinās birokrātiju un administratīvās formalitātes ostās (t.s. “zilās zonas” priekšlikumi).

Labāki savienojumi ar iekšzemi

ES finansējumam saskaņā ar “Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumentu” būs jauns uzsvars uz ostu projektiem, kas norādīti t.s. TEN-T koridoru prioritārā finansējuma un ostu savienojumu ar dzelzceļu, iekšējiem ūdensceļiem un autoceļiem plānos. Ostas tiek aicinātas aktīvi iesaistīties, piemēram, sniedzot informāciju par satiksmes plūsmām.

Investīcijas: elastīga, lietišķa finanšu shēma

Priekšlikums paplašina ostu brīvību iekasēt infrastruktūras maksas un palielina pārredzamību attiecībā uz to, kā tiek noteikta maksa un izmantots publiskais finansējums. Pašas ostu pārvaldes ir visizdevīgākajā pozīcijā, lai noteiktu lietotāju vajadzības un maksas apjomu. Tajā pašā laikā publisko līdzekļu lielāka pārredzamība ļaus nepamatoti netraucēt konkurenci, kā arī veicinās privāto investoru piesaistīšanu. Ostām arī jāspēj samazināt maksājumus par kuģiem, kam ir labāki ekoloģiskie raksturlielumi.

Sociālais dialogs

No šā gada jūnija Komisija izveidos "ostu sociālā dialoga komiteju", lai darba ņēmēji un darba devēji varētu apspriesties un vienoties par ostu darba jautājumiem. Komisija šīs komitejas darbam sniegs tehnisku un administratīvu atbalstu un 2016. gadā izvērtēs panākumus.

Atzīstot, ka ostas saskaras ar īpašām problēmām, šī būs pirmā reize, kad Komisija izstrādā nozaru tiesību aktus šajā jomā. Pirms tam uz ostām attiecās vispārējie ES tiesību akti par brīvību veikt uzņēmējdarbību un konkurences noteikumiem.

Pavisam Eiropā ir 1200 jūras ostas. Šis priekšlikums attiecas uz 319 galvenajām Eiropas ostām, kuras kopā var radīt patiesu Eiropas ostu tīklu, kas spēs atbalstīt Eiropas iekšējo tirgu. Šīs 319 ostas jau ir atzītas par prioritāti Komisijas priekšlikumos par TEN-T (Eiropas transporta tīklu): 83 ostas ietvertas pamata tīklā un 236 — papildu tīklā.

Turpmākie pasākumi

Iniciatīva ir daļa no galvenajiem pasākumiem saistībā ar jūras transportu, kas paziņoti Vienotā tirgus aktā II, ko Komisija pieņēma 2012. gada oktobrī. Tā papildina citas Komisijas iniciatīvas, piemēram, nākamo direktīvu par koncesijas līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanu (kas attieksies uz ostu koncesijām par kravas apstrādi un pasažieru termināļu apkalpošanu), kura noteiks kopējās procedūras un uzlabos pārredzamību, lai nodrošinātu koncesiju piešķiršanu nediskriminējošā veidā.

Šī iniciatīva ietver paziņojumu, kurā sniegts pārskats par Eiropas ostu politiku un paziņots par astoņiem Komisijas pasākumiem un mērķtiecīgu tiesību akta priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei nolūkā ieviest jaunas tiesību normas, kas nepieciešamas, lai sasniegtu politiskos mērķus.

Priekšlikums jāapstiprina Eiropas Parlamentam un dalībvalstīm, pirms to pieņem saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru.

Papildu informācija

MEMO/13/448

Tīmekļa vietne: http://ec.europa.eu/transport/modes/maritime/ports_en.htm

Kontaktpersonas :

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)


Side Bar